Historisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1860 - 1863) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aarene 1859—1862.

1859


DIVLxxx1

DIVLxxx2

1860


DIVLxxx3

DIVLxxx4
Side 876

1861


DIVLxxx0

DIVLxxx5

1862


DIVLxxx6

DIVLxxx7
Side 877

DIVLxxx7

Æagaard, H., Assessor, Ejer af Iselingen.

Aagaard, U. C. F, Justitsraad, Amtsforvalter, Nyborg.

Aars, J. Stud. phil., Christiania.

Aarup, V.

Adler, Baron. Kjeldgaard, Nykjøbing paa Mors.

Agerbech, H., Sognepræst til Øster-Hæsinge, Fyen.

Agerholm, Lieutenant.

Agger up, Etatsraad.

Alberg, C. M., Justitsraad, Assessor i Landsoverretten.

Allen, C. F., Professor.

Ankjær, £„ Cand. philol.

Arlaud, Oscar, Stud. jur.

Baagoe, Cand. theol.

Bache, Candidat, Fuldmægtig.

-Bagge, Præst. Horsens.

Bagger, F. V., Sognepræst til Vissenbjerg i Fyen.

Bagger, Cand. juris.

Baggesen, A., Generalmajor, m. m.

Bang, F. S., Justitsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, O. L., Conferentsraad, Prof, og Dr. med.

Bang, T. S., Stud. jur.

Barfod, F. Amanuensis ved kgl. Bibi.

Bay, N. R., prakt. Læge, Brørup, Kolding.

Bechmann, R. Q., Capelian, Sønder Aldum, Aarhus Stift.

Bechmann, Præst til Fuglse (Maribo).

Bech,.O. Malling, Skibs'capitain.*) Forkortelser: B. B. o: har afgjort Medlemsbidraget for bestandig:: — 111 betaler tredobbelt Bidrag; — C. B. afgjør Bidraget ved Besørgelse af Foreningens Commissioner; — U. C. er ogsaa udenlandsk eorresponderende Medlem.

Side 878

Beck, H., Præst til Stenbjerg, Flensborg.

Becker, P. W., Provst, Sognepræst til Soderup.

Becker, Th. A., Professor.

Begtrup, I. H, Cand. chirnrg., Bibliotheksassistent.

Bendtz, H. C. B, Etatsraad, Professor, Dr. med.

Bendtz, C. F. W., Præst til Lysabild. Sønderborg.

Bentzen, L., Stud. jur.

Berg, C, Overlærer.

Berling, E., Mag. og Bibliotheksamanuensis. Lund.

Bertelsen, Cand. theol.

Bertouch-Lehn, Baron til Sønderkarle. Lolland.

Beyer, Boghandler, Bergen.

Bille-Brahe, C, Baron, Kammerherre, Amtmand, Skanderborg.

Birch, V., Gouvernør i.Vestindien.

Birch-Keichenvaid, Staisraau.

Bischof, Lærer, Randers.

Bl ache, H. H., Professor.

Blechingberg, O. G., Højesterets-Assessor.

Ble chin gb erg, E. C. P., Jxtstitsraad og Contoirchef.

Bloch, H. C., Sognepræst til Hasle, Aarhus Stift.

Bloch, V., Lie. theol., Sognepræst til Kjerteminde.

Blom, C. H. G., Justitsraad, Overtoldinspectør i Flensborg.

Bohr, I. L. S., Provst, Præst til Ballum. Eibe.

Bojesen, S., Cancelliraad, Overinspectør ve-d Fattigvæsenet.

Bondesen, 1., Cand. theol., Skolebestyrer.

Bondesen, I. M. G., Provst til Sorterup, Slagelse.

Borch, Capitain.

Borgen. V.. Professor.

Boye, P. H., Cancelliraad, Contoirchef.

Boyc, W., Stud. arc.hæol.

Brandt, C. L, Præst t. Rønnebæk.

Brandt, Cand. juris. Christiania.

Brasch, Præst i Vemmetofte.

Brask, Cand. jur. Randers.

Brasen, I. A., Provst, Skjelskør, Foreningens Correspondent.

Bregendahl, I. N., Etatsraad, Landsoverretsassessor, Viborg.

Bregendahl, Kammerassessor, Fuldmægtig i det statist. Bureau,

Bretton, F. E., Kammerherre, Baron, Højesteretsas? ssor.

Brett on, L. P., Kammerherre, Baron, Stiftamtmand i Viborg.

Brinck-Seidelin, L. C, Conferentsraad.

Brix, C, Skoleinspectør.

