Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, 5 (1875 - 1877) 1

Hendes Majestæt Enkedronning Caroline Amalie.

Aage s en, A., Professor ved Universitetet.

Aall, Cand. juris., Arendal.

Aarestrup, Apotheker, Kolding.

Aars, J., Skolebestyrer, Christiania.

Aarup, V., Boghandler.

Adel er, Baron, Cand. phil.

Adler, D. 8., Grosserer.

Adolph, Grosserer.

Agerholm, Capitain.

Aggerup, Etatsraad.

Andersen, S. C, Christiania.

Andresen, Højesteretsassessor, Christiania.

Ankjær, E., Adjunkt, Aalborg.

Ar laud, A., Kontorchef.

Arlaud, Oscar, Cand. phil.

Ar net, R. R., Præst i Veø, Norge.

Arntzen, Kirkesanger, Bindalen, Norge.

Asbjørnsen, P. Chr., Forstmester, Christiania.

Baagoe, Cand. theol., Aarhus.

Bache, Departementschef.

Bache, Cand. juris.

Bach er, Sagfører, Laurvig.

Bachke, Directeur, Ytterøen, Norge.

Bachke, Overretsassessor, Christiania.

Bagger, F. V., Sognepræst til Vissenbjerg i Fyen.

Bagger, Højesteretssagfører.

Bang, F. S., Justitsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, O. L., Geheimeconferensraad.

Bang, J. H., Overlærer, Soro.

Bang, Capitain.

Bang, Præst i Bækbølling, Ribe.

Barfod, F. Forfatter.

Bassoe, Provst i Raade ved Moss.

Barth, Cand. phil.

Bay, N. R., prakt. Læge, Brørup, Kolding.

Bechmann, Præst til Hunseby, Maribo.

Beck, H., Præst, Lem, Ringkjøbing.

Becker, P. W., Provst.

Bendixen, Adjunkt, Christianssund.

Bendtz, C. F. W., Præst i Lysabild, Sønderborg.

Bendz, H. C. 8., Etatsraad.

Bent zen, L., Frøken.

Benzon-Buchvaldt, Departementschef.

Berggreen A. P., Professor.

Bergh, V, Cand. phil.

Berling, E., Professor, Bibliothekar, Lund.

Bertelsen, Cand. theol.

Bertouch-Lehn, Kammerherre, Baron til Sønderkarle, Lolland

Bessesen, Provst, Kvindherred, Norge.

Bille, Directeur.

Bille, F., Gesandt, Stockholm.

Bille-Brahe, C, Baron, Kammerherre, Stiftamtmand.

Bille-Brahe, Baron, Stamhusbesidder, Egeskov.

Bing, A., Student.

Bi ng, H., Fabrikant.

Bing, L., Fabrikant.

Birch-Reichenvald, fhv. Statsraad, Christiania.

Birkeland, Rigsarchivar, Christiania.

Bischof, Adjunkt, Randers.

Bjelke, Julie, Stiftsdame.

Bjørns ha uge, J. J., Cand. mag.

Blechingberg, E. C. P., Etatsraad.

Bloch, H. C, Præst i Hasle, Aarhus Stift.

Bloch, V., Lic. theol., Provst, Præst i Vig.

Bloch, V., Rektor i Fredericia.

Blom, C. H. G., Justitsraad, Overtoldinspecteur, Randers.

Boeck, Th. Cand juris., Christiania.

Bojesen, S., Justitsraad, Overinspecteur ved Fattigvæsenet.

Boldt, Fuldmægtig.

Bon de s en, 1., Cand. theol., Skolebestyrer.

Bondesen, I. M. G., Provst, Præst i Stillinge, Slagelse.

Borch, Dr. med.

Borgen, y., Professor.

Bornemann, J. A., Professor.

Borup, Kontorclief.

Boye, P. H., fhv. Kontorchef.

B randt, C. 1., Præst.

B randt, Professor, Christiania.

BrascL, Præst i Vemmetofte.

Brasch, Collaborator.

Brask, Cand. jur. Holstebro.

Bregendahl, Kammerassessor, Fuldmægtig i det statist. Bureau.

Bretton, F. E., Kammerherre, Baron, Højesteretsassessor.

Bretton, L. P., Kammerherre, Baron, Helsingør.

Bricka, C. F., Cand. mag.

Bricka, G. S., Adjunkt.

Briem, Præst, Gundsløv. Falster.

Brinck-Seidelin, Overretsassessor.

Brix, C, Professor, Skolebestyrer.

Broberg, C A., Etatsraad, Grosserer.

Brock, A., Stud. philol., Christiania.

Brock, G., Højesteretsadvocat.

Brock, P., Dr. phil.

Brodtkorb, H. H., Sandvigen, Norge.

Brockenhus-Schack, Grevinde, Giesegaard.

Brodersen, Cand. phil.

Brummer, N. A., Oberst.

Briinniche, H., Corpslæge.

Bruun, C, Justitsraad, Bibliothekar ved det kgl. Bibi.

Bruun, C, Legationsraad.

Bruun, M. P., Etatsraad, Aarhus.

Bruun, A. E., Hofbager.

Bruus, J. C, Capitain.

Bræstrup, Fuldmægtig.

Brøndsted, Justitsraad.

Bugge, Præst, Odder, Aarhus.

Biilow, F., Cand. phil.

Børre, Chr. Th., Overlærer, Frederiksborg.

Calundan, kgl. Fuldmægtig.

Casse, A. L., e. o. Højesteretsassessor.

Cederfeld, Præst.

Ceder fe Id de Simonsen, Kammerherre, til Erholm.

Christensen, Stud. mag.

Christensen, Kammerraad. Hørsholm.

Christensen, Skræddermester.

Christensen-Schmidt, C. P., Collaborator.

Clausen, H. N., Professor ved Universitetet.

Colin, Grosserer.

Cold, Dr. med., Distriktslæge., Frederiksværk.

Collett, A., Cand. juris. Christiania.

Co Hin, E., Etatsraad.

Crone, A., Præst, Horrested.

Crone, F., Exam. juris, Nyborg.

Daae, Ludvig, Foged, Ørskoug, Norge.

Daae, Ludvig L., Professor, Christiania.

Dahl, Kammerherreinde, Moesgaard, Aarhus.

Dahl, F. P. J-, Præst.

Dahlenborg, K., Overlærer, Aalborg.

Dahlerup, C. E., Amtmand, Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G., Præst, Øster-Ulslev, Lolland.

Dahlerup, H. L., Justitsraad, Kontorchef.

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst, Præst i Ballerup.

Dahlerup, H. V., Præst, Ørbek, Fyen.

Dahll, L. C, Oberstlieutenant, Christiania.

Damgaard, Stiftprovst, Odense.

Daniels, Frøken.

Daniels, F. V., Cand. phil.

Dannemand, Grevinde.

Danneskjold-Samso, S., Greve, Geheimeconferensraad.

Delbanco, S. W., Landsoverretsprokurator.

Djørup, F., Distriktslæge.

Do ns, Capitain, Daurupgaard.

Dorph, P., Præst i Oster-Egesborg. Foren. Correspondent

Drolsum, A. C, Bibliothekar, Christiania.

Drøhse, F., Boghandler, Tønder.

Kberlin, A. E., Caucelliraad.

Eg holm, H. A., Isenkræmmer.

Ehlers, Konferensraad, Borgemester.

Elberling, Cand. phil.

Elmqvist, Adjunkt, Nykjøbing p. F.

Eng el hårdt, Professor.

Engels toft, C. T., Dr. theol., Biskop i Pyens Stift.

Engel s toft, Præst.

Eriksen, V-, Cand. mag., Christiania.

Er slev, Kr., Cand. mag.

Euch, v., Pastor, Fredericia.

Esinann, Præst, Sønder Højrup.

Estrup, 1., Godsejer, Konseilspræsident.

Everi øf, F. A., Kgl. Svensk og Norsk General-Konsul.

Evers Chr.

Fabricius, I. 0., Præst, Langeland.

Fangel, Dr., Nykjøbing p. F.

F eng er, E. Gehejmeetatsraad.

Fe ve ile, Capitain.

Fibiger, Oberst.

Fibiger, J., Præst.

Fie dier, Konferensraad, Justitiarius.

Fie dier, J, Postexpediteur i Fuglebjerg..

Finsen, V. Højesteretsassessor.

Fischer, C, Etatsraad, Borgemester, Randers.

Flensborg, E., Boghandlercommis.

Fog, Oberst.

Fog, B. J-, Dr. phil., Provst.

Fogh, E., Bogholder.

Forchhammer, J., Dr. phil., Rector, Herlufsholm.

Fridericia, Dr. phil.

Friedenreich, 1., Handelsbogholder.

Friederich sen, P., Proprietær, Kjær s trup, Lolland.

Fritzner, Præst, Tjødling, Norge.

Friis, F. R., Exam. polyt.

Friis, Stud. mag.

Frijs-Frijsenborg, E., Lehnsgreve, Gchejmekonferensraad.

Frijs-Juelliuge, Greve, Stamhuset Juellinge, Nakskov.

Føns, H., Præst.

Gad, G. E. C, Boghandler.

Gamél, A. C, Major.

Gi slås on, K., Professor ved Universitetet.

Gjede, Adjunkt.

Gjellerup, S., Cand. theol.

Gie er up, M., prakt. Læge i Holstebro.

Gleerup, Boghandler, Lund.

Glæsel, Distriktslæge, Aarhus.

Gløerfeldt, B. V. W., Kammerraad, Havneskriver i Kjøbenhavn.

Go os, C, Professor ved Universitetet.

Gotschalk, Ritmester, Nestved.

Grundtvig, Joh., Arkivchef.

Grundtvig, Sv., Professor ved Universitetet.

Gundorph, V., Stud. philol.

Haagen, Konferensraadinde.

Hage, A., Godsejer, Oremandsgaard, Præstø.

Hage, Johannes, Godsejer.

Hagerup, H., Boghandler.

Hager up, Frue, Sorø.

Halvorsen, J. 8., Literat, Christiania.

Hall, Lieutenant, Udgiver af Folkets Avis.

Hambro, C. 1., Baron, London.

Hambroe, E., Cand. phil., Bergen.

Hammerich, Fr., Professor ved Universitetet.

Hammerich, M., Professor, Iselinge, Vordingborg.

Hammerich, J., Forpagter, Iselinge, Vordingborg.

Hammershaimb, V. U., Provst. Færøerne.

Hannover, Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Hansen, C. C. L., Præst.

Hansen, C. P. M., Dr. med., Etatsraad

Hansen, Jørgen, Provst, Norge.

Hansen, J. A., Assurancebestyrer.

Hansen, L. C, Provst, Bornholm.

Hansen, Distriktslæge, Hjorring.

Hansen, Præst, Huusby, Ringkjøbing.

Hasle, P., Sognepræst i Asnæs.

Has sager, Cand. theol.

Hauch, Adam, Skolebestyrer.

Haugsted, S. T., Præst i Tønning, Horsens.

Haxthausen, G. M., Baron, Overintendant.

Haxthausen, Capitain, Baron.

Heering, A., Grosserer.

Heffermahl, Præst, Gloppen, Norge.

Hegel, F. V., Kancelliraad, Universitets-Boghandler. (Foren. Kasserer.)

Heiberg, C. A., Provst, Præst i Helsingør.

Heiberg, E. 0., Bureauchef, Christiania.

Heiberg, G., Præst i Sjelle ved Aarhus.

Heise, A., Adjunkt, Viborg.

Hellemann, C. N., Præst i Rye, Sjælland.

Helm s, J., Skolebestyrer.

Helve g, L., Dr. phil., Præst i Odense.

Henrichsen, Rector, Bergen.

Henrichsen, Højesteretsadvocat.

Herbst, C. F., Justitsraad.

Hermansen, C, Professor ved Universitetet.

Hersleb, C. F., Overkrigscommissair.

Hertel, Adjunkt, Frederiksborg.

Hindenburg, Th., Kriminalretsassesor.

II irscksprung, Dr. med.

Hjor , J. L. M., Provst, Møen.

Hjorc, Kammerjunker.

Hjortdahl, Amanuensis, Christiania.

Holbek, Capitain i Artilleriet.

Holck, Capitain.

Holm, C. F., Konferensraad.

Holm, E., Professor ved Universitetet.

Holm, J., Cand. phil., Boghandler..

Holm, Læge.

Holmsted, S., Overlærer, Frederiksborg.

Holstein, E. F., Kammerherre.

Hols tein, Fr., Stud. juris.

Holstein, L. H. C. H., Gehejmekonferensraad, Lehnsgreve (HI)

Hol ten J., Kammerjunker.

Hornemann, Stud. mag.

Hornemann, J., Forstander, Trondhjem.

Hoskiær, D., Præst i Kallundborg.

11 undr up, F. A., Overlærer.

Hvidt, E., Assurance-Mægler, Konsul.

Hvidt fe ldt, Arkivfuldmægtig, Christiania.

Høedt, Fr., Professor.

Høst, A. F., Cancelliraad, Universitets-Boghandler.

Høst, Oberst.

Høst, C, Boghandler.

Hølaas, Cand. juris, Christiania.

Ib s en, E., Overlærer, Sorø.

Ingier, Cand. juris., Drammen.

Irminger, C. L. C, Contre-Admiral, Kammerherre.

Is b erg, Grosserer.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tiele i Jylland.

Jacobsen, Boghandler i Eauders.

Jacobsen, Capitain, Brygger.

Jacobsen, N., Præst.

Jacobsen, Galanterihandler.

Jacobsen, I. S., Præst, Nexø.

Jantzen, A. T., Præst i Gjentofte.

Jensen, J. Ch., Sognepræst til Ousted, Allisløv og Lethraborg.

Jensen, Godseier til Fredsholm, Nakskov.

Jensen, Knud.

Jensen, Borgermester, Christiania.

Jensen, Distriktslæge, Gredsted, Varde.

Jepsen, Cand. juris, Drammen.

Jermin, H., Stamhusbesidder, Ausumgaard.

Jespersen, E., Boghandler.

Jespersen, H. A., Præst i Utterslev, Lolland.

Jessen, Forpagter, Berritsgaard, Saxkjøbing.

Jetsraark, J., Etatsraad.

Johnsen, V. F., Gehejmekonferensraad.

Jonquiéres, H. A. de, General.

Jonquieres, J. A. F. de, Justitsraad og Kontorchef.

Jonquiéres, G. C, de, fhv. Kontorchef.

Juel-Rysensteen, Kammerherre, Lehnsbaron.

Juel, Etatsraad, Overretsprokurator.

Jørgensen, Redaktør.

Jørgensen, A., Herredsfoged, Odense.

Jørgensen, A. D., Arkivfuldmægtig.

Jørgensen, 8., Professor.

Jørgensen, Cand. philol.

Jørgensen, Skolelærer, Kistrup, Faaborg.

Jørgensen, Skolelærer, Birket, Nakskov.

Jørgensen, Præst, Staby, Ringkjøbing.

Kahl, Provst og Sognepræst i Lund.

Kali, M., Postmester.

Kanipmann, 11., Etatsraad, Herredsfoged i Randers.

Kaufmann, J. J., Mægler.

Kielsen, Overlærer, Herlufsholm.

Kierulf, A., Expeditionssecretair, Christiania.

Kinch, Overlærer, Ribe.

Kjellerup, Godseier, Vesborggaard, Aalborg.

Kjelsen, Frøken.

Klagenberg, A. C, Translateur.

Klein, Gehejmeetatsraad.

Klingenberg, K., Assistent.

K1 übien, Højesteretsadvokat.

Knudsen, H., Præst.

Knudsen, L. A. C, Sognepræst til Eltang og Vilstrup, Koldinj

Kuuth, Greve, Postmester i Sorø.

Koch, E. F., l)r. phil-, Præst i Skibut, Veile.

Koch, Etatsraad. Odense.

Koch, P. F., Kriminalretsassessor.

Koefoed, J., Legatioussecretair.

Krag, fhv. Herredsfoged, Odense.

Krag, AY., Kammerherre.

Krarup, J. Fr., Cand. mag-, Arkivassistent.

Krebs, J. Krigsraad, Distriktslæge i Ringsted.

Krieger, A. F., Gehejmeetatsraad.

Krieger, W., Heinstrupgaard.

Kringelbach, G., Cand. jnris.

Krog, Præst i Ramløse, Frederiksværk.

Kruse, M., Institutbestyrerinde.

Købke, J. K., Oberst.

Lampe, Præst, Laurvig.

Langballe, I. E., Procnrator, Randers.

Lange, G. V., Departementschef.

Lange, Rektor, Lillehammer.

Langhoff, I. H., Boghandler.

Lang kilde, Cand. juris, til Juulskov.

Larsen, E. F., Assistent i Indenrigsministeriet.

Larsen, H. F. Overretssagfører.

Larsen, J. S. Capitain, Helsingør.

Lassen, Provst.

Lassen, W., Bureauchef, Christiania.

Las son, T. 0., Grosserer.

Leemej er, J.

Lerche, Greve, til Benzonsdal.

Lerche, Kammerherre, Lehnsgreve til Lerchenborg.

Levin, 1., Cand. phil.

Levin, Dr., Distriktslæge, Lerehenfeldt, Hobro.

Levinsen, N., Højesteretsadvocat.

Levinsen, Overauditeur.

Levy, Etatsraad, Bankdirecteur.

Levy, M. A. Grosserer.

Lichtenberg, F., Jægermester, til Løistrup.

Liebe, Højesteretsadvocat.

Liebe, J., Stats-Secretair.

Liebenberg-, Literatus.

Lillienskjold, Overretsassessor.

Lind, 11., Adjunkt, Randers.

Lind, Th., Boghandler.

Lindahl, H. J., Cand. juris.

Lin db erg, Overauditeur, Assens.

Linde, Konferensraad, Departementschef.

Linde, Overretsassessor.

Linderup, Fuldmægtig, Nykjøbing i Sjælland.

Linnemann, Etatsraad, Bankdirecteur.

Lj unggren, G., Professor, Lund.

Lohse, O. C, Adjunkt, Aarhus.

Lomholt, Grosserer.

Lublin, J. A. Grosserer.

Lund, C. C, Kontorchef.

Lund, C, Cand. mag.

Lund, Th., Fuldmægtig i Justitsministeriet.

Lund, Tr., Dr. phil.

Lund, Professor, Dr. phil., Rector, Aarhus.

Lundgren, M. H., Ritmester, Trondhjem.

Lundgren, H., Bankdirektør, Trondhjem.

Lundh, O. Gr., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

Lundh, S. H., Ingenieur, Christiania.

Lynge, Boghandler.

Løkke, Jakob, Overlærer, Christiania.

Løvenskiold, Lehnsbaron til Løvenborg, Holbæk.

Løvenskjold, C. L. Kammerherre, Hofmarskal.

Løv green, Fuldmægtig.

Madvig, J. N., Konferensraad og Professor.

Madvig, J. N. A., Kriminalretsassessor.

Madsen, E., Capitain i Artilleriet.

Magnus s en, C. W., Bogholder.

Malmstrøm, C. G., Professor, Stokholm.

Mansa, F. W., Etatsraad.

Mansa, Landinspecteur, Nykjøbing paa Mors.

Mansa, J. H., Oberst.

Mantzius, Cand. phil. Birkerød.

Mårten s en, Dr. theol., Biskop.

Mazar de la Garde, Etatsraad.

Mazar de la Garde, D., Cand. ph.

Meinert, A. V., Sognepræst til Sjørslev, Mors.

Melby, J. C. F. V., Præst i Kuudby.

Melchior, H. E., Cancelliraad, Institutbestyrer.

Melchior, Grosserer.

Meldahl, T., Etatsraad.

Meyer, A., Amtsvejinspecteur i Randers.

Meyer, Fr., Højesteretsassessor.

Mie.helsen, Konsul, Bergen.

Middelton, Overretssagfører, Christiania.

Milo, F. A., Skolebestyrer.

Molbech, K., Professor.

Mollerup, Hojesteretsassessor.

Mollerup, Cand. mag.

Moltke, E., Greve, til Nørager, Slagelse.

Moltke, Overauditeur, Herredsfoged, Fredericia.

Morville, G., Overretsprokurator i Viborg.

Moth, Overlærer, Sorø.

Mourier, C. F. L., Justitiarius i Højesteret.

Mourier, Herredsfoged.

Muhle, F. S., Cand.phil.

Munck, Præst.

Miiffelmann, fliv. Forpagter, Lyngby.

Muller, 0., Hojesteretsassessor.

Muller, C. P, Paludan-, Professor ved Universitetet

Muller, C. L., Dr. phil., Etatsraad.

Munter, F., kgl. Fuldmægtig, Kammerjunker.

Møller, J., Præst i Odense.

Møller, A., Overretsprocurator, Viborg.

Møller, H. C. D., Præst i Breininge Taasinge.

Møller, L. 8., Bogholder.

Møller, Læge, Nykjøbing paa Mors.

Møller, Cand. phil.

Mørch, B. H., Overlærer, Randers.

Nannestad, Adjunkt, Roskilde.

Nellemann, Sophus, Højesteretsadvokat.

Nellemann, Justitsminister.

Neergaard, J. F., fhv. Provst og Præst i Faxe.

Neergaard, de, Frue, til Oxholm, Aalborg.

Nielsen, Olaf, Dr. phil., Archivar.

Nielsen, C, Provst og Præst i Kallehauge.

Nielsen, G. Redacteur.

Nielsen, H., Cand. theol., Aarhus.

Nielsen, Boghandler, Odense.

Nielsen, H. J., Cand. mag.

Nielsen, Y., Archivassistent, Christiania.

Nielsen, Overlærer, Lillehammer.

Nielsen, Lensmand, Nummedal i Norge.

Nissen, Handelsborger. Christiania.

Nutzhorn, H., Cand. theol.

Nyrop, Cand. juris.

Nyegaard, C. S., Sognepræst i Blistrup.

Nygaard, Etatsraad.

Nyholm, Kriminalretsassessor.

N æg ler, Capitain, Kammerherre.

Nørregaard, Directeur.

Odhner, Professor, Lund.

Oldenburg, Vicepolitidirecteur.

Olrik, J. 8., Etatsraad og Borgermester i Helsingør.

Olsen, Capitain, Trondhjem.

Olsen, E., Kancelliraad, Prokurator i Randers.

Olsen, J. L., Hofbager.

Olufsen, H. F. F. M., Oberst.

Otto, Th., Cand. polit.

Oxholm, Cand. phil., Rosenfeldt ved Vordingborg.

Pal ud an, H., Sognepræst, Feiø ved Stokkemarke.

Petersdorff, Lehnsgreve til Einsiedelsborg i Fy en.

Petersen, Alexis, Cand. polit.

Petersen, F. E., Cand. juris.

Petersen, Joh., Præst, Kjøge.

Petersen, H. G., Postmester.

Petersen, H., Præst, Thisset, Aarhus.

Petersen, Helm, Kier af den Hempelske Boghandel, Odense

Petersen, Skolelærer, Valløby Kjøge.

Petersen, Overretsassessor.

Petersen, N. R., Etatsraad.

Petersen, Sigv., Cand. phil, Christiania.

Petersen, V., Stud. theol.

Petersen, J., Apotheker.

Petersen, Skolelærer, Bagsværd.

Petersen, Skolelærer, Ostermariæ, Nexø.

Petersen, Richard, Præst, Vejby, Hjørring.

Peterson, Th., Konsul, Christiania.

Pip er, Bagermester.

Ploug, C. Redacteur.

Pliim, Dr. med., Lektor ved Universitetet.

Poulsen, Dr. phil.

Prehn, G., Cand. juris.

Prytz, F. Kjøbmand.

Puggaard, R., Grosserer.

Quaade, G. 1., Kammerherre, Gesandt.

Råben, Josias, til Lækkendegaard, Kammerherre.

Raffenberg, M. K., Etatsraad.

Rasmussen, L., Justitsraad.

Rasmussen, R. C, Musicus.

Rasmussen, Provst, Præst i Steeustrup, Odense.

Rasmussen, Justit<raad, Godsforvalter, Gisselfeld.

Regenburg, Stiftamtmand, Skanderborg'.

Reiersen, C. F. K., Sognepræst t. Carlslunde, Kjøge.

Reimann, C. F., Apotheker, Fuglebjerg.

Reinhardt, C.E.F., Kontorchef i Justitsministeriet.

Reitzel, C, Boghandler.

Reitzel, Th., Boghandler.

Reumert, L. I. A., Professor, Dr. med. og Distriktslæge, Odense.

Ricard, Departementschef.

Richter, J. C. L., Cand. theol.

Rieffesthal, Cand. pharm., Odense.

Ri mest ad, Chr., Overretsassessor.

Ring, H., Cand. polit.

Rode, G., Dr. plnl.

Rode, Vilh., Overretsprocurator.

Rosen, Kammerjunker, Capitain i Aalborg.

Rosenberg, Dr. phil.

Rosendal, Højskoleforstander, Vinding, Veile.

Rosendahl, 0., Premierlieutenant.

Rosenkrantz, G. E., Baron, Stiftamtmand i Viborg.

Rosenkrone, G. Hoff, Stamhusbesidder til Rosendal i Norge.

Rosen stand, Frantz, Justitsraad.

Rosenørn, E., Kammerherre, Overpræsident.

Rosenørn, Kammerherre, Amtmand, Randers.

Rosenørn-Lehn, E., Baron, Hvidkilde.

Rosenørn-Lehn, 0., Lehnsbaron, Udenrigsminister, Guldbovgland

Rosenørn-Lehn, Baronesse, Rossjøholm i Sverige.

Rosenørn-Teilman^n Kammerherre, til Nørholm.

Rosing, Adjunkt, Sorø.

Rothe, L. A., Professor, Sorø.

Rothe, V., Etatsraad, Jernbanedirecteur.

Rothe, Cand. jur.

Rugaard, Lærer.

Ræd er, G., Fuldmægtig.

Kæder, Proprietær, Dyrhaugegaard, Kolding.

Rørdam, H. Dr. phil., Præst.

Rørdam, S., Dr. phil., Præst i Rønnebæk, Nestved.

Sager, H. C, Byfoged i Rudkjøbing.

Scavenius, C, Godsejer til Klintbolm.

Scavenius, H jrjgerniestcrimle, tii Basnæs.

Schade, J. S., Præst, Samsø.

Schade, A. H., Kjøbmand, Nykjøbing paa Mors.

Scharling, C. E., fhv. Professor ved Universitetet.

Schiifer, Dr. phil., Bremen.

Scheel, A. V., Bureauchef, Christiania.

Scheel, Assistent i Finansministeriet.

Scheel, A. W., Dr. jur., Gehejmekonferensraad.

Scheel, Siegfr., Greve.

Scheel, Greve, Hofjægermester, Rygaard, Roskilde.

Schiern, F. E., Professor ved Universitetet.

Schi ødte, J. C, Prof., Inspecteur ved det kgl. naturhist. Museum

Schiødte, Præst, Aarhuus.

S chi ødte, A., Boghandler.

Sehiøth, H., Cand. mag., Christiania.

Schlegel, Gehejmeetatsraad.

Schmidt, Kammerraad, Voldbygaard, Grenaa.

Schmidt, L., Bogtrykker, Laurvig.

Schmidt, L. H., Præst.

Schmidt, V., Professor., Dr. phil.

Schmidt, W. G., Mægler.

Schmidt, J. L., Overretsassessor, Viborg.

Schmidt, P. J., Bogliandler.

Schnipp, A., Boghandler i Helsingor.

Schleisner, Dr. med., Justitsraad, Stadslæge i Kjøbenhavn.

Schrøder, L., Cand. theol., Høiskoleforstander, Askov.

Schurmann, Professor, Seminarieforstander i Skaarup.

S chwartzbrem, Provst.

Schøler, Kammerherreinde, til Margaard i Fyen.

Secher, Cand. juris, Archivassistent.

Schønberg, K., Boghandler.

Schestedt-Juul, Kammerherre, til Ravnholt.

Sel mer, H. P., Justitsraad.

Sigurdson, J., fhv. Archivar.

Simonsen, A. E. A., Capt., Intendant.

Skeel, V., Kammerherre, Overretsassessor.

Skib.sby, Sagfører, Nykjøbing paa Mors.

Skinnerup, Lærer, Randers.

Skj el der up, J., Postmester, Christiania.

Skrike, Gehejmelegationsraad.

Slomann, Stud. mag.

Smith, Provst, Lunde, Odense.

Sinith, E., Præst til Tjustrup, Sorø.

Smith, Læge, Vejle.

Smith, Jægermester, Rudbjerggaard ved Nakskov.

Smith, S. Birket, Bibliotheksassistent.

Sneedorff, H. G., Comm. Capt. og Toldinspecteur i Helsingør.

Sommer, Chr., Distriktslæge, Vestindien.

Sommer sted, A. W., Overkrigskommissair.

Stabell, Halvard, Proprietær, Askim, Norge.

Stadfeldt, Professor, Dr. med.

Steenstrup, J., Cand. juris.

Steenstrup, M. G. G., Dr. phil.

Stein, T., Billedhugger.

Stein ri ordh, Dr. phil. & theol., Lector, Linkøping.

Stephens, G., Professor ved Universitetet.

Strunk, A., Justitsraad.

Strøm, C. A., Lensmand, Throndenæs pr. Harstad, Norge.

Stub, C. F., Præst i Glostrup.

Sthyr, V., Lic. theol. Præst i Alslev.

Svedelius, Professor, Upsala.

Sødring, E., Stud mag.

Sørensen, Stud. theol., Christiania.

Sørensen, Præst i Ulsø.

Sørensen, Capitain, Fredericia.

Tang, Etatsraadinde, til Nørre Vosborg.

Tang, N., Konferensraad, Justitiarius i Viborg.

Teisen, M. P., Sognepræst til Phanefjord, Møen.

Theis en, Cand. mag.

The s trup, Lieutenant.

Thiele, A., Cand. juris.

Thiele, Cand. juris.

Thomle, Højesteretsassessor, Christiania.

Thomsen, H. E., Bager.

Thorkelin, Capitain.

Thornam, L., Overlærer, Horsens.

Thor s en, P. G., Professor og Universitetsbibliothekar.

Thor son, Underbibliothekar ved det kgl. Bibi.

Thortsen, C. A., Dr. phil., Prof.

Thrane, E., Boghandlerfuldmægtig.

Thrap, D., Præst, Bergen.

Thrige, S., Professor.

T hue sen, Politimester, Laurvig.

Thy ges en, Cand. juris.

Thyregod, Lærer, Ans.

Tietgen, Etatsraad, Bankdirecteur.

Tommer up, Præst, Sønder Vissing, pr. Horsens.

Trap, Geheime-Etatsraad.

Trier, Ernst, Cand. theol.

Trier, Cand.

Trolle-Bonde, Greve, Kammerherre, Stukholm.

Tuxen, N. E., Direkteur ved Orlogsværftet.

Tuxen, Frne, Helsingor.

Tiichsen, E., Sagfører, Faaborg.

Tiichsen, C. M., Justitsraad og Toldinspecteur.

Tvermoes, R., Grosserer.

Tønsberg, Chr., Toldkasserer, Tvedestrand i Norge.

Ttfrsleff, H., Boghandler, Slagelse.

Ulrich, Dr., Physikus.

Undseth, J., Stud. philol., Christiania.

Unsgaard, Amtmand i Thisted.

Urne, Axel, Assistent.

Ussing, L., Professor ved Universitetet.

Vaage, 0., Lic. theol., Provst, Næsby ved Sorø.

Vahl, Underbibliothekar.

Wad, G., Student.

Waitz, G., Professor, Gottingen.

Wall ich, Kriminalretsassessor.

Warburg, C. A.. Fabrikejer.

Warburg, Præst i Svendborg.

Warmuth, C, jun., Musikhandler i Christiania.

Vaupell, 0., Oberst, Odense.

Vaupell, Præst i Lunde, Varde.

Vedeler, G. F., Ingenieurlieutenant, Christiania.

Ve del, E., Amtmand, Sorø.

Vedel, F., Præst, Solierød.

Vedel, P. A., Gehejme-Legationsraad, Directeur i Udenrigsministeriet

Weeke, C, Bibliotheksassistent.

Wegener, Præst t. Halsted, Nakskov.

Wegener, C. F., Conferentsraad og Geh. Archivar.

Weilbach, Caud. phil.

Weibull, M., Academiæ-Adjunkt, Lund.

Weis, A., Cand. poljt., Møller, Aarhus.

Weitemeyer, H., Cand. mag.

West, K., Cand. theol.

Westergaard, Cand. juris.

We stergaard, C. P., Fuldmægtig i Krigsministeriet, Justitsraad.

Westergaard, N. L., Etatsraad. Professor ved Universitetet.

Westrup, Premierlieutenant.

Wichfeld, til Engestofte, Kammerherre.

Wiese, Cand. jur.

Wil ler, M., Varemægler.

Vi Ister, General, Aarhus.

Winkel-Horn, F., Cand mag.

Wins trup, L. A., Bygningsinspeeteur.

Winther, C. M., Overretsprocurator.

Winther, J., Lærer.

Wissing, Bogtrykker i Viborg.

Wold, Ragna, Frøken.

Vogt, Toldinspektør, Fredrikshald.

Worm, R. T., Sognepræst i Gudom, Lemvig.

Worsaae, J. J. A., Kammerherre.

Wroblewsky, Boghandler.

van Wylich, P. \V., Sognepræst i Greve.

Væringsaasen, Helge, Bonde, Norge.

Yde, Lærer, Mors.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, P. C, Redacteur.

Zahrtmann, P. T., Geheimelegationsraad.

Zinck, L., Cand. theol.

oligaard, F., Byfoged i Slagelse.

Aalborg Cathe drtdskole.

Aarhus Cat hed ralskole.

Aarhus Garnisousbibliothek.

Arbejderforeningen af 1 8 G 0.

Athenæum i Christiania.

Athenæum i Kjobenhavn.

Bergens Musæum.

Bergens offentlige Bibliothek.

Christicinssunds Skole.

De Unges Samfund i Drammen.

Drammens lærde og Realskole.

Ellevte Bataillons Officeerseorps Bibliothek i Aalborg.

Frederiksborg lærde Skole.

Frederikshalds Stads bibliothek.

Fy ens Stifts Læseforening.

Garniso ns bibliotheket i Fredericia.

Gøteborgske Nat. Bibliothek i Lund.

Gehejtnearchivet.

Herluis hol ms Skolebiblio thek.

Hofbibliotheket i Wien.

Holt Skolelærerseminarium, Elverum i Norge.

Horsens lærde Skole.

Jellinge Seminarium.

Kjøbenhavns Garnisons Bibliothek.

Kolding Læseforening.

Kongens Haandbibliothek.

Kvindelig Læseforening.

Lunds Universitetsbibliothek.

Læseforeningen Japetus.

Læseselskabet Musaion.

Motropolitanskoleu.

Morso Theologiske Læseforening.

Njkjøbing Cathedralsko le.

Odense Cathedralskole.

Det militaire Bibliothek i Odense.

Randers Klubs Læseforening.

Randers lærde Skole.

Ribe Cathedralskole.

Rigsdagens Bibliothek.

Ringsted-Alsted Herreders theologiske Læseforening

Det kongelige norske Rigsarkiv i Christiania.

Roskilde Cathedralskole.

Rønne højere Realskole.

Sorø Akademis Bibliothek.

Stiftsbibliotheket i Aalborg.

Storthingets Bibliothek, Christiania.

Studenterforeningen i Kjøbenhavn.

Studentersamfundets Bibliothek, Christiania.

Thisteds theologiske Læseforening.

Universitetet i Christiania.

Ve ile Amtskole.

Viborg Cathedralskole.