Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, 3 (1872 - 1873) 1

Kong Frederik II's Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587.

Udgivne af

Otto Carøe.

Side 538

Det er over 30 Aar siden, at der i dette Tidsskrift1) bebudedesUdgivelsen af Frederik IFs Kalenderoptegnelser, men disse har desuagtet henligget blandt det store kongelige Bibliotheks haandskrevne Samlinger, og dog fortjæner de at drages frem for Lyset, thi de giver ikke alene Bidrag til Frederik ll's Karakteristik og Privatliv — hvad der jo vilde være tilstrækkeligt til at berettige deres Udgivelse — men de fremdrager endog undertiden hidtil übekjendte Begivenheder,— jeg skal blot gjøre opmærksom paa Optegnelserne 1a 15849) og -*,'i 1587, — der giver os Underretning om Sager, der maaskee ikke findes omtalt andetsteds. Ogsaa om de diplomatiske Forhandlinger giver Kalenderne os Oplysninger,thi Kongen har nøjagtigt optegnet fremmede GesandtersAnkomst; vi see f. Ex. af Optegnelserne -9/<* og-r V;» 1584, at Ærkebiskop Gebhard af Koln og hans ForbundsfællePfalzgrev1) Historisk Tidskskrift, II Bind, p. 34.

2) Hertuginde Elisabeths Brev har jeg forgjæves søgt blandt den rige Samling af Breve fra hende til Frederik 11, som tindes i Geheimearkivet.

Side 539

fællePfalzgrevKasimir har forsøgt at fåa Kongens Bistand
i deres Kamp mod Katholicismen ').

Ved Udgivelsen af Dagbøgerne har jeg benyttet Kongens originale Optegnelser, som findes paa det store kongelige Bibliothek i den gamle kongelige Samling no. 2583 a—d i 4to. Optegnelserne for 1583 .no. 2583 a) findes i M. Georgius Mederus «Schreibkalender auff das Jar nach vnsers Herrn vnrl Seligmachers Jesu Christi Geburt MDLXXXIII», trykt i Niirnberg. Optegnelserne for 1584 (no. 2583 b) findes i Christophorus Statmio's «Almanach vnnd Schreib-Kalender auff das Jar MDLXXXIIII", trykt i Niirnberg. Optegnelserne for 1587 (no 2583 d) findes i Casparus Bucha's »Schreibe Calender auff das Jar nach der Geburt Jesu Christi MDLXXXVII«, trykt i Leipzig. Der kan ikke være nogensomhelst Tvivl om, at disse Optegnelser er skrevne af Kongen selv; det vil fremgaa af deres Indhold, og Skrifttrækkene ligner hans, saaledes som de undertiden kan findes i hans egenhændige Postscripter til Breve.

Derimod kan de Kalenderoptegnelser, som findes i TobiasMullers «Schreib Calender dieses Jahrs nach Christi Jesu, vnsers Herrn vnd Seligmachers Geburt MDLXXXVI (no. 2583 c), ikke tillægges Kongen. Eigtignok findes uden paa Bindet et S slynget ind i et F, saaledes som man ofte finderdet paa Kongens Bøger, men Optegnelserne er skrevne med en anden Haand, de er førte paa tydsk, og omtaler Kongen i 3die Person. De er kun 5 i Tallet; jeg skal her som Prøve aftrykke en af dem: Den 27 Maey hat die Kon. Mast. mit dem cansler gewedtedt vmb ein am wein, das die Konninngine von Engelandt ist in eigner person auff Gedion gewessen; wo sie nicht ins schiff ist gewessen, so1) See Barthold: Gebhard Truchsesz von Waldburg1 i Raumers Historisches Taschenbueh, Neue Folge, I Band. Ltipzig 1840.

Side 540

har der cansler gewonnen, ist sie darin gewest, so hatKon
Mast. gewonnen.

Ved Udgivelsen har jeg holdt mig nøie til Originalerne; som man vil se er Kongens Orthografi ikke den bedste. Han ombytter ofte Bogstaverne *), hvad der vanskeliggjør Forstaaelsen af Sted- og Personnavne. Paa Grund af den ringe Plads i Kalenderne har Kongen ofte maattet forkorte Ordene og har tilkjendegivet dette ved at sætte en Streg over Ordet; hvor dette har været Tilfældet, har jeg udfyldt Ordet men sat mit Indskud i Parenthes. Kongen gjør ikke Forskjel paa store og smaa Bogstaver, og her har jeg tilladt mig en Frihed idet jeg har brugt store Begyndelsesbogstaver i Person og Stednavne. De Dage, der er fremhævede, er Søndage.

O.C.1) Kongen skriver saaledes Klar og Kalr for Karl, Tesspret for Testrup, Hadersschelff og Hadersscheffl o. s. v.

Side ,541

1583.

Januar.

1. T dach war ieg met mint Soffye och bum ht;r pae Schandelbor.

2. Y dach dro ieg tyl Kalbuegar*) i yacta.

3. Y dach dro ieg tyl Sylkebor, der ka[m] mint Soffye och
mint sont Crisstyan och.

4. Y dach dro ieg met mint Soffye och sont lyl Wynnersloff2).

5. Y dach dro ieg Lyl Torubt3), sum cansseller 4) bur och mint
Soffye tyl Rannerss.

6. Y dach war ieg her huss kansseller pae Torrubtgar och
mynt SolTye och sont tyl Rannerss.

7. Y dach dro ieg tyl Tel 5).
8. Y dach dro ieg tyl Rannerss.

14. Yr dach dro ieg tyl Osstergar6) i yach , sum lygger wyt
Ranssner.

15. Y dach dro ieg tyl Entschelffbue 7) y Ranssners lent.
16. Y dach dro ieg tyl Warmtrubt8) y Rannerss lent.
18. Y dach dro ieg lyl Rannerss ygent.

21. Y dach dro ieg met mint Soffye och sont fra Rannerss
och mint Soffye och sont tyl Borrum9) och ieg tyl Halloe 10)
y Schanddelbor lent.

22. Y dach dro wye tyl Schandelbor ygen y lesu nan.1) Kalbygaard i Gjern Herred, Skanderborg Amt.

2) Vinderslev i Lysgaard Herred, Viborg Amt.

3) Taarupgaard i Fjends Herred, Viborg Amt.

4) Niels Kaas, f. 1534, blev efter en Udenlandsrejse 1560 ansat i Kanselliet; 17/s 1573 udnævntes han til kongelig Kansler. Efter Frederik ll's Død udnævntes han 27/4 1588 til en af de 4 Regeringsraaier, som skulde styre Danmark under Kristian IV's Mindreaarighed, i hvilken Stilling han forblev, til han døde 29/g 1594. (Se Rørdam: Kbhvns. Univ. Hist. II D. p. 384—396.)

5) Tjele i Sønderlyng Herred, Viborg Amt.

6) Østergaard iHovlbjerg Herred, Viborg Amt.

7) Enslev i Hovlbjerg Herred, Viborg Amt.

8) Maaske Vrangstrup i Hovlbjerg Herred, Viborg Amt.

9) Borum i Hovlbjerg Herred.

10) Halle i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt.

Side 542

1583.

Januar.

28. Y dacli gych bededagge1) anl; samme dach dro mint drent
Poel tyl lafn]tte Myssent -).

29. Bedach; samme dach gych ieg tyl guss bor.
30. Bedach.

31. Y dach dro ieg met mint Soffye och bum och alt fruenttymnier
Lyl Rast 3).
Hilf golt hir vndt dortt.

Februar.

1. Y dach dro ieg tyl Jellynch 4) och mint Soffye och burn
och iungfru tyl Welle 5).

2. Y dach dro ieg tyl Wyltrubt6) oeh mynt Soffye och burn
och iunchfruer tyl Kollynch.

3. Y dach dro ieg tyl Sellerubt 7) i iach.
6. Y dach dro ieg tyl Kollynch och war syek.

9. Y dach kam ent hobbe herrement aff lantle Mechkelbor
och enl hel hobt megkelbor fruer och iunchfruer hyet hl
Kollvncli.

10. Y dach goyrde ieg Hynchrich Beloff8) brullubt her pae
Kollynch.

13. Y dach hadde ieg dye mechkelbor tyl gest her pae mil
kammer och mint Soffye dye mechkelbor fruentsymlmer.

15. Y dach dro ieg tyl Hadderschelff och dye mechkelbor
och sae.1) o: Bededag-.

2) Sachsen.

3) Rask i Nim Herred, Skanderborg Amt.

4) Jelling i Tyrrild Herred, Vejle Amt.

5) Vejle.

6) Vilstrup i Brusk Herred, Vejle Amt.

7) Sellerup i Holmans Herred, Vejle Amt.

8) Henrik Belov til Spøttrup, t. i Mecklenburg, kom 1573 til Danmark, hvor hau blev Frederik IFs Hofmarskalk, fik 1579 Spøttrup i Foræring, gift 10/2 1583 med Elisabeth Skram, en Datter af Laurits Skram til Hastrup, 1581 Rigsraad, Lensmand paa Kolding 1579-1585, paa Skivehus 1585 — 1592, paa Hald 1592— 1597 og paa Kallø 1597- 1606, f 1606.

Side 543

1583.

Februar.

16. Y dach dro ieg lyl Kollynch ygent.

18. Y dach dro ieg tyl Hollum, sumt Klass Monbor bur i yach.

19. Y dach dro ieg ty] Konslet*). sumt lygger y Elherrit, och
Class Honbar erl herress fochget.

20. Y dach dro ieg tyl Buggedal, sumt lychger y Elherrit.

22. Y dach dro ieg tyl Pestet -), sammc dach war ieg och pae
ISebbe s).

23. Y dach dro ieg tyl iNuegar 4), samme dach karu mint Soffye
och bode myn[n]e sonner och heyt.

Marts.

4. Y dach dro ieg tyl Seherrubt 5) y iach.
6. Y dach dro ieg tyl Breninch '•).
7. Y dach dro ieg tyl INuegar igent.

8. Y dach dro mint dren Krummedych fra Frederssbor.

11. Y dach dro ieg tyl Lerscho 7) och mint Soffyo och minne
tue sonner tyl Kollynch.

12. Y dach dro ies tvl Kolhnch.

i_a. • u«^.. .^e *j ! *»"",;

14. Y dach dro ieg tyl Haddersschel.
15. Y dach dro ieg tyl Flenssbor.
16. Y dach dro ieg tyl Rcnssbor.

19. Y dach dro .ieg ty] Flenssbor ygent; sammc dach kam
mint broder8) och heyt.

20. Y dach dro ieg lyl HaderscheliT, och mint broder dro
hyeml ygent.1) Kongsted i Elbo Herred, Vejle Amt.

2) Pjested i Holmans' Herred, Vejle Amt.