Brock, G., Højesteretsadvocat.

Brunius, C. G., Professor, m. m. Lund. (U. C).

Side 879

Bruun, C, Bibliothekar, kgl. Bibi.

Bruun, C, Legationssecretær.

Bruun, E., Oberst.

Bruun, G., Landvæsenscommissær. Viborg.

Bruun, M. P., Fabrik-Ejer, til Jægergaarden, Aarhus.

Bruun, P. D., Conferentsraad, Højesteretsassessor.

Bræ s trup, C. I. E., Geheimeconferentsraad.

Bugge, Præst, Omø. (Skjelskør.)

Buck, I. A., Stud, juris.

Bu.low, Kammerjunker.

Biilow, Over-Auditeur, By- og Herredsfoged. Skanderborg.

Biilow, J., Kammerjunker, Herredsfoged. Nakskov.

Børre, Chr. Tb.., Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole.

Carlsen, I. F. S., Sognepræst til Dalby-Neder, Randers Amt

Carlsen, Frøken.

Casse, A. L., Justitsminister.

Cederfeldt, Stud. jur.

Christensen, Skræddermester,

Christensen, E., Stud. philol.

Christensen-Schmidt, C. P., Collaborator. Flensborg-

Christie, Toldkasserer i Bergen.

Clausen, H. N., Professor og Dr. theol.

Colb, Dr. med.

Collin, E., Etatsraad og Directeur i Finants-Ministeriet.

Crone, A., Sognepræst til Herrested i Fyen.

Crone, Exam, jur., Nyborg.

Cronholm, A., Professor. Lund.

Dahl, F. P. L, Professor.

Dahl, T. C, til Moesgaard, Kammerherre, Stiftamtmand. Aarhus.

Dahlenborg, K., Cand. phil., Adjunkt. Aalborg.

Dahlerup, C. E., Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G., Sognepræst til Øster-Ulslev, Lolland.

Dahlerup, H. L., Justitsraad, Contoirchef.

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst og Sognepræst i Ballerup.

Dahlerup, H. V., Præst t. Vaalse. Falster.

Danneskjold-Samsø, S., Greve af, General-Postdirecteur.

Delbanco, S. W., Landsoverretsprokurator.

Dorph, F., Regimentschirurg og Overlæge i Flensborg.

Dorph, 1., Sognepræst i Vigersted.

Dorph, Adjunkt. Haderslev.

Dorph, P., Sognepræst i Øster-Egesborg. Foren. Correspondent

Side 880

Dreyer, W., Oberstl.

Drøhse, F., Boghandler. Tønder.

Eberlin, A. E., Herredsfoged, Samsø.

Ehlers, Etatsraad, Borgemester.

Ehlers, Cand. theol.

Elberling, C. W., Professor.

Elberling, Cand. phil.

Elmqvist, Discipel. Randers.

Engberg, Fuldmægtig. Skjelskør.

Engelbreth, H. P., Sognepræst t. Ørbek. Fyen.

Enge Ist o ft, C. T., Dr. theol., Biskop i Fyens Stift.

Esmann, Cand. theol.

iiistrup, C, uonferentsraad, Borgemester i Odense.

Estrup, 1., Godsejer til Skafføgaard, Aarhus.

Everløf, F. A., Kgl. Svensk og Norsk General-Consul.

Fabricius, F., Justitsraad.

Fabricius, A., Sognepræst t. Bjørnsholm. Løgstør.

Fabricius, I. 0., Sognepræst til Lundum i Aarhus Stift.

Falck, H. P., Præst t. Vindinge, Nyborg.

Falckmann, L. 8., General-Directør for Landmaaling i Syerrig, mm.

Falkenberg, Chr., Boghandler.

Fangel, Dr., Skanderborg.

Feilberg, H. F., Sognepræst til Valsbøl. (Flensborg.)

Feveile, Lieutn.

Fib ig er, Major ved ste Dragonregi.i.cnt

Fischer, C, Justitsraad, Borgemester. Randers.

Flemmer, H. M., Dr. phil., Etatsraad og Rector i Frederiksborg

Fo er som, H. F., Apotheker i Slagelse.

Fog, Capitain.

For ch ham mer, J. G., Conferentsraad og Professor.

Freund, Stud.

Fri bor g, Godsejer til Skovsgaard i Fyen.

Friedenreich, L, Handelsbogholder.

Friederich sen, P., Proprietær, Kjærstrup. Lolland.

Friis, Steen, Stiftsskriver, Roskilde.

Friis, Sognepræst t. Horne og Asdal. Hjørring.

Friis, Lærer. Aarhus.

Fritz, Kammerraad, Raadmand i Roskilde.

Frys, E., Greve af, Stamherre til Grevskabet Frysenborg.

Føns s, Justitsraadinde. Viborg.

Side 881

Gad, E. C, Boghandler.

Garde, H. G., Commandeur.

Gerso ii, Particulair.

Gi s las on, K., Professor ved Universitetet.

Gjødwad, J. F., Redacteur.

Gie er up, M., prakt. Læge i Holstebro.

Gie er up, Boghandler i Lund. (C. B.).

Gløerfeldt, B. V. W., Kammerraad, Havneskriver i Kjøbenhavn.

Gorm, Cand. pharmaciæ. Aarhus.

Gotschalk, Lieutenant.

Grove, C. H., Sognepræst til Leirskov ved Kolding.

Grundtvig, N. F. S., Biskop, Præst ved Vartou Hospital.

Grundtvig, Joh., Premier!ieutenant, Fuldmægtig.

Grundtvig, Sv., Docent ved Universitetet.

Guldbrandsen, H., Cand. phil., Sproglærer.

Gundorph, H., Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Gyllenkrok, Baron, Overkammerjunker, til Bjørnstorp i Skaane.

Daagen, C. W., Conferentsraad, Nationalbankdirektør.

Hage, H., By- og Herredsfoged, Stege.

Hage, Johannes, Stud. polit.

Hagerup, H. Boghandler.

Hage ru p, Frue, Store Solt. Flensborg.

Hald, J. C, Assessor, Secretair i Landhusholdningsselskabet.

Hald, E., Sognepræst t. Snodstrup.

Hallager, L. N., Catechet i Nakskov.

Hallager, Professor. Christiania.

Hambro, C. 1., Baron. London.

Hammerich, Fr., Prof, theol.

Hammerich, M., Professor.

Hammershaimb, V. U., Præst. Færøerne.

Han des t, Lærer, Aarhus.

Hannover, Underbibliothekar.

Hansen, A. N., Etatsraad.

Hansen, C. C. L., Sognepræst til Skamby, Fyen.

Hansen, C. P. M., Dr. med. og Professor.

Hansen, 1., Procurator og Skolekasserer i Odense.

Hansen, J. F., Professor i Forstvidenskaben.

Hansen, L. C., Overlærer ved Søetatens Drengeskole.

Hansen, N., Præst t. Snedsted. Thisted.

Hansen, P. 8., Cand. phil. Christiania.

Harhoff, C. 1. Chr., Etatsraad. Ringsted. Foren. Correspondent,

Hartnack, Lieutenant. Slesvig.

Hauch, Adam, Stud. phil.

Side 882

Haugsted, S. T., Sognepræst t. Tønning. Horsens.

Haxthausen, G. M., Baron, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

Hegel, F. V., Cancelliraad, Universitets-Boghandler. (Foren. Kasserer.)

Heiberg, C. A., Provst, Sognepræst i Helsingør.

Heiberg, G., Gand. theol., Adjunkt. Sorø.

Heide, Cancelliraad. Haderslev.

Heine, N., Cand. juris.

Heise, Stud. phil.

Heise, V., Adjunkt. Sorø.

Hellemann, C. N., Sognepræst til Rye i Sjælland.

Hel we g, L., Dr. phil., Præst i Odense.

Hemmert, Grosserer.

Hen ri ch sen, R. J. F., Professor, Rector i Odense.

Henriclisen, Adjunkt, Bergen.

Herbst, C. t\, Kammerraad.

Hermansen, C., Professor.

Hersleb, C. F., Krigsassessor.

Hertel, Adjunkt. Frederiksborg.

Hertz, H. P. 8., Consistorialraad, Sognepræst. Roskilde.

Hertz, H., Professor.

Hindenburg, Th., Cand. juris.

Hjort, P., Professor.

Hjort, J. L. M., Provst i Tønder.

Hjort, Lieutenant.

Hoff, Student.

Holbek, Capt. Art.

Holek, Captain. Aalborg.

Holm, C. F., Confcrcntsraad, Direct car i Finantsminist.eriet.

Holm, £„ i>r. phil.

Holm, Fr. Oberstlieutenant.

Holmsted, Frøken.

Holmsted, S., Overlærer i Frederiksborg.

Hol s tein, E. F., Kammerherre, General-Postdirecteur i Liibeck.

Hol s tein, L. H. C. H., Kammerherre, Lehnsgreve t. Holsteinborg (III).

Holsten, A., Kammerherre, Lehnsbaron.

Hol ten, H., Provst, Sognepræst i Skuldeløv.

Honoré, M. W., Stud. jur.

Hornbeck, H. 8., Dr. med.

Hoskiær, D., Præst til Kallundborg.

H undr up, F. A., Overlærer ved Roskilde Skole.

Hvidt, E., Assurance-Mægler.

Hvidtfeldt, Stud. jur. Christiania.

Høedt, Fr., Professor, Instrukteur.

Høegh, H. J. C, Cancelliraad.

Side 883

Høst, A. F., Cancelliraad, Universitets-Boghandler.

Høst, Capitain.

Høyen, N. L., Professor, Inspectør ved den kgl. Malerisatnling.

Ib s en, Th., Fuldmægtig i Gen. Postdirectionen.

Ingerslev, Inspectør.

Irminger, C. L. C, Kammerherre og General-Adjutant.

Iversen, Klokker i Middelfart.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tiele i Jylland.

Jacobsen, P. C, Sognepræst. Rødby. Lolland.

Jacobsen, Boghandler i Randers.

Jacobsen, N., Cand. theol.

Jensen, J. Ch., Sognepræst til Ousted, Allisløv og Ledreborg.

Jensen, P. A. F., Krigsraad, Overrevisor i Krigsministeriet.

Jermin, H., til Ausumgaard, Lieutenant.

Jespersen, E., Boghandler. Flensborg

Jespersen, H. A., Sognepræst til Utterslev, Lolland.

Jessen, Præst t. Taagerup. Maribo.

Jetsmark, J., Etatsraad.

Johnsen, V. F., Conferentsraad, Directeur i Finantsministeriet.

Jonquiéres, H. A. de, Major i Artilleriet.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad og Contoir-Chef.

Jonquiéres, G. C, Justitsraad og Bureauchef.

Juel, Cand. jur., Lærer ved Landcadetacademiet, Bogholder.

Juel-Rysensteen, Kammerherre, Lehnsbaron.

Junge, Chr., Bogbinder.

Jørgensen, Prokurator, Holkenhavn i Fy en.

Jørgensen, Redaktør.

Kahl, Provst og Sognepræst i Lund.

Kalko, H. P., Kammerraad

Ka11,,!M., Fuldmægtig.

Kampmann, H., Justitsraad, Herredsfoged i Randers.

Ki els en, O. H., Kammerassessor.

Kierulff, A., Secretær og Aetuar i Haderslev.

Kinch, Overlærer. Ribe.

Kjær, L. Ove, Cand. philol.

Klagenberg, A. C, Translateur.

Klee, F., Justitsraad og Contoirchef under Gen. Postdirectionen.

Klemming, Bibliothekar ved Bibi. i Stokholm.

Klingenberg, K., Assistent.

Knudsen, L. A. C, Sognepræst til Eltang og Vilstrup. Kolding

Koch, C. F., Cand. theol.

Side 884

Koch, G., Provst og Sognepræst i Døstrup, Ribe Stift.

Koch, Lærer. Randers.

Koch, T. F., Cand. jur.

Koefoed, H. J., Geh.-Conferentsraad, General-Auditeur, m. m,

Koefod, Lieutenant.

Kopp, C. M., Cand. theol., Adjunkt. Frederiksborg.

'Krag, W., Kammerherre.

Krag, C. A, Capitåin.

Krag, Toldkontrollør. Aalborg.

Kragh^ G. A., Kammerjunker, Amtsforvalter i Aalborg.

Krarup, J. Fr., Student.

Krebs, J. H. K., Krigsraad, Distriktslæge i Ringsted.

Krieger, A. F., Etatsraad, Højestcretsassor.

Krieger, W., (Heinstrnpgaard.)

Krop. Prsßst i Drp.^stru". Mors

Kruse, Cand. jur.

Krøyer, H., Professor, Inspecteur.

Kuntzen, C. F., Conferentsraad.

Købke, J. K., Ingenieurkapitain.

Kønigsfeldt, J. P. F., Overlærer. Frederiksborg.

KØster, I. E., Cand. juris.

Lagerheim, E., Kammerherre, Baron. Stokholm. (B. B.)

Lampe, Handelsfuldmægtig. Bergen.

Langballr A., kgl. Fuldmægtig.

Langballe, I. E., Cand. juris. Viborg.

Lange, C. V., Stud. juris.

Langh off, B. S., Boghandler.

Lappcnberg\ Dr. iur., Archivarius. Hamborg. (U. C.)

Larsen, E. T.

Larsen, Borgemester.

Lassen, Provst, Tølløse, Holbek.

Lauritsen, I. F., Boghandlerfuldmægtig.

Leemej er, J.

Lengnich, J. C. L., Capitåin.

Levin, 1., Cand. phil.

Levin, Dr. Distriktslæge, Lerehenfeldt (Hobro).

Le vi ns en, N., Landsoverretsprokurator.

Levy, C. E., Dr. med., Professor.

Levy, Bankdirekteur.

Lichtenberg, F., Hof-Jægermester, til Løistrup.

Lichtenberg, H. 11, Hof-Jægermester, til Stamhuset Bistrup

Liebe, G. L., Justitsraad, Hospitalsforstander i Roskilde.

Liebe, J., Etatsraad, Stats-Secretair.

Side 885

Liebe, P. R. T., prakt. Læge. Mariager.

Liebenberg, Literatus.

Lind, H., Cand. polytech.

Lind, TL, Boghandler.

Lindberg, F., Overlæge i Aarhus.

Lindberg, Overauditeur. Assens.

Linderup, Fuldmægtig. Nykjøbing, Sjælland.

Linstow, Oberst, Kammerherre.

Ljunggren, G., Mag. Lund.

Lohse, O. C, Cand. philol., Adjunkt. Slesvig.

Lorck, L., Sognepræst til Hvedstrup og Flyng.

Lund, J. C, Conferentsraad og Højesterets-Assessor.

Lund, Dr. phil., Rector. Aalborg.

Liittichau, H. H., Kammerherre, Overpræsident.

Lun din g, V., Stud. jur.

Lynge, Boghandler.

Løser, E. C, Bogtrykker, Capitain.

Løven fe ldt, Kammerherre.

Løvenskiold, Baron til Løvenborg, Holbek.

Magnussen, C. W., Boghaudlercommis.

Magnussen, B-, Provst og Sognepræst til Føllesløv, Holbek,

Manicus, E., Dr. Professor. Flensborg.

Mansa, F. W., Etatsraad, Stabslæge i Sø-Etaten.

Mansa, Landinspecteur, Nykjøbing paa Mors.

Mansa, J. H., Oberst.

Mantzius, Cand. phil. Birkerød.

Marstrand, W., Professor.

Martensen, Dr. theol., Biskop.

Mathiesen, Capitain.

Matzen, Capelian, Jellinge, Veile.

Mazar de la Garde, Justitsraad og Postmester i Helsingør.

Mazar de la Garde, G., Stud. jur.

Me ding, Skolelærer, Stubbekjøbing.

Meier, Etatsraad. Flensborg.

Melby, J. C. F. V., Sognepræst til Kundby. Sjælland.

Melchior, H. E., Institutbestyrer.

Milo, F. A., Cand. theol.

Molbech, K., Professor i Kiel.

Moltke, C, Greve, Geh. Conf., Kammerherre.

Moltke, Fr., Greve, Stamherre til Bregentved.

Moltke, Secretær.

Mor vi Ile, G-, Overretsprokurator i Viborg.

Mos sin, Præst t. Aaker, Bornholm.

Side 886

Moth, Adjunkt. Sorø.

M our i er, C. F. L., Conferentsraad, Højesterets-Assessor.

Muhle, F. S., Bogtrykker.

Muller, C. P., Paludan, Dr., Prof., Rector. Nykjøbing.

Muller, Paludan-, Student.

Muller, H. V. A., Universitetspedel.

Muller, J. C, Dr. med., Etatsraad, Stabschirurg.

Muller, C. L., Dr. phil., Professor, Inspecteur.

Munter, 8., Dr. theol., Provst, kgl. Contessionarius, m. m.

Møller, A. P., Cand. juris.

Møller, Carl. Aarhus.

Møller, A., Landsoverretsprocurator. Viborg.

Møller, L. 8., Bogholder.

Møller, J. 0., Regimentschirurg.

Møreli, B. K., Overlærer ved den lærde Skole i Kanders.

Mørch, M., Præst til Hostrup.

Mør eb., F. A., Kammerassessor.

Nathanson, M. L., Etatsraad.

Nebelong, Architekt, Bygningsinspecteur.

Nellemann, Sophus, Cand. jur.

Neergaard, J. F., Provst og Sognepræst i Faxø.

Newe, Cand. theol., Skolebestyrer.

Nielsen, Forligelsescommisair og Skolelærer i Aarre ved Varde

Nielsen, Olaf, Stud. theol.

Nielsen, Cand. philol.

Nielsen, C, Provst og Sognepræst til Kallehauge.

Nielsen, G., Redaeteur. Haderslev

Isiel^eii H, Cand. thool. Aarhus.

Nielsen, K. C, Professor.

Nielsen, N. P., Fuldmægtig.

Nielsen, P., Cand. med.

Nutzhorn, F., Dr. phil.

Nutzhorn, H., Cand. theol.

Nyegaard, C. S., Sognepra^st i Blistrup. Sjælland.

Nygaard, Justitsraad, Kokkedal.

Oldenburg, Cand. jur.

Olrik, H. H., Conferentsraad.

Olrik, J. 8., Etatsraad og Borgemester i Helsingør.

Olsen, C, Prokurator i Randers.

Olsen, Posthud.

Olsen, F. C, Prof., Rector i Viborg. Foren. Correspondent (C. B.)

Olsen, Capelian i Humble, Langeland.

Side 887

Olufsen, H. F. F. M., Capitain og Kammerjunker.

Ostwald, E. F. A., Dr. jur., Justitsraad.

Otterstrøm, Præst til Langaa. Randers.

Otto, Th., Cand. polit.

Paludan, H., Sognepræst t. Beder og Malling; Aarhus Stift.

Paul li, H., Dr. theol., Stiftsprovst.

Pauls en, Stiftsphysicus. Aalborg.

Petersdorff, Lehnsgreve til Einsiedelsborg i Fy en.

Petersen, A. F., Cancelliraad.

Petersen, H. G., Postinspecteur.

Petersen, H., Cand. theol.

Petersen, Helm, Cancellir., Ejer af den Hempelske Bogh. i Odense

Petersen, Holger, Contoirist.

Petersen, L. V., Prof.

Petersen, Overauditeur.

Petersen, C, Wolfgang, Stud. juris.

Petersen, N. R., Justitsraad, m. m.

Petersen, Sigv., Cand. phil. Christiania.

Petersen, C. P. N., Lie. jur., Justitsraad.

Pi o, Cand. philol.

Ploug, G., Cancelliraad, Contoirchef.

PI o ug, C. Redacteur.

Prehn, G., Cand. juris.

Prior, D. C, Cand. theol.

Quade, G. 1., Kammerherre.

Råben, Chr., Dr. phil., Kammerherre, Lehnsgreve til Christianshohn.

Råben, Josias, til Lækkendegaard, Kammerherre.

JRaffenberg, M. K., Etatsraad.

Rafn, C, Dr. phil., Conferentsraad.

Eamsgaard, Cand. phil., Adjunkt. Viborg.

Rasch, Cand. theol.

Rask, Præst t. Viskende. Kallundborg-.

Rasmussen, Grove, Kapellan, Balslev og Eiby. Fyen.

Rasmussen, L., Justistraad, Bogholder og Seer.

Rasmussen, R. C, Musikus.

Rasmussen, Provst og Præst t. Steenstrup, Odense.

Ravnkilde, P. S., Byfoged og Birkedommer i Saxkjøbing.

Regenburg, Etatsraad.

Reiersen, C. F. K., Sognepræst t. Fjællerup. Grenaa.

Reimann, C. F., Cand. pharm.

Reitzel, Th., Boghandler.

Side 888

Reitzel, C, Boghandler.

Reumert, L. I. A., Dr. med. og Distriktslæge. Odense.

Reuterdahl, H., Dr. theol., Erkebiskop. Upsala.

Reymann, Dr. Overlæge, Sønderborg.

Ri card, Cand. juris.

Rieffesthal, Cand. pharm., Odense.

Riise, J. C, Justistraad og Classelotteri-Inspecteur.

Ringsted, Lieutenant.

Rist, Major.

Rist, Overkrigskommissær.

Rode, Wilh., Cand. juris.

Rode, J. R. G., Justitsraad. Vallø.

Rosendal, Lærer. Veile.

Rosendahl, E. P., Professor.

r.OSSillirauoZ, or. jlj., j-jaVvTi, OVci" inisicu Aiiio.

Rosenstand, Frantz, Stud.

Rosenørn, C. P. T., Kammerjunker. Ribe.

Rosenørn-Lehn, 0., Baron.

Ro the, L. A., Professor. Sorø.

Rung, G., Justitsraad og Inspecteur ved Vaisenhuset.

Riibner, M. T-, Krigssecretair.

Rynning, Provst i Flaksted. Bergen..

Ræder, G., Stud. juris.

Ræd er, Proprietær, Dyrhaugegaard. Kolding.

Røgind, Lieutenant. Slesvig.

Rørdam, H., Sognepræst t. Satrap i Slesvig.

Rørdam, H. C, Dr. theol., Sognepræst til Hammer ved Præstø.

Sji (riir Vi. C. fluiicullirsiHfi HyfV>crpH i Kudk'ØbiU"1

Sandberg, I. 8., Vinhandler.

Scavenius, P. 8., til Gjørslev og Klintholm, Kammerherre.

Schade, J., Sognepræst til Nebbelunde og Sæddinge, Lolland.

Schade, J. S., Sognepræst til Grimstrup og Aarre, Ribe Stift.

S chaffalitzsky , Baron og Lieutenant.

Scharling, C. E., Dr. og Prof, theol.

Scheel, A. W., Dr. jur., Kammerherre, Generalauditeur.

Scheel, Siegfr., Greve.

Schiern, F. E., Professor ved Universitetet

Schiødte, J. C, Prof., Inspecteur ved det kgl. naturhist. Museum

Schl egel, Geheime-Etatsraad.

Schleppegrell, F., Lieutenant. Odense.

Schmidt, Kammerraad. Voldbygaard, Grenaa.

Schmidt, L. H., Præst ved Frederiks Hospital.

Schmidt, V., Cand. theol.

Side 889

Schmidt, J. L., Overretsassessor. Viborg.

Schmidt, T. J., Boghandler.

Schmith, Overlærer, Aalborg.

¦Schleisner, Dr. med., Justitsraad. Flensborg.

Schr øder, L., Cand. theol.

Schumacher, F. S., Stud. med.

Schurmann, Professor, Seminarieforstander i Skaarup, Odense.

S chwartzbrem, Cand. theol.

Schøler, C, til Margaard i Fy en, Kammerherre, Oberstlieutenant.

Schønberg, K.

Secher, C, Cand. mag.

Sehested-Gyldenstjerne, Kammerherre.

Sel mer, H. P., Justitsraad.

Sigurdson, J., Archivar v. d. Kgl. Nord-Oldskr. Selsk.

"Simonsen, A. E. A., Capt, Eegnskabsfører.

rSimony, C. F., Stiftamtmand, Kammerherre.

Skib sted, Cancellist.

Skrike, Geheimelegationsraad, Colonialdirecteur.

Smidt, C. C, Justitsraad og Postmester i Horsens.

Smidt, Præst t. Vadgaard. Løgstør.

Smith, D., Provst, Stege.

Smith, E., Præst til Tjustrup. Sorø.

Smith, H., Etatsraad. Flensborg.

Smith, S., Stud. med.

Sneedorff, H. G., Comm. Capt. og Toldinspecteur i Helsingør.

Sommer, A. G., Dr. og Prof. med.

Sommer, Chr., Distriktslæge. Vestindien.

Sommersted, A. W., Cancellist.

S peer, F. F., Universitetspedel.

Stage, C. L., Justitsraad og Controlleur ved Finantshovedkassen.

Stein, S. A. W., Etatsraad, Dr. og Prof. med.

Steenstrup M. G. G., Dr. phil.

S ten er sen, A., Justitsraad, St. Thomas.

Stephens, G., Professor ved Universitetet.

Strunk, A., Kammerraad, ved Museet for nordiske Oldsager.

Stub, C. F., Sognepræst t. Glostrup.

Sthyr, Vald., Cand. theol.

Sundby, N. A., Boghandler. Flensborg.

Svedelius, Professor, Lund.

Save, Profesor, Upsala.

Sø 11 in g, Cand. jur.

Sørensen, Præst paa Thurø,

Tang, Etatsraad, Godsejer til Nørre-Vosborg.

Side 890

Tang, N., Etatsraad, Justitiarius i Viborg.

Tang, P.,'Præst.

Tauber, F. 8., Sognepræst til Eiby og Dalby.

Teisen, M. P., Sognepræst til Phanefjord, Møen.

Th es trup, Lieutenant.

Thomsen, C. J., Conferentsraad, Directeur.

Thomsen, Collaborator, Flensborg.

Thomsen, V. L. P., Student.

Thorkelin, Capitain.

Thorkilsen, C, Sognepræst i Egislevmagle.

Thornam, L., Overlærer ved den lærde Skole i Horsens.

Thor s en, P., Professor og Universitetsbibiiothekar.

Thor s on, Underbibliothekar ved det kgl. Bibi.

Thortsen, C. A., Dr. phil., Prof.

rp I, ' A Q D f X> -t- * TT J 1

Thjgescn, J., Stud. juris.

Timm, H. A., Sognepræst til Magleby paa Amager.

Torm, E., Bankassistent. Flensborg.

Trap, Etatsraad.

Treschow, F. W., Geheime-Conferentsraad.

Trier, Ernst., Cand. theol.

Trojel, O. S., Adjunkt. Nykjøbing.

Trolle Bonde, Greve, Kammerherre. Skaane.

Tscherning, F. E., Olberstlieutenant.
.

Tuchsen, E., Toldcontrollør. Randers.

Tuchsen, C. M., Kammerraad og Toldinspecteur

Tønnesen, Kasserer. Sorø.

Tøppfer, Cand. phil., Adjunkt, Viborg.

Ti\r*\*ff7 H, Boghandler. f?l:».gelse.

Uld all, C. P. L., By- og Herredsfoged, Svanike. Bornholm.

Ulrich, Dr. Physikus. Tønder.

Unsgaard, 1., Kammerh., Stiftamtmand, Geh.-Conferentsr. Odense

Us sin g, T., Al gren-, Conferentsraad og Generalprocureur.

Us sing, L., Professor ved Universitetet.

Vahl, Underbibliothekar.

Waitz, G., Professor, Gottingen.

Vaupell, 0., Capitain.

Vaupell, Præst i Harboøre, Lemvig.

Ved el, P. A., Geheime-Legationsraad.

Weeke, C, Stud. jur.

Wegener, Præst t. Halsted, Nakskov.

We g ener, C. F., Conferentsraad og Geh. Archivar.

Side 891

Weis, E. M., Etatsraad, Overrets-Assessor.

Weis, A., Cand. polyt. (Aarhus Mølle.)

Weilbach, Cand. phil.

Wen gel, H. J., Apotlieker i Ringsted.

Werlauff, E. C, Conferentsraad og Professor.

We ssel, C. G., Etatsraad. Helsingør.

West, J. V., Sognepræst i Hellested.

Westergaard, C. P., Fuldmægtig i Krigsministeriet.

Westergaard, N. L., Professor ved Universitetet.

Wichfeld, til Engestofte, Kammerherre.

Wieselgreen, P., Dr. theol., Domprovst i Gøteborg.

Wille, F. V. J., Cand. phil. Odense.

Wilier, M., Varemægler.

Vi Ist er, Generalmajor.

Wind, C. A., til Sanderumgaard og Bækkeskov, Kammerherre,

Wins trup, L. A., Bygningsinspecteur. Slesvig.

Winther, Chr., Professor.

Wissing, Boghandler i Aarhus.

Wissing, Bogtrykker i Viborg.

Worm, R. T., Sognepræst i Rold, Hobro.

Worsaae, J. J. A., Professor.

Voss, Sognepræst til Spind, Bergen.

Wroblewsky, Boghandler.

van Wylich, P. W., Sognepræst i Greve.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, J. C. J., Provst og Sognepræst i Stillinge.

Zahle, P. G., Cand. theol.

Zinck, L., Cand. theol.

Øckenholdt, Kammerraad.

Øllgaard, F., Cand. juris.

Ørum, J. M. H., Klokker ved Vor Frue Kirke.

Athenæum i Kjøbenhavn.

Athenæum i Drammen.

Drammens lærde og Realskole.

Flensborgs Latin og Realskole.

Flensborg, Kongens Klub.

Garnisonsbibliotheket i Fredericia.

Side 892

Gøteborgske Nat. Bibliothek i Lund.

Heriufsholms Skolebibliothek.

Hofbibliotheket i Wien.

Kongens Haandbibliothek.

Lunds Universitetsbibliothek.

Det militaire Bibliothek i Odense.

Sorø Academis Bibliothek.

Studenterforeningen i Kjøbeuhavn.

Ilte Batallions O fficeerscorps Bibliothek i Aalborg.

Kjøbenhavns Garnisons Bibliothek.


DIVL4881

I Foreningens Bestyrelse er der siden Aarsmødet i Marts 1859 indtraadt følgende Forandring'. Prof. M. N. Chr. Kall-Kasmussen, gjenvalgt paa Aarsmødet i April 1862, afgik ved Døden i Marts 1863, og i hans Sted valgtes Etatsraad T. A. F. Regenburg paa det derpaa følgende Møde. De andre Medlemmer af Bestyrelsen, der ifølge Vedtægternes Bestemmelse udtraadte, gjenvalgtes: Etatsraad A. F. Krieger i April 1860, Professor F. E. Schiern