3) Nebbegaard i Holmans Herred, Vejle Amt.

4) Nygaard i Brusk Herred, Vejle Amt.

5) Skærup i Holmans Herred, Vejle Amt.

6) Brejning, Holmans Herred, Vejle Amt.

7) Lejrskov i Andst Herred, Kibe Amt.

8) Hertug Hans d. yngre af Slesvig-Holstein, f. 25'3 1545, f 9/io 1622. Ved Delingen af Arven efter Kristian 111 mellem ham og Kong Frederik fik han 28/i 1564 Nordborg, Sønderborg, Pløen og Arensbøek. Efter Hertug Hans den ældres Død fik lian endvidere Lyksborg, Sundeved og Reinfeld.

Side 544

1583.

Marts.

21. Y dach dro ieg lyl Kollynch ygent.

24. Y dach war ieg, mint Soffye och burn och all hofsynner
lier y Kollynch; samme dach kam Farrenssbech 1)
och hyet.

25. Y dach bleff Hynchrich Ramel-) det lattynissche och tussche
kansselly ower antwort.

26. Y dach dro ieg tyl Hadderffles mel mint Soffye och burn
och alt hoffsynner.

28. Y dach gych ieg tyl gust bur her pae Haddersschelff i
lesu nan.

30. Y dach dro ieg lyl Torninch3) i iacb, samme dach tyl
Hadderschelff ygent.

31. Y dach war ieg her pae Haddersschelff met mint Soffye och burn och alt hofsynner och fruentlymmer; samme dach goyrde ieg her Hans 4), sum war sonneprest tyl Frederssbor, tyl mynt sont Crisstyant preseltor.1) Jørgen Farensbach, en livlandsk Adelsmand, tjænte Frederik II i flere Aar paa Øsel, gik senere i polsk Tjeneste og førte 1598 Kong Sigismunds Hær til Sverig.

2) Henrik Rammel til Wiisteritz, havde forhen været Kansler hos Hertug Johan Frederik af Pommern; han udnævntes, vistnok 1586, til Hofmester tor Hertug Kristian, 1596 blev han Rigsraad, Lensmand over Aarhus Len, f 1610 som Ejer af Beckaskog. Han var gift med Else Brahe, en Datter af Rigsraaden Henrik Brahe til Vidskøfle. Vi se af Frederik H's Optegnelse, at Heurik Rammel allerede 1583 er bleven tydsk Kansler, og ikke i Aaret 1586 som Molbech siger i Kristian den Fjerdes Breve I Del pag. 250 not. 1.

3) Tørning i Gram Herred, Haderslev Amt.

4) Hans Mikkelsen f. i Randers. Efter en Udenlandsrejse, som Hovmester for Jacob og Arild Hvitfeld, blev han ansat som Rektor paa Herlufsholm og tog som saadan i 1566 Magistergraden; 1571 blev han tillige Præst ved Herlufsholm; *9/i 1581 kaldtes han til dansk Hofprædikant for Frederik 11. Fra denne Stilling kaldtes han til at være Lærer for Prins Kristian; hans Bestalling er udstedt 29/3 1583. 1i5 1597 udnævnte Kristian IV ham til Forstander for Sorø Skole, hvor han døde 13/i 2 1601. Udførligere Op- lysninger om ham findes af C. Molbech i nyt liist. Tidskrft. 11l B. 245—306 og af Dr. Kordam i ny kirkeh. Saml. VI B. 154—182.

Side 545

1583.

April

5. Y dach dro ieg tyl Flenssbor, och mini Soffye och mint
sont Crisstyant dro tyl Kollynch, der schal liant gae y
schollft y lesu Crissty nan.

6. Y dach dro ieg tyl Rennerssbor.

7. Y dach ert alle adel farschrewyt y lantte holsstcn och
furstendufmel] her tyl Ren[n]erssbor.

8. Y dach hawcr Hans Rantzo1), Hynchrich fan Annefell2)
och Benedych fan Anncfelt:?) gort raest et.

9. Y dach war ieg her pae raehussit met adellen wmdt turkenstur
4).

10. Y dach bewillit dye holsster den turkentschat.

11. Y dach sende ieg kansseller och Ramel tyl herlzuch Adolff5) at farlige Per Ra[n]sso fi) och hannu[m]; samrae dach war ieg her pao raet hust och wjlle horre sachger rncnst hertzuch Adolff raet war ichke tyl stede; samme dach kafrn] ka[n]sseler och Rammel ygent.4) Hans Mikkelsen f. i Randers. Efter en Udenlandsrejse, som Hovmester for Jacob og Arild Hvitfeld, blev han ansat som Rektor paa Herlufsholm og tog som saadan i 1566 Magistergraden; 1571 blev han tillige Præst ved Herlufsholm; *9/i 1581 kaldtes han til dansk Hofprædikant for Frederik 11. Fra denne Stilling kaldtes han til at være Lærer for Prins Kristian; hans Bestalling er udstedt 29/3 1583. 1i5 1597 udnævnte Kristian IV ham til Forstander for Sorø Skole, hvor han døde 13/i 2 1601. Udførligere Op- lysninger om ham findes af C. Molbech i nyt liist. Tidskrft. 11l B. 245—306 og af Dr. Kordam i ny kirkeh. Saml. VI B. 154—182.

1) Hans Rantzau til Hasselburg, Amtmand i Rendsburg-, f 1587. Stemann siger i sin Afhandling om Rantzauerne i Zeitschrf. d. Gesellschft. f. d. Gesch. d. Herzogthr. Schlesw.-Holst. u. Lauenb. II B. p. 129 at han dode 1582 men har paa Stamtavlen (Taf. 4) 1587 som Dodsaar; Hoffmann: Efterr. om danske Adelsm. I Bd. p. 71 Tab. II liar 1588.

2) Henrich v. Ahlefeldt til Satrupholm var 1582 en af Frederik IPs Gesandter ved det kejserlige Hof, 15931599 Aintrmiud i Flensborg. (Jalirbiicher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schlesw.-Holst. u. Lauenb. X Band p. 140.)

3) Benedicht v. Ahlefeld til Lehmkulen var 1581 —1597 Amtmand paa Steinborg, saendtes 1594 til Rigsdagen i Rogensburg, 1601 Provst for Pretz Kloster, f 1606. Samme Bog X B. p. 113—114.

4) Om disse Forhandlinger se Christiani: Gesch. d. H. Schlesw.- Holst. u. d. Oldenb. Hause. II Band p. 479—480.

5) Hertug Adolf, f. 25A 1526, fik ved Delingen 9/s 1544 den gottorpske Del, f Vio 1586.

6) Peder Rantzau f. cr. 1538, ledsagede 1560 Hertug Adolf til England, byggede Arensburg, kjobte Trojburg af Frederik 11, 1571—1590 Amtmaud i Flenshorg; 1581 deltog han paa Frederik ll's Vegrie i Foiliandlinp-erne om Delinfjen af Hertug Hans d. seldres Arv niellem Fred. II o<* Hertug1 Adolf, og herfra skriver sig maaske Uvenskabet mellem ham og Hertugen. Han dode 1595. (Zeitschrift d. Gesellschft, f. d. Gesch. d. H. Schlesw.-Hoist, u Lauenh. II Band p. 141-142.)

Side 546

1583.

April.

13. Y dach bleff her horl sachger her pae scholttyt.

14. Y (Inch hadde ieg dye holsster raet tyl gest bode minne
och hart/uch Adelff.

15. Y dach bleff herlzuch Adolff och Peller Ransso farlych.
16. Y dach dro ieg tyl Flenssbor, och dye liolsste raet blefl"
der ygenl at horre sachger.
17 V rianh iirn innr tvl lIQ/l,lni>ccs>lw>l<r ,^an

K. i aacn uro leg lyi nauuersscnem ygen.
21. Y dach bleff dochtor Wynsemt mint tenner.

22. Y dach dro ieg fra HaddersschellT och tyl Assen sam[m]e
dach tyl Onsse och sam[m[e dadi hi Nyebar.

23. V dach tyl Andersscho samine dach tyl Rosschyl.
24. Y dach drn ieg Kobenhan.

25. Y dach war ieg vde och besae mynne schybt; samine
dach satte ieg am[m|eral och hossment *) pae dennum 2).

26. Y dach dro ieg tyl Kronnebor.

27. Y dach lachket Hynchrich Munssenl 8) aff fra tollent.

28. Y dach bleff French Leyel *) och Dawitt Hanssent 5) tolh r
ygent.6) Peder Rantzau f. cr. 1538, ledsagede 1560 Hertug Adolf til England, byggede Arensburg, kjobte Trojburg af Frederik 11, 1571—1590 Amtmaud i Flenshorg; 1581 deltog han paa Frederik ll's Vegrie i Foiliandlinp-erne om Delinfjen af Hertug Hans d. seldres Arv niellem Fred. II o<* Hertug1 Adolf, og herfra skriver sig maaske Uvenskabet mellem ham og Hertugen. Han dode 1595. (Zeitschrift d. Gesellschft, f. d. Gesch. d. H. Schlesw.-Hoist, u Lauenh. II Band p. 141-142.)

1) o: Høved.smænd.

2) Se Resen: Frederik ll's Krønike pap. 337.

3) Henrik Mogensen, Borgmester i Helsingør 15581579, Tolder ved Øresund^tolden 15601583. Han døde kort efter sin. Afsked fra Toldorembedet 1583, som det ses af Frederik ll's Brev af u/7u/7 1553, hvorved Tolderne Frederik Lejel og David Hansen beskikkes til Værge for hans Enke Birgitte Mogensdatter. (Se om ham P.V. Jacobsens Afhandling i hist. Tidsskrift V Bd. p.4Gl481.)

4) Frederik Leje], en Søn af Sander Lejel, han var Raadmand i Helsingør 1505—1579 og Borgmester 1591 — 1601. Han og David Hansen beskikkedes til Toldere, saaledes at Frederik Lejel skulde være »Hovedmand i samme Toldbestilling«. (Se om ham hist. Tidsskr. V B. 457-459.)

5) David Hansen blev 3O/8 1566 udvalgt til Raadmand i Helsingor, Tolden ansatte 13/7 1579. 28/6 1591 blev han atter udnsevnt til RaadmHnd og nsevnes som saadan i 1593 og 1594. 159G omttdes hansom dod. (Af de helsingorske Raadstuebyger.)

Side 547

1583.

April.

29. Y dach dro ieg tyl Frederssbor.
30. Y dach dro ieg tyl Rosschyl.

Maj.

1. Y dach dro ieg tyl Sur, sam[m|e dach lylNuebor; och mint
Soffye och meynne bur[n] war y Haddersschelff.

2. Y dach dro ieg tyl Schobo 1) su[m] Errich Hardenberch9)
borer, sam[mje dach tyl Onsse.

3. Y dach dro ieg tyl Assent, samme dach tyl Haddersschefl'l.

8. Y dach batte 8) ieg her y hawen och war det airsste; gut
gywe tyl lochke amenl.

9. Y dach var ieg her pae Haddersscheff met mi[n]t Soffye
och burn ; sam[m]e dach kain mint broder Flans och hans
geraal 4) och lue aff hans elsste burn och hyet.

10. Y nat lae ieg neder y hawent.

11. Y dach dro ie;r i yach met mint broder.

13. Y dach dro mint broder bur(l| ygent samfmje each dro ieg
lyl Host 5) yach.

16. Y dach dro ieg tyl Solwych i]).

17. Y dach dro ieg tjl Haddersschelff ygent.
18. Y nat brende Kolly[n|ch bue messier part aff.

19. Y dach war ieg met mint Soffye och burn her pae Harschelff
vdenl mi[n]t so[n]t Crisslyan war pae Kollynch.5) David Hansen blev 3O/8 1566 udvalgt til Raadmand i Helsingor, Tolden ansatte 13/7 1579. 28/6 1591 blev han atter udnsevnt til RaadmHnd og nsevnes som saadan i 1593 og 1594. 159G omttdes hansom dod. (Af de helsingorske Raadstuebyger.)

1) Skovsboe i Bjerge Herred, Odense Amt.

2) Erik Hardenberg, Søn af Rigshofrnesteren Ejler Hardenberg, f. 1529 paa Dragsholm, 1572 —1604 Lensmand paa Hagenskov: 1581 blev han Kigsraad, f 13/3 1604. Han var Ejer af Mattinp, Vedtofte Eskebjerg, Brolykke, Skovsbo og Faarevejle; gift 1561 i Odense med Anna Rønnow, -j- 5/6 1609.

3) o: badede.

4) Elisabeth af Brunsvig-Grubenhagen, gift 19/9 1568 med Hertug Hans den yngre. Hun døde llji 1586.

5) Rost i Hviding Herred, Haderslev Amt.

6) Solvig i Slogs Herred, Tønder Amt.

Side 548

1583.

Maj.

20. V dach kam Hans fan Dunne[n] hyel met nogre duchger.

21. Y dach war ieg met mint Soffye och tvt1 dbtter tyl gest
her pae raehussyt.

23. Y dach dro ieg tyl Hellewat1) y Abenrae lent; sam[m]e dach
dro mint Soffye lyl Kollynch.

24. Y dach dro ieg tyl YVroe2) det horde mynt broder Hans
lyl y Hadersschel lent.

25. Y dach dro ieg tyl Rewsoe 3).

27. Y dach dro ieg tyl Toscho 4), samme dach tyl Wamdrubt SJ,5J,
der war mynt SolTye.

31. V dach dro ieg tyl Lerscho och mint Soffye tyl Nuegar.
Juni.

1. Y dach dro ieg tyl JNuegar, der war mint Soffye och.
6. Y dach kam ent enggelsche gesantler f>) tjl Hadersschelff.
7. Y dach dro ieg met mint Soffye lyl Kollynch.

y. \ dach war irq her y Kollynch met mi|njt botlye och
mint sont Crisstya(n] y kyrken och war det det furssle.

10. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Iladersschelff ygent;
samjni]e dach toch ieg mint drenl Wlfelt y Kammer.

12. Y dach bleff den enggelsche gesanlter hort.
13. Y dach dro Hans fan Tunnen burl.

17. Y dach lot ieg holle ret dach her y Harschelff owcr Harschelff

18. Y dach dro ieg tyl Halck7), sum lygger pae Haderschelff

20. Y dach dro ieg lyl Haderschelff ygent.

21. Y dach bleff ieg farlich met dronnigen aff Enggelan wmdl
den sellass y Aorrich.1) Hellevad i sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt,

2) Vraa i Gram Herred, Haderslev Amt.

3) Ref'søgaard i Gram Herred, Amt.

4) Tovskov i Gram Herred.

5) Vamdrub i Andst Herred, Ribe Amt.

6) Om hans Ærinde se Resen: Frederik H's Krønike p. 337

7) Halk i Haderslev Herred.

Side 549

1583.

Juni.

23. Y dacb hadde ieg den enggelsche gesanlter tyl gest.

24. Y dach dro ieg tyl lelscho *); sanimc dach butte ieg Solwych
bur far Toscho 2); sarame fych den gosantter Imns
affschelt.

26. Y dacli dro ieg tyl Tosscho samme dacb lyl Machsttubt3).

27. Y dach dro ieg ty] Hadersschelff ygen; samme dach ka[m]
nochgrc enggclsche hunne heyt Ira ent grewe all Tylmech.

Juli.

1. Y dach dro ieg tyl Kollynch och iede y durrj hawen met
dey enggelssche hunde.

2.' Y dach dro ieg tyl HadderssehellT ygen.

3. Y dach kam mint fader ocli mint moder4) och herlzuch
Sigusmunduss 5) aff Mechkclbor hiet tyl Hadersschel.

5. Y dach dro ieg met mini fader och hertzuch Sychgemunt
ty) Halch pae Hadersschel niss.

6. Y dach dro wye tyl HadersschelfT ygen.

9. Y dach tiro ieg met mint fader og met hertzuch Sychgemunt
lyl Wamderubt y iach.

10. Y dach dro wye tyl Nuegar.

13. ¥ dach dro wye tyl Wynny[n]ch 6).
15. Y dach dro wye tyl Sellerubt.1) Jelskov i Gram Herred, Haderslev Amt.

2) Frederik II erhvervede ved dette Bytte Tovskov fra Melchior Rantzau (f 1589) mod Solvig, som han havde kjøbt af Erik Lange til Engelsholm (Danske Mag. IV Bind p. 28—30). Steman har i sin Afhandling om Rantzauerne i Zeitchrft. d. Gesellschft. f. d. Gesch. d. Herzogthmr. Schlesw. - Holst. u. Lauenb. II Baud p. 136 feilagtig

3) Magstrup i Gram Herred.

4) d. v. s. Svigerfader og Svigermoder, Hertug Ulrik af Mecklenburg f. 21U 1528, f l4/3 1606 og hans Gemalinde Elisabeth, Fred. l's Datter, f. 14/io 1524, f u/10 1586.

5) Hertug Sigismund August, af Mecklenburg, Søn af Hertug Johan Albrecht, f. 1560, f 5/9 1603.

6) Vinding i Holmans Herred, Veile Amt.

Side 550

15 83.

Juli

18. Y dach dro wye tyl Hollum sum Klass Honbar bore.
20. Y dach dro wye tyl Kollynch.

22. Y dacb dro wye ty] Haddersschelff ygent.

24. Y dach var mint fader mint gest her y Sparbengge och
herlzuch SychgemumY

25. Y dach war ieg met Soffye och mint fadder och moder
og burn her pae Haddersschelff.

26. Y dach bleff mi[n]t Soffye farlosst och fych entsont1) halanden
korler effter nye wmdt afflen.

29. Y dach dro ieg met mint fader och hertzuch Syggemunt
tyl Tornineh; iach.

30. Y dach dro wye tyl Haddersschelff igent.
August.

6. Y dach dro ieg fra Haddersschelff met mint fader och moder
tyl Flensshor.

7. Y dach dro wey tyl Renssbor
9. Y dacli dro wye Nurdrobt -).

10. Y dach dro wye tyl Seggeber; samme dach fych ieg but, at
hertzuch Klar aff Schwerrich 3) wylle kum[m]e hyet.

11. Y dach kam herlzuch Kalr aff Schwerrich og hans gemal 4).
12. Y dach hadde ieg dennum tyl gest.

14. Y dach dro mint fader och muder bur og herlzuch Kalr
aff Schwcrdich och hans gemal, och ieg dro tyl Nordrubt.

15. Y dach dro ieg tyl Rennerssbor.1) Hertug Hans, f SB/io 1602 i Moskau. Den omhyggelige Angivelse af Tiden skyldes Kongeus onske, at faae Baruets Skjsebne at vide gennem astrologiske Beregninger ved Tyeho Brahes Hjaelp. (Se F. K. Friis: Tyge Bralie p. 130 — 131.) Resen siger (Fred. ll's Kryn. p. 339), at han blev fodt «den 26 Julii mellem nj oc tj Formiddag«.

2) Nortorp s. o. for Rendsborg i Holstein.

3) Hertug Karl af Sodermanlaud f. 4/io 1550, senere Konge af Sverrig under Navn id' Karl IX, f 30/io 1611.

4) Hertuginde Maria, Datter af Kurfyrst Ludvig VI af Pfalz, f. 1562, g. m. Hertug Karl »/• 1579, f "(6"(6 1589.

Side 551

1583.

August

16. Y dach dro ieg tyl Flenssbor.

17. Y dach dro ieg tyl Haddersschelff ygent

21. Y dach dro ieg tyl Kollynch, samme dach tyl Nuegar;
samme dach kam der ent polliss gesantter tyl Haderschelff.

24. Y dach dro ieg tyl Kollynch ygent; sam[m]e war mint Soffye
och burn pae Haddersschelff.

26. Y dach dro ieg tyl Gamss *); samme dach schre ieg dye
Rosstochker it fyede breff tyl.

27. Y dach dro jeg tyl Wyrss 9).
28. Y dach dro ieg tyl Wamderobt.

29. Y dach dro ieg tyl mint gar Toscho; sam[m]e dach kam
ent aff bissbent aff Kollent3) tyl Hadersschel.

31. Y dach dro ieg tyl Haddersschelff i gent; samme nat lac
mint Soffye huss meg igent.

September.

1. Y dach war ieg her pae Haddersschelff met husstru och
burn; sam[m]e y dach hørtte ieg den pollesche gesantter.

2. Y dach hortte ieg den byssbent aff Rollens senrebuL, samme
dach haddc ieg ham tyl gest y hawenl; samme dach dro
den pol bur[t] igen.

4. Y dach dro ieg tyl Machstrubt.
5. Y dach gich mint Soffye y kyrke.
6. Y dach dro ieg tyl Hadersschelff ygent.

7. Y dach kam tol holsste herremen her in, sufm]l schal vverre
mint fadder met gust help.

8. Y dach loet ieg dobe mint sont Ha[n]s her pac Hadderchel
y Jesu nan.

10. Y dach fych ieg Tonnis Ranso 4) guss her y Haderschel lent.1) Gamst i Andst Herred, Ribe Amt.

2) Veerst i Andst Herred.

3) o: Køllu.

4) Tonnis Rantzau, Amtmand i Schwabsted 155G, senere i Rethwisch, f 1594. Godset, han solgte til Kongen, bestod af Vilstrup og og endel Strøgods i Haderslev Amt. (Zeitschrft. d. Gesellschft. i. d. Gesch. d. Herzogthmr. Schl.-Holst. u. Lauenb. II Bd. p. 141.)

Side 552

1583.

September.

11. Y dach dro ieg lyl Kollynch.

12. Y dach kom my[n]t Soffye och burn hyel och all fruentsy[m]tmer
og hofsynner heyt.

16. Y dach sclijllis alt fruentssymmer och hoffsynner fra hynanden;
samme dach dro ieg met mint Sotfye och burn
tyl JN'iß'gcU1.

18. Y dach dro ieg lyl Nymt1) och mint Soffyc og burn tyl
Jellyneh.

19. Y dach kam mini Soflye heyt met born tyl JNyml.
IJO. Y dach dro ieg met mynt Soffye och burn tjl Schandelbor.
21. dach kam mint sont Crisstyan och hyet.

26. Y dach kam hyet til Schandelbor ent gesantter fra Palssgrewe

27. Y dach hørtle ieg hannum; sam[m]e dach hadde ieg hannu|m]
tyl gest.

28. Y dach dro hånt burt ygenl.

29. Y dach var ieg met mint Soffje och burn her pae Schandelbor.

Oktober.

4. Y dach loet ieg meg purgere her pae Schandelbor.

6. Y dach fait del orden aff mini keyde, su[in]l ieg fych
droni[n]ch af engla[nt], doch ieg hengde det strach jgent.

7. Y dach kam ent aff kurijurjste aff Sachsent tenner heyt
met bre\*e at mynt sbsster sont Crisstjant genial hadde
foet ent vnch sont 2).

8. Y dach beguntte ieg al lesse y Dawil saller.

10. Y dach dro den missner burt igefnjl; sam[m]e dach dro
ieg lyl Torril 3); iach.

11. Y dach dro ieg tyl Gullynch 4), sum ligger i Hatzherrit.1) Nim i Nim Herred, Skanderborg Amt.

2) Christian f. 23/s 1583, 1591 Kurfyrste af Sachsen, f 23/s 1611. Han *gtede 10/91602 FrederiklFs Datter Hedevig, f.5/81581, f "/n 1641.

3) Torril, Hatls Herred, Aarhus Amt.

4) Gylling i Hads Herred.

Side 553

1583.

Oktober.

12. Y dach dro ieg tyl Schanclelbor igen.
14. Y dach dro ieg tyl Hem1); iach.
15. Y dach dro ieg lyl Nenscho 3).

16. Y dach dro ieg tyl languet3), sam[m]e dach fych ieg maet
y Rue mulle.

17. Y dach dro ieg tyl Ostrubt4), sam[raje dach ka[m] mint
Soffye och heyt.

19. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Schanderbo ygent, och
ieg hadde den kollesue.

23. Y dach loet ieg schal ent arre5).
29. Y dach dro ieg til languet ygent.

30. Y dach dro ieg tyl Osstrubt, sam[m]e dach kam mint
Soffye och hyet.

November.

1. Y dach war ieg met mint Soffye her y Osstrubt och
meynne bunr pae Schandelbor.

2. Y dach dro ieg tyl Borrum och mint Soffye til Schandelbor.

5. Y daeh dro ieg tyl Stachgar6) y iach, sum ieg fych aff
Wolmor Passber T).

7. Y dach dro ieg tyl Hawerbergar8); dyet kam mynl Soffye
och mint sont Vlrich ochsae.

11. Y dach dro ieg tyl Terrobt9) y iach, och m.nt Soffye bleff
y Hawerbergar met mint sont Vlrich och mint andre bur[n]
loe pae Schandelbor.1) Hem i Onsild Herred, Randers Amt.

2) Nedenskov i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt.

3) Engetvedgaard i Vrads Herred, Skanderborg Amt.

4) Østrup i vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt.

5) o: aarelade.

6) Stadsgaard, nuv. Konstantinsborg, i Ning Herred, Aarhus Amt.

7) Valdemar Parsbjerg til Jernit, 15971604 Lensmand paa Skanderborg og Aakjser, f 1607; g. m. Ide Lykke.

8) Havreballegaard i Ning Herred, Aarhus Amt.

9) Terp i Ning Herred.

Side 554

1583.

November.

12. dach dro mint Soffye och mi[n]t sontVlrich tyl Rossenhollum
1).

13. Y dach dro ieg tyl Hawerbergar ygenl, samme dach kam
my[n]t Soffye och hyet.

14. Y dach dro ieg met mint Soffye och mint Vlrich tyl Schandelbor

18. Y dach beguntyst bedachge 2).

19. Bedachge; samme dach gich ieg tyl gust bur.
20. Bedachge.

21. Y dach fych mint sont Crisstyan ent vnder presebtor 3).
25. Y dach dro ieg tyl Rue4); iach.
27. Y dach dro ieg tyl Sallens).
28. Y dach dro ieg tyl Lochagger6).

30. Y dach dro ieg tyl Sylkebor, samme dach kam mynt Soffye
och hyet.

December.

1. Y dach war ieg met mint Soffye her pae Sylkebor och
minne burn pae Schandelbor.

4. Y dach dro ieg tyl Werloe7), och mint Soffye bleff pae
Sylkebor.

5. Y dach kam mint Soffye och hyel.

6. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Osstergar.1) Rosenholm i øster Lisbjerg Herred, Randers Amt.

2) Disse 3 Bededage afholdtes i Anledning af den Pest, som 1583 hærgede Danmark (F.H.Mansa: Bidrag til Folkesygdommenes og Sundhedsplciens Historie i Danmark p.223).

3) Han hed Ludvig Ludvigsen Munthe; hans Bestalling er dat 24/ u 1583. Han døde vistnok 1634. (Se C. Molbech: Kong Christian IV's Opdragelse i ny hist. Tidssrft. 111 Bind p. 250—251 og H. F. Rørdam: M. Hans Mikkelsen i ny kirkehist. Saml. VI Bind p. 106 not. 2.

4) Ry i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt.

5) Salten i Vrads Herred, Skanderborg Atnt.

6) Løgager har ligget i Vrads Herred, hvor endnu findes Løgagergaardene.

7) Veiersløv i Hovlbjerg Herred, Viborg Amt.

Side 555

1583.

December.

9. Y dach dro ieg ty] Inlloeff ]), su[mt] Lasl Let 2) bur; samme
dach dro mint Soffye tyl Rannerss.

10. Y dach dro ieg tyl Rannerss.

12. Y dach dro ieg tyl Essentbech3) och mint Soffye tyl
Borrum.

13. Y dach dro ieg tyl Halloe och mint Soffye ty] Schandelbor.
14. Y dach dro ieg tyl Schandelbor.

17. Y dach war ieg Ramel gest; samme dach gjch den handelss
dach y mellum mint broder och mech wmdt det
gost pae Alss och Arre 4).

23. Y dach kam kanseller hyet fra Sunnerbor igent
24. Y dach dro hånt burt ygen.

25. Y dach war ieg met mint Soffye och bum her pae Schandelbor.

28. Y dach badde ieg her pae Schandelbor.

1584.

Januar.

1. Y dach war ieg met mint Soffye och bum her pae Schandelbor;
y dach molte ieg Crisstyant och Wlrich.

2. Y dach gich ieg neder tyl her Crisstoffer5); samme dach
war ieg Hynchrich Ramel gest och tue fenicianner kbbment.1) Enslev i Hovlbjerg Herred.

2) Lars Jensen Leth, Herredsfoged i Hovlbjerg Herred og Ridefoged i Dronningborg Len; han levede endnu 1602 (Schlegels Saml. z. d. Gesch. I B. I Stiick p. 79). Han og hans Hustru ligger begravne I Vellev Kirke (Danske Atlas. IV Bind, p. 425426.).

3) Essentbek i sønder Hald Herred, Randers Amt.

4) Se herom Christiani: Gesch. d. Herzogthmr. ScHesw. u Holst. u. d. Oldb. Hause. II Band p. 483 ogWaitz: Scb.lt swig-Holsteins Geschichte II Band p. 393.

5) Sandsynligvis menes Hr. Christoffer Knoff, f. i Friedland i Preussen , 1560 Hofpræst hos Enkedronning Dorothea paa Koldinghus, 1567 tysk Hofpræst hos Frederik 11, 1578 øverste Hofpræst. f i Decbr. 1671 (Wiberg: Bidrag t. ahn. d. Præstehist. 11. 97).

Side 556

1584.

Januar

3. Y dach dro ieg tyl Aker').

4. Y dach dro ieg tyl Schandelbor ygent.

6. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Hawerbergar, och
mynne burn bleff pae Scha[n]delbor; sam[m[e dach kam
mynne raet och hyet.

7. Y dach gaff ieg minne raet schriflych mint betenchken
wmdt Kurlant.

8. Y dach gaff raet mech schwar pae Kurla[n]t; sam[m]e
dach bewyllit dye mint sont Crisstyant hullynch ; samme
dach hackle ieg dennum tyl gest.

9. Y dach var ieg lachkob Sefel 2) gest met alt raet.
11. Y dach dro minne raet burt ygent.

13. Y dach dro ieg tyl Werloeff och mint Soffye tyl Schandelbor.

14. Y dach dro ieg tyl Wyebor och besstyllyt der su[mt] mint
sont schal met gust heyl hulliss och der tyl mint Soffye
losseme[njt.

15. Y dach dro ieg tyl Ressendal3).

16. Y dach dro ieg tyl Rue, samme dach kam my[njt Soffye
och hyet.

18. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Schandelbor ige[n]t.
19. Y nat dromte ieg at mint ent tan fait vt.
20. Y dach dro Ram[m]el burt.

22. Y nat bleff mint Soffye such; y dach dro ieg tyl Eer4), sum
Sorren lenssent bur y Schandelbor len.

24. dach dro ieg tyl Schannelbor igen.

25. Y duch war ieg mel raint SolTye och hurn her pae Schandelbor.1) Aakjær i Halling Herred, Skanderborg Amt.

2) Jakob Sefeld til Visberggaard f. 1545, Eigsraad 1581; Lensmand paa Mariager 15841599; efter Niels Kaas' Død indtraadte han i Formynderregeringen, f 15/n 1599.

3) Rosendal i nørre Home Herred, Ringkjøbing Amt.

4) Ejer i Voer Herred, Skanderborg Amt.

Side 557

1584.

Januar.

26. Y dach molte ieg mynt sont Crisstyan och Wlrych, wor
la[n]gge clye war.

28. Y dach dro ieg tyl Rantholt*) i iach.
30. Y dach dro ieg tyl Schandelbor igen.
Februar.

1. Y nat bleff mint nessduch woet y mint sent. sumt ynltit
wan war huss, och ieg wille drachge wmdt morgen tyl Aker
og schede icke; samme dach kam kansseller och hyet.

2. Y dach war ieg met mint Soffye och bunr her pae Schandelbor.

4. Y dach dro ieg tyl Aker.

5. Y dach dro ieg tyl Hallynch 2), sum lychger y Hatssherrit.
7. Y dach dro ieg tyl Rude3), sum lychger y Hattssherrit.

8. Y dach dro ieg Lostrupt 4) su[mt] K|n]ut Munssen 5) hawer
boet, samme dach karn mint Soffye ocli hyet,

10. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Aker.

12. Y dach dro ieg met mint SofTye tyl Schandelbor ygenl.

16. ¥ dach haver ieg wet met mint kansseller, at Farrenssbech
skal kumme intden 2 yar y k. aff Polle[n]ss raet, wmdt
dye lewer boe, wmdt it fat wyn.

17. Y dach bleff Rewentlo 6) mini Lenssmant pae Sylkebor.
20. Y dach dro ieg tyl Nimt.
21. Y dach dro ieg tyl lellynch.1) Ravnholt i Ning Herred, Aarhus Amt.

2) Halling i Hads Herred, Aarhus Amt.

3) Eud i Hads Herred.

4) Loverstrup, det nuværende Rathlovsdal, i Hads Herred.

5) Knud Mogensen Lovenbalk til Kjellerup, en Son af Mogens Lauridsen Lovenbalk til Tjele, gift med Ide Nielsdatter Brun (Klevf. Stamtavler i Geh. Ark.). Han ejede til 1580 Loverstrup, men dette Aar mageskiftede ban det bort med Frederik II mod Kjellerup (Danske Atlas IV p. 558).

6) Henning Reventlau til Ziessendorf og Reetz, f. 1552, Befalingsmand paa Silkeborg 1584 , paa Mariagerkloster 1599 — 1602 f 2/3 1634.

Side 558

1584.

Februar.

22. Y dach dro ieg tyl Nuegar.

23. Y dach kam mint schwogger kurfur gesantter hyet met
nan Yeronimus Full.

25. Y dach dro ieg tyl Kollyneh, samme dach kam mint Soffye
och hyet, och minne bnur pae Schandelbor.

26. Y dach dro ieg tyl Hollum; samme dro Yeronimus Fluch
och bur.

28. Y dach dro ieg tyl Kollynch ygent.
Marts.

1. Y dach war ieg Hynchrich Belo fadder her pae Kollynch,
och ieg holt selvver barnit').

2. Y dach gar rechdaggen an y Haddersschelff.

4. Y dach dro ieg tyl Wamderurt, samme dach dro mint
Soffye tyl Schandelbor, samme dach war ieg och pae
Woebeschelt 2).

6. Y dach kam mint Soffye tyl Kollynch ygent och tu air
mynne dotter af dye elste.

7. Y dach dro ieg tyl Hadersschel, sam[m]e dach kam mint
Sofl'ye och hyet och tue aff mynne elsle dolter.

10. Y dach holt ieg selwer ret her pae Hadersschlff huss
11. Y dach kam kongen af Nawer gesantter hyet n).

12. Y dach hortte ieg den gesantter, samme dach hadde ieg
hannum tyl gest.

15. Y dach dro kanseller tyl Kronebo, och Gert Ransso 4) blywer
mint lenssmant pae Kronnebor och lochkum Lest5) tyl
Frederssbor.1) Ifølge Klevenfeldts Stamtavler hed' den ældste af Henrik Belows Børn Frederik; han døde ung.

2) Fobisiet i Tystrup Herred, Haderslev Amt.

3) Jacques Ségur de Pardillan, f 1589. Om hans Underhandlinger med Frederik II se Resen: Frederik ll's Krønike, Anhang, p. 439—464.

4) Gert Rantzau en Søn af Henrik R., f. 18/io 1558, 1584-1590 Lensmand jjaa Kronborg, 159093 Amtmand i Flensborg, 1599 — 1627 Statholder i Hertugd., f 18/i 1627.

5) Joachim Leist Lensmand paa Frederiksborg 15841589. Et Brev til ham fra Frprlp.rilr TT finrlpa i" flancU Sami;™^ V TiA „ 17ri

Side 559

1584.

Marts.

17. Y dach loet ieg gywe kongen af Nawer hans gesantte synt
affschet, samme dach dro hånt burl.

19. Y dach dro ieg tyl Halek.

20. Y dach dro ieg tyl Ostet *), sum lygger pae Hadersschel

21. Y dach dro ieg Hadderssleff ygen, sa.m[m]e war rechdaggen

22. Y dach hadde ieg dye holsster tyl gest och alle derriss
fruenty[mer].

23. Y dach dro dye bur.

25. Y dach war ieg met mint Soffye och met tu mint elste
dolter her pae Haddersschelff.

26. Y dach dro ieg tyl Toscho, samme dach kam Ramel ygen.
28. Y dach dro ieg tyl Gram 2), samme dach tyl Kolschabt3).

30. Y dach schal Rammel kum[m]e ygent; samme dach dro
ieg [y\ HadersschelfT.

April

1. Y dach fych ieg it breff fra mint moder wmdt gyeltermal ymellu[m] myn[n]e dolter wmdt lantgrewen sont4) och wmdt palgrewen sont5) dest lygesste aff grewe Borchkort aff Barbue fi) wmdt den hertzuch aff Koeberch7).

3. Y dach kam mynt kansseller ygen fra Kronnebor.1) Oesby i Haderslev Herred.

2) Gram i Gram Herred, Haderslev Amt.

3) Kolsnab i Gram Herred.

4) Maaske Mauritz, en Søn af Landgrev Vilhelm IV af Hessen Kassel, f. 2V3 1572, f 15/s 1632, Landgreve af Hessen Kassel 1592—1627.

5) Maaske Kurfyrst Frederik IV af Pfalz f. 5/3 1574, Kurfyrste 1583, f 9/9 1610.

6) Burchardt, Greve af Barby, f. 7/2 1536, var tilstæde ved Fred. ll's Kroning (Rosen: Fred. ll's Krøn. p. 23), deltog 1566 i Gothas Belejring, 1579 blev han Statholder i Dresden og Koburg, f 2/g 1536 (Bech: Johan Friederich d. Mittlere II Band p. 101).

7) Johan Kasirnir, Hertug af Koburg, f. 12/6 1564, f I6 7 1G33.

Side 560

1584.

April.

7. Y dach dro ieg tyl Rost y yacht.
10. Y dach dro ieg tyl Hadersschelff ygen.

12. Y dach war ieg met mint Soffye och tue aff mynne elsste
dotter her pae Hadersschel och dye andre pae Schandelbor.

16. Y dach war ieg meg mint Soffye och tue aff elstedotter her pae Hadderschelff och minne andre burn pae Schandelbo; samme dach gych ieg tyl gust bur; samme dach dro lorren Schob tyl Osel.

18. Y dach ka[m] margrewen aff Anbach *) gesantter hyet.

19. Y dach war ieg met mint Soflye och tue aff mynne elste
dotter her pae Hadersschel; samme dach hadde ieg den
margrewen gesant tyl gest.

22. Y dach kam mint broder Hans hyet.
23. Y dach kam dye rostochker gesantter heyt.

24. Y dach dro ieg tyl Gamss, sam[m]e dach dro den fan
Anbach gesa[n]ter burt.

25. Y dach dro ieg tyl Wyrst2)
27. Y dach dro ieg tyl Amlhe 3)

28. Y dach dro ieg tyl Nuegar, samme dach kam mint Soffye
och hyet met tu aff mynne elsste dotler.

29. Y dach kam tue mechkebor gesant hyet, sam[m]e dach
hortte ieg den[n]um, samme dach hadde ieg dennum tyl gest.

30. Y dach fyck dye mechkelbor derriss beschet; samme dach
gorde ieg Gulbar lun 4) hans brullubt her pae Nuegar.

Maj

1. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Nymt, sam[m]e dach
aed ieg met mint Soffye och tue aff myne dotter y ent
scho, su[mt] kallyss Kollerubt •">).1) Han hed Levin Bylov (Se F. R. Friis: Tyge Brahe, p. 132).

2) Veerst.

3) Andst i Andst Herred, Ribe Amt.

4) Gilbert Jung. G. Jung fik Brev at skulle med en K. M. Pinke eftertragte Mogens Hejneson i Soen (Ssell. Reg. XII, f. 321), nsevnes desuden 1571 som Skibshovidsmand (Norske Rigs Registrant. I p. 081;. s\ ir.ll. ; rr«,, :u TT ~.1 T7«:l^. kMi

Side 561

1584.

Maj.

2. Y dach dro ieg met mint SolTye och tue dotter lyl Schandelbor

4. Y dach dro ieg tyl Wynnynch *) at schude vrkoch.
6. Y dach dro ieg tyl Schandelbor ygent.

7. Y dach kam prinssent aff Orrannygent sennebut hyet.

8. Y dach hortte ieg dey prinssche gesantter; samine dach
hadde Per Gullenster-) och Hynchrich Ramel dennum tyl
gest her pae Schandelbor.

10. Y dach hadde ieg dye prinssche gesantter tyl gest.
11. Y dach dro dye burl.

12. Y dach dro ieg tyl Wybor.

13. Y dach dro ieg tyl Schandelbor ygen.
16. Y dach dro ieg lyl Aker.

20. Y dach dro ieg lyl Schandelbor ygen.

28. Y dach war ieg met mint Soflye och alle minne burn her
pae Schandelbor.

Juni.

3. Y dach dro ieg mel mint Soffye och mint sont Crisslyan
och met mynne elsste dotter och alt hoffsynnor tyl Haw erbergar.

4. Y dach dro wye tyl Rannerss.

5. Y dach dro ieg tyl Tell samme dach tyl Wyebor.

6. Y dach dro ieg tyl Scheme "), sam[m]e dach lyl Rannerss;
sam[m]e dach ka[m] alle minne raet och hyet.

7. Y dach war ieg met mint Soffye och Crisstian och lue af
min[n]e elsste dotter och dye ander pae Schandelbor.1) Vinding i Holmans Hrrred, Vejle Amt.

2) Peder Knudsen Gyldenstjærne til Thim, I*U 1568 forlenet med Ning og Ulborg Herreder i Nørre-Jylland, r'/5r'/5 1572 til 18/3 1576 Lensmand paa Bahus (Norske Rigs Kegist. II p. 31, 190), aflagde sin Ed som Marsk Vi 1576. Af Hensyn til sin høje Alder undslog han sig for at tage Sæde i Formynderregeringen for Kristian IV; f 1599, begr. 5/4 s. A.

3) Skjern i Middelsom Herred, Viborg Amt.

Side 562

1584.

Juni.

8. Y dach schol ieg den fanne pae stanchgen su[ml] schal
forrist far mini sont, her pae Dronninchbor ').

9. Y dach war ieg Per Munch 2) gesst.

10. Y dach musstrit ieg radet och hoffsynner; sam[m]e dach
hadde iea mint sont Crisstyan pae ent hest och war det
det furssle.

12. Y dach dro ieg met mint Soflye och mi[n]t sont Crisstian
och minne tue dolter och alle raet och hofsynner tyl Telle.

13. Y dach dro wye tyl Wyebor.

14. V dach war ieg her y kyrken met mint Soflye och mint
sonl och tue aff mynne elsste dolter.

15. Y dach gorde wye orden worda[n] aldelent schulle schwerre.

1(3. V dach bleff mint sont hullit y lesu nan: sam[m]e dach
hadde ieg alt raet lyl gest.

17. Y dach hade ieg alle adel och fruenltymer lyl gest.
18. Y dach hade adellen mech tyl gest.
19. Y dach dro wye tyl Schandclbor.

20. Y dach dro ieg met mint Soffye och alle minne burn
tyl jNymL

21. Y dach dro wye tyl iNuegar.
23. Y dach dro wye lyl Hynssegal 8).

24. Y dach dro wye tyl Ruegar 4) och mynt datter Gusst.i
bleff such.

25. Y dach dro wye tyl Onssc; sam[m]e dach ka[m] Yeronnimiis1) Dronningliorg i Støvring Herred, Randers Amt.

2) Peder Munk til Estvadgaard, 1568 —70 Anfører for den danske Flaade, 23/io 1568 fortenes han med Stege Købstad og «Tolleriet» paa Møen, 1572 Lensmand paa Aastrup; han blev 1571 Rigsruad, 1576 Rigsadniiral, 1588 Regeringsraad under Kristian IV's Mindreaarighed, fratraadte 1596 Embedet som Rigsadmiral, var 1596 1609 Rigsmarsk, f 1623.

3) Hindsgavl i Vends Herred, Odense Amt.

4) Kygaard i Gudme Herred, Svendborg Amt.

Side 563

1584.

Juni.

26. Y dach tallet ieg met aldellen her y Fyen
27. Y dach bleff mynt sont her hullit.

28. Y dach hadde ieg alle adellen tyl j^est her pac rahuss.
29. Y dach war bat ieg adellynt gest her y Onsse.
30. Y dach dro wye tvl Nuebor.

Juli.

2. Y dach war ieg met mint Soffye och alle minne burn och
alt raet her y Nuebor; sam[m]e dach holt min[njo raet rettertynch

3. Y dach dro wye tyl Korssor, samme dach tyl Antdersscho.

4. Y dach hortte ieg sagger, samme dach dode her Crisstower
fa[n] Dunniiss *) y Nuebor.

7. Y dach dro wye tyl Rynchstet.

8. Y dach bleff mint sont her hullit; sam[m]e dach dro mint
Soffyo och burn tyl Rosschy.

9. Y dach dro ieg tyl Frederssbor och mint sont tyl Rosschyl.

10. Y dach dro ieg tyl Kronnebor och sont Crisstyan tyl
Frederssbor.

11. Y dach kam mynt Soflye och sont och tue aff mi[n]t elssle
db'tter hyet.

13. Y dach dro wye tyl Helsynchbor.
16. Y dach dro wye tyl Lansskron.

17. Y dach gorde ieg toch orden met dye schonniger her far
Lansskron ne.

18. Y dach dro wye tyl Lunt.

19. Y dach gych wye her y Lunt domkyrke.1) Kristoffer v. Dohna, deltog 15631565 i Syvaarskrigen, blev 15/9 1565 fangen af Svenskerne ved Indtagelsen af Varbjerg Slot, hvor han laa saaret, senere udlost, 1569 udnjevnt til Feltherre over den danske Arniee; han blev 1581 dansk Rig.'raad (Resen: Fr. Il's Kron. p. 91, 106, 134, 229, 331). Han blev begravet i St. Knuds Kirke i Odense 3ih 1584. Om Monumentet over ham se Marm. Dan. I. 220, Mumme: St. Knuds Kirke p 129 — 132 og Wedel Simonson: Bidrag til Odense Bys Hist. 11, 2, 1(39 —170 og in, i, 24.

Side 564

1584.

Juli

20. \ dacli gordc ieg mint sont hullynch; samme dach hade
ieg alle mynne raet tyl gest.

21. Y dach hadde ieg alle adellen tyl gest och fruentsjmtmer.
22. Y dach hadde adellen meg tyl gest och mint SoiTye.
23. Y dach dro ieg tyl Kronnebor och mint Soffye tyl Lansskron.
24. Y dach kam mint Soffye met minne elste bum och hyet.
25. Y dach dro wye tyl Frederssbor.

26. Y dach liibt 4 af mynne iachle met Per Munch och Hach
Holgcrssenl J) tyl Osel.

29. Y dach tallet ieg met lohan Ber -) her pae Frederssbor.

30. Y dach dro ieg met mint Soflye och sont Crisst\an och
tnynt tuc olsste dotter tjl Bisstrubt 3J.

31. Y dach dro wye lyl Sur4).
August.

2. Y dach gorde ieg mynt fodyss och mint pygyss brulJubl
her y Sur.

4. Y dach dro ieg tyl Schwensstrubt5) och mint Soffye blefT
y Sur.

5. Y dach dro mint Soffye till Rosschil met minne tue elsste
dotter och mint sont Crisstyant bleff y Sur at schulle studere
y lesu nan.1) Hack Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg f. 7/io 1535. 14 Aar gammel rejste han udenlands og tjente i 6 Aar hos Kurfyrst Morits af Sachsen; ved sin Hjemkomst blev han en af Hertug Frederiks Hofsinder og ledsagede ham paa hans Rejse til Tydskland 1558; deltog i Ditmarskerkrigen og Syvaarskrigen, saaret 1563 for Halmstad, 1564 og følgende Aar Ritmester over den skaanke Fane, 1569 Slotsherre paa Varbjerg, 1572 —1575 Lensmand i St. Hans Kloster i Odense, 15781588 Lensmand paa Aalholm, 1588 paa Kallundborg, ved sin Død var han forlenet med Malmøhus og Lundegaard; 1581 blev han Rigsraad, 1590 Kristian IV's Hofmester, 1593 Rigs Marsk og Medlem af Forinynderregeringen for Kristian IV, "}" 10/n 1594.

2) Johan Behr var 1583 Frederik ll's Lensmand paa Øsel.

3) Bidstrup i Sømme Herred, Københavns Amt.

4) Sorø.

5) Svendstrup i Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt.

Side 565

1584.

August

6. Y dach dro mini Soffye ty] Frederssbor
7. Y dach dro ieg ty] Frederssbor.

10. Y dach war ieg her pae Frederssbor met mint Soffye och
bum.

11. Y dach dro ieg tyl Kronnebor.
12. Y dach kain mint Soffye hyet.

13. Y dach dro ieg met Soffye tyl Horsshollum *).
14. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Kobenhan.
15. Y dach war ieg met mint Soffye ly] Ybtrubt2).
17. Y dach dro ieg met my[n]t Soffye tyl Ibprubt 3).
21. Y dach dro wye tyl Kuliekul4).

24. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Ganlosse •'').

25. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Frederssbor ygen
l Kronnebor.

28. Y dach dro ieg ty

29. Y dach dro ieg tyl Frederssbor ygen.

31. Y dach dro ieg met mini Soffye tyl Bisstrubt.
September.

1. Y dach dro wye tyl. Koge samme dach tyl Truegewel6).

2. Y dach dro ieg met mint SofTj e tyl Wynbueholt7), sam[m)e
dach tyl Knudtsbue8).

7. Y dach war den-gammel legat aff Franchrit och ent vnch
fransoes her i yach mel mech.

10. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Worrenbor.

11. Y dach dro ieg tyl Bochoe 9) oeh mint Soffye bleff pae
\Vorre[n]bor.

13. Y dach dro ieg tyl Worrenbor igen.1) Hirscholm i Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt.

2) Ibstrup det nuv. Jægersborg i Sokkelunds Herred, Kbhvns. Amt.

3) Her maa være en Fejlskrift i Optegnelserne.

4) Kollekolle i Smørum Herred, Københavns Amt.

5) Gandløse i Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt

6) Tryggevælde i Bjeverskov Herred, Præstø Amt.

7) Vindebybolt i Faxe Herred, Præstø Amt.

8) Knudsby i Baarse Herred, Præstø Amt.

9) Baagø mellem Sælland, Møen og Falster.

Side 566

1584.

September.

14. Y dach dro ieg tyl Koege, sam[m]e dach tyl Ballernbtl):
och mi[n]t bleff y Koege.

15. Y dach dro mint Soffye tyl Frederssbor; sam[m]e dach kam
Per Munch och Hach Holgerssent inet minne py[n}k fra Osel.

16. Y dach dro ieg tyl Tubberupt 2).

17. Y dach dro ieg tyl Ybtrubt, sam[m]e dach ka|m] mi[n]t
Soffy och tue aff mint elsste doller.

19. Y dach dro ieg met mint Soffye och tue aff mint elsste
dotter tyl Koebenhan.

20. Y dachwar ieg met mini Soffye tyl Oluffßossenslpar3) blurlubt.
22. Y dach dro ieg met mint Soffye och bum tyl Frederssbor igent.

29. Y dach war ieg met mint Soffye och bum her pac Frederssbor; samme dach hadde ieg Per Munch, Hach4), Kiler Grubbe5), Hynchrich Brade6), Arrel Vrrubt7) och laxs) tyl gest y battussent.1) Ballerup i Smørum Herred, Københavns Amt.

2) Tibberup i Holbo Herred, Frederiksborg Amt.

3) Oluf Rosensparre til Skarholt, f. 6/s 1559, Lensmand paa Landskrone 1591—1602, paa Manager Kloster 1602—1610, paa Dragsholm 1610—1G24, Rigsraad 1596, f 13/, 1624. 30 9 1584 blev han gift med Elisabeth Gyldenstjerne, en Datter af Henrich Gyldenstjerne til Aagaard; hun dode 20/2 1638. (Se F. R. Friis Efterr. oni Fam. Rosensparre p. 1927.)

4) Hak Holgersen Ulfstand. Se p. 564. not. 1.

5) Ejler Grubbe til Lystrup, 1560—1570 Rentemester, 1571 — 1585 Rigets Kansler; ved sin Dod 1585 var han Lensmand paa Tryggev?elde, Vordingborg og Jungshoved.

6) Henrik Brahe til Viskofle, Rigsraad 1581, Lensmand paa Bornholm, f 1595.

7) Arild Urup til Urup, f. lv/2 1528 paa Solvitsborg, 1551 blev han Kristian ll's Hofsinde paa Kallundborg, 1560 overvaerede han Erik XlVs Kroning og blev der slagen til Ridder, 1564 Hovedsmand paa "David*, 14/b s. A. taget tilfange, 1578 med Jakol> Ulfeld i Rusland, f 5/2 1587 som Lensmand paa Helsingborg Slot. I Carl Linnffli > Sk&nska Resa forrattad Ar 1749» (Stockholm 17511 t'ortaelles, ifolge Indskriften paa hans Kiste i Kopiugs Kirke i Skaane, at han dode 5/2 1577.

8) Cliristoffer v. Festenberg, kaldet Fax, til Torupgaard. f. i Schlesien; Staldmester (Reg. o. a. L. X. 218—219), Vi 1570 optages han i den danske Adelstand (T. o. a. L. X. 361371) og forlenes paa Livstid med Holbsek Slot «kvit og frit» (ssteds. X. 310); han dode 1608.

Side 567

1584.

Oktober.

5. Y dach dro ieg ty] Kobenhan.
6. Y dach dro ieg tyl Kronnebor.
7. Y dach kam mint SofTye och hyet.

10. Y dach kam tue aff mint elsste dotter hyet och sont Wlrich.
13. Y dach dro ieg tyl Harsshe *).

16. Y dach dro ieg tyl Kronbor igenl; samme dacli fartynchget
ieg met buchmesster2) dette huss for 6 tusse[n] daller.

21. Y dach dro ieg tyl Walbue 3) y Holboherrit
23. Y dach dro ieg tyl Kronnebor ygen.

24. Y dach batte ieg her y mint nue bastue, och war det
lursste gan i Jessu nan.

27. Y dach dro ieg tyl KrogerublA) y iacht.
28. Y dach dro ieg tyl Kronnebor ygen.
November.

1. Y dach war ieg mej mint SofTye och tue aff raynne elsste
dotter he pae Kronnebor.

4. Y dach dro ieg tyl Horsshollum, och mint Soffye och tue
aff minne elsste dotter bleff pae Kronnebor.

5. Y dach dro ieg tyl Frederssbor , sam[m]e kam mynt
Soffyc och hyet.

9. Y dach dro ieg tyl Syrloeffs); iacht
11. Y dach dro ieg tyl Frederssbor igen
16. Y dach dro ieg tyl Kobenhan.
17. Y dach dro ieg tyl Kronnebor.
18. Y dach kam mint SofTye och hyet.8) Cliristoffer v. Festenberg, kaldet Fax, til Torupgaard. f. i Schlesien; Staldmester (Reg. o. a. L. X. 218—219), Vi 1570 optages han i den danske Adelstand (T. o. a. L. X. 361371) og forlenes paa Livstid med Holbsek Slot «kvit og frit» (ssteds. X. 310); han dode 1608.

1) Harritshoi i Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt.

2) Hans v. Oberg; Fortingningen er trykt i Danske Saml. V B. p. 166—167.

3) Valby i Holbo Herred, Frederiksborg Amt.

4) Krogerup i Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt.

5) Sigersløv i Lynge Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt.

Side 568

1584.

November.

23. Y dach dro ieg tyl Horsshollum och mint Soffye ly] Frederssbor.

24. Y dach dro ieg tyl Kobenhan; sam[m]e dach war ieg
Crissloffer Walkendrob i) gest.

25. Y dach dro ieg tyl Kuliekul.

26. Y dach dro ieg tyl Frederssbor ygent.

29. Y dach war ieg met mint Soffye och burn her pae Frederssbor,
far wden Crisslyan war y Sur.

December.

6. Y dach gych ieg tyl guss bur i lesu nan.
8. Y dach dro ieg tyl Bisslrubt.

9. Y dach kam mint Soffye och hyet, och minne bum bleff y
Rosschyl.

10. Y dach dro ieg met mint Soffye och bunr tyl Rynchstet
11. Y dach dro wye tyl Sur.

14. Y dach dro ieg met mint Soffye och burn tyl Andersscho
21. Y dach dro ieg tyl Schossgar -) i iacht.
22. Y dach dro ieg tyl Andersscho ygent.

25. Y dach war ieg mel mini Soffye och burn her pae Anderscho
scholt och mi[njt sonl Crisslyan y Sur.

29. Y dach dro ieg tyl Landerubt Torbt3) i iach.
30. Y dach dro ieg tyl Andersscho ygen.

31. Y dach dro ieg tyl Suer tyl mint sont Crisstyan; sam[m]e
dach tyl Andersscho igen.1) Christofter Valkendorf til Glorup, f. 1525, Lensmand paa Bergenhus, osel og Gulland, 1573 Rentemester, 1576 Rigsraad, 1588 Regeriugsraad, udtraeder 1590, 7/67/6 1596 udnaevnes ban til Rigshofmester, f IT/i 1601.

2) Skovsgaard i vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.

3) Landby Torp i Slagelse Herred, Sorø Amt.

Side 569

1587.

Januar.

1. Y dach war ieg mel mynt Soffye och alle min[n]e burn
her pae Schandelbor y lesu nan.

3. Y dach dro ieg tyl Freloeff1) i yach.
5. Y dach dro ieg tyl Schandelbor ygen.

6. Y dach war ieg met mint Soffye och alle mynne burn her
pae Schandelbor.

12. Y dach dro ieg lyl Sylkebor.

13. Y dach dro ieg tyl Wyebor schablynch.

16. Y dach tachserrit ieg alle adel her y Wyebor far hesste
och summe tyl schyb.

17. Y dach hadde ieg dennum tyl gest.
18. Y dach dro ieg tvl Svlkebor.

19. Y dach dro ieg tjl Schandelbor ygent.

20. Y dach kam tue grewer aff Strassbruch hyet, sum war
domherrer.

21. Y dach hortte ieg dennum.

22. Y dach to dye mynt son Wlrich lyl kannych y Strassbur
t9); samme kam ent keysser gesant och hyet och war
ent iubillerer 3).

25. Y dach dro ieg tyl Lasstrubt: samme dach t'ro dey grewer
Ira mech ygen.

26. Y dach dro ieg tyl Aker; samme dach ka[m] mynt Soffye
och hyet.

30. Y dach dro ieg tyl Gullynch och mint Soffye tyl Schandelbor.

Februar.

1. Y dach dro ieg tyl Aker ygen.

2. Y dach dro ieg lyl Schandelbor, der war mynl Soffye och
alle mynne burn ochsae.

7. Y dach dro ieg met mini Soffye lyl Rue.1) Fregerslev i Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt.

2) Se Resen: Frederik IPs KrOnnike p. 349 og Slange: Gesch. Chr. d. IV. durch Schlegel I Th. I Stuck p. 78 not. 25 og 26.

3) Se Resen: Fred. IPs Kron. p. 349.

Side 570

1587.

Februar.

10. Y dach dro wye at Schandelbor ygent.

15. Y dach kam keyserren broder hyet tyl Schandelbor, su[mt]
heder hertzuch Matty Matschy *).

21. Y dach dro ieg tyl Eert2); samme dach kam hertzuch
Mattiatsch och hyet.

23. Y dach dro ieg met hannum tyl Schandelbor ygen.

26. Y dach war ieg met mint Soffye alle mynne burn her pae Schandelbor,
och war hertzuch Matty as keyserrent broder och her.

28. Y dach tallet hertzuch Mattyass wmdt mynt dalter Lyssebet.
Marts.

1. Y dach dro ieg tyl Salten; sarn[m]e dach dro hertzuch
Maltyass och burt.

2. Y dach dro ieg tyl Lochagger.

4. Y dach kam Spffye och hyet tyl Lochagger.
6. Y dach dro ieg tyl Wynnerscholgar met mynt Soffye.
7. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Sylkebor.
9. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Schandelbor ygent.
13. Y dach dro ieg lyl Fressltie.
14. Y dach dro ieg tyl Ranholt.
15. Y dach dro ieg tyl Stassgar.

17. Y dach dro ieg tyl Hawerbergar; samme dach kam mint
Soflye och hyel.

21. Y dach dro mint Soffye tyl Schandelbor ygen.
22. Y dach dro ieg tyl Schanderbro.

27. Y dach holt ieg tre bedach her pae Schandelbor.

29. Y dach gych ieg tyl gust bur; samme dach hadde ieg mynt Soffye och 4 aff myen elsste burn tyl gest her pae det grenne hust och kansseller och dochter Per, her Krisstoffer ech mess Hans scholmester.

30. Y dach dro ieg tyl Wynnynch.1) Ærkehertug Matthias, født J4/i 1557, f J0/3 1619 som Kejser af Tydskland; Resen, Pontanus og Kristian af Anhalt (Krause: Tagebuch Christians des Jungeren, Fiirst zu Anhalt pag. 100) omtaler Ærkehertugens Ophold i Danmark men kjender ikke noget til Frieriet.

2) Ejer i Voer Herred, Skanderborg Amt.

Side 571

1587.

Marls.

31. Y dach kam mint Soffye och hyet.
April.

3. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Hem 1).

4. Y dach dro ieg met mynt Soffye tyl Schandelbor ygen.

9. Y dach war ieg met mint Soffye och alle mjnne burn her
pae Schandelbor.

10. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Tesspret -).

11. Y dach dro ieg met mint Soffye tylEer3); samme dach kam
Ha[n]s fan Tunnent fra kursste aff Sachse]n]l.

16. Y dach war ieg met mint Soffye och alle minne burn her pae Schandelbor; sam[m]e dach gych mint Soffye och min[n]e lue elssle dolter tyl gust bur, och war det fursste y lesu nan.

18. Y dach dro ieg tyl Rass met mint Soffye och alle minne burn.

19. Y dach dro ieg tyl Nuegar och mint kunne och alle
myn[n]e burn tyl lelly[n]ch.

20. Y dach dro ieg tyl Kollynch, sam[ra|e dach kam mint kunne
och dyet och alle myenne burn.

21. Y dach dro ieg hl Gamss. •

22. Y dach dro ieg tyl Schoede 4).

/". •» B ■ 1111 ■_ I I IV (LI II .111 111 U WI.J T II T lj L . kill I I I . Ml II . 1J rl I I I P u " i I I V I
Kolljnch ygen.

25. Y dach dro ieg tjl Wriss; samrae dach karri mint Soffyc
och hyet.

27. Y dach dro ieg Anthe 5) och mynt Soffye tyl Kollynch.
28. Y dach dro ieg Kollynch.

Maj.

1. Y dach war ieg her pae Kollynch met SofTye och alle
mynne burn; samme dach dro ieg tyl Haddersschel.

3. Y dach kam mynt Soffye och mynt broder och heyt tyl
Hadderschelff.1) Hem i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt.

2) Thestrup i Voer Herred, Skanderborg Amt.

3) Ejer i Voer Herred.

4) Skødegaard i Andst Herred, Ribe Amt.

5) Andst i Andst Herred, Eibe Amt.

Side 572

1587.

Maj

5. Y dach dro raint broder burt ygent.

8. Y dach dro ieg ly) Kolschabt; sam[m]e dach dro mynt
Soffye tyl Kollynch.

9. Y dach dro ieg tyl Kollynch ygent.

10. Y dach kam ent grewe aff Schyl och ent friherre fra kurfurssten
af Sachsent.

12. Y dach dro dye kursster gesantter bur ygen.

15- Y dach dro ieg tyl Hollu[m] och mint kunne tyl Lantle
Mechkelbor.

16. Y dach dro ieg tyl Rugar ').
17. Y dach dro ieg tyl Nuebor.
19. Y dach dro ieg tyl Anldersscho.
22. Y dach dro ieg tyl Sur.

23. Y dach dro ieg tyl Lisslrubt 2)
24. Y dach dro ieg tyl Kobenhan.

25. Y dach war ieg her y Kobenhan och mint kunne y lanlte
Meehkelbor och minne bum tyl Kollynch.

29. Y dach dro ieg tyl Wartlo3), samme dach dro ieg tyl
Ibtrubt.

30. Y dach dro ieg !yl Horsshollum
31. Y dach dro ieg tyl Kronebor.
Juni.

4. Y dach war ieg pae Kronnebo och mint kunne y lantte
Mechker, och minne burn war pae Kollynch.

5. Y dach dro ieg tyl Frederssbor och lae y battussent natten.
6. Y dach dro ieg tyl Bisslrubt.

7. Y dach dro ieg tyl Andersscho.

8- Y dach kam dye schotter gesanlter tyl Helsynchor4).

9. Y dach kam palssgrewen sennebut heyt, och heder Adam
her von Podewelss.1) Rugaard i Skovby Herred, Odense Amt.

2) Lystrup i Faxe Herred, Præstø Amt.

3) Gammel Vartov laa tæt udenfor København.

4) Om deres Ærinde see Resen: Frederik IVs Krøn. p. 348.

Side 573

15 87.

Juni

11. Y dach kam mint kunne och heyt; y d.ich hortle ieg den
palssgrewyss gesantter; samme dach hadde ieg hannu[m]
tyl gest.

14. Y dach dro ieg met mint kunne tyl Schwogarrc.

15. Y dach farschre ieg alle mynne raet hyet tyl Antdersscho;
sam[m]e nat dode herlzuch Friderich a(T Holsslen x).

16. Y dach dro wye tyl Antdersscho ygen.

18. Y dach fych ieg tynner, at hertzuch Friderich af Holssten
war duet.

19. Y dach dro ieg tyl Lanbue Tor -j.

20. Y dach tyl Antdersscho ygen; sara[m|o kam ent gesant
fra hertzuch af Parma 9).

21. Y dach hortte ieg den gesantte.
22. Y dach hadde ieg hannum lyl gest.

23. Y dach fych han syn beschet.
OA V An oYi w:i V iprr Ytnr v Anrinrec/^hr*

24. i aacn war leg ner y Anaersscno.

27. Y dach kam nogre scholter hyet; sam[m]c dach kam
Hynchrich Ra[mel] och hyet.

29. Y dach fych dye schotter derrist affschel ; samme
hadde ieg den[n]um tyl gest, menst ieg war ichke selwer
huss.

Juli.

1. Y dach dro ieg met mint SolTyc tyl Nuebor.
3. Y dach dro wye tyl Wranstrutit.

4. Y dach dro wye tyl Melfar. samme dach tyl Kollynch.

6. Y dach dro ieg tyl Wamdrubt, samme dach tyl Hadderschefll.

8. Y dach dro ieg tyl Kollynch ygen.

12. Y dach dro ieg met mynt Soffye och minne tue elsste
dotter lyl lellynch.1) Hertug Fred. II af Holstein-Gottorp, f. }| 4 1568, regerede fra Vio 1586.

2) Landby Torp i Slagelse Herred, Sorø Amt.

3) Alexander Farnese, Hertug af Parma, StathoMer i Nederlandene 1573 —1592.

Side 574

1587.

Juli,

13. Y dach dro wye tyl Schandelbor.
15. Y dach dro wye tyl Locharger.
17. Y dach dro wye tyl Hal*).

18. Y dach beguntte ieg hor iach 9) her wyl Hal.

25. Y dach dro ieg lyl Karrubt3) och mint Soffye och rainne
tue dotter tyl Wynnerssloff.

27. Y dach dro ieg tyl Wynnersschol.
31. Y dach dro ieg tyl Krargelunt 4j.
August.

1. Y dach dro ieg tyl Lochager , sainrae dach kam mint
SofTye och tue mint elsste dotter och hyet.

2. Y dach kam gra Erst fan Manyfelt och hyet.
3. Y dach kam mynt broder Hans beyt.
5. Y dach dro wye tyl Sylkebor alsaramen.
7. Y dach dro mynt hroder burt ygent.

14. Y dach dro ieg tyl Thwyllum5) och mint kunne tyl Kollynch
och mynne tue dotter bleff pa Sylkebor.

17. Y dach dro ieg tyl Thwyllum ygen; sammc dach kam
mynt Sofl'ye och mynl tue dolter och hyet.

19. Y dach dro wye tyl Sylkebor ygent.

21. Y dach dro ieg tyl Salten och mint SofTye och minne tue
dolter hi Hue.

22. Y dach dro ieg tyl Rue.

24. Y dach war ieg met mynt Soffye och met mint lue elssle
dotter her y Rue.

30. Y dach dro ieg met mint Soffye tyl Wyssynch6), samme dach dro mint tue elsste dotter tyl Nyml; samme dach dro mynt Soffye och tyl Nymt och pae weenl7) henl at Kollynch och war nochget war such.1) Hald i Xørlyng Herred, Viborg Amt.

2) o: Harejagt.

3) Karup i Lysgaard Herred, Viborg Amt.

4) Kragelund i Hids Herred. Viborg Amt.

5) Tvilum i Gjern Herred, Skanderborg Amt.

6) Vissing i Tyrsting Herred, Skanderborg Amt

7) o: paa Veien.

Side 575

1587

September.

1. Y dach dro ieg lyl Kollynch.
9. Y dach dro ieg tyl Warabrut.
10. Y dach kam mint Soffey heyl.

11. Y dach kam nochgre hessche gesantter heyt lyl Kollynch.
12. Y dach dro ieg tyl Nuegar och mint Soffye tyl Kollynch.
14. Y dach kam mynt Soffye och hyet tyl Nuegar.
20. Y dach dro ieg met mynl Soffye tyl Kollynch ygent.
22. Y dach dro ieg tyl Hollum, sum Klass Honbur buer.

25. Y dach war mynt Soffye her hust mech; sam[m]e dro
hun tyl Kollynch ygenl.

26. Y dach dro ieg tyl Pesstet.

28. Y dach dro ieg lyl Nuegar; sara[m]e dach kam mynt Soffye
och hyet och tue aff mint elssle doller och mint broder
datter och hyet.

29. Y dach war ieg met mynt Soflye och mint tue olsste dotlcr
her pae Nuegar och mynne andre burn pae Kollynch.

Oktober.

4. Y dach dro ieg tyl Etto och mint Soffye och dblter lyl
Kollynch.

6. Y dach dro ieg tyl Lersscho; samfmje dach kara mynl
Soffye och hyet, och dro sam[m]c dach tyl Kollynch yge[n]t.

7. Y dach dro ieg tyl Wamdrubt; sam[m|e dach kam mi[n|t
Soffye och mint tue elsste sonner och hyet.

10. Y dach dro ieg tyl Machstrubt och mynt Soffye och mynne
sonner tyl Kollynch.

11. Y dach dro ieg tyl Hadderssschelf.

16. Y dach dro ieg tyl Aller *) i yach, sum lychger y Tuesstrubt

19. Y dach dro ieg tyl Haddersschel ygen; samme dach kam
mint Soffye och tue meynne elsste dblter och heyl.

24. Y dach dro ieg tyl Tuet 2), mynt Soffye lyl Brochscho 3).1) Aller i Tyrstrup Herred, Haderslev Amt.

2) Tved i Tyrstrup Herred.

3) Ifolge Traps topografiske Beskrivelse af Danrnark II Bind p. 917 Anm. skal Skoven ved Kolding have heddet Broskov.

Side 576

1587.

Oktober.

27. Y dach dro ieg tyl Hogar1), sum Symment Furboder bur
och mynt Soffey ty] Haddersschelff.

28. Y dach dro ieg tyl Haddersschelff ygen.
November.

4. Y dach kam Hynchrich fan der Loe fra bisspen aff Halwerslat
9) och tallet wmdt mint datter Lyssbet.

6. Y dach fych hånt iaor pae hans herris wenne y lesu
Chrissti nan.

7. Y dach hadde ieg hannum tyl gesst y sparpengen.
8. Y dach hadde ieg hannum tyl gest her pae scholstet.
10- Y dach dro han burt ygent.

11. Y dach war ieg met mint Soffye och mynt tue elsste
dbtter her pae Hadersschelff.

13. Y dach dro ieg tyl Kolschab och mynt Soffve och tue aff
mynt elsste dblter tyl Kollynch.

15. Y daeh dro ieg tyl Rosstet.

18. Y dach dro ieg tyl Hadersschel ygen.

21. Y dach kam mynt Soffye och 4 aff inynne elsste burn
och heyt.

30. Y dach dro ieg tyl Swerubt3) y iach, sum lygger pae
Hadersschel nyss.

December.

3. Y dach kam ent engssche gesant heyt.

5. Y dach hortle ieg hannum y mint sokammer; sam[m]e
dach kam myn brode och hyet.

9. Y dach dro mini bruder bur ygent.

10. Y dach fych den enggelsche hans affschet.
12. Y dach dro ieg tyl Machslrub.
14. Y dach dro ieg tyl Annerubt4).1) Hovgaard i Haderslev Herred.

2) Henrik Julius af Brunsvig-Wolfenbiittel, f. 15/io 1564, Biskop af Halberstad 1566—1613, f 2°/7 1613. Han ægtede is/i4 1590 Prinsesse Elisabeth, f. 25/8 1573, f 19/7 1626.

3) Sverdrub, Haderslev Herred.

4) Anderup i Tyrstrup Herred, Haderslev Amt.

Side 577

1587.

December.

18. Y dach dro ieg tyl Hadersscheff ygen; sarafme] dach kam
mynt Soffey och hyet.

25. Y dach war ieg her pae Haderscheffl mel mint Soffye och
mynt wyrre elsste burn.

27. Y dach war ieg och mint Soffye Hans Bomme1) fadder her
pae Haddersschelff, och heder barnit Crisstyan Friderich.1) Hans Blome til Seedorp kngl. Kaad, uævnes i Danske Atl. VII Tom. p. 222 som Amtmand paa Haderslevhus og Sønderborg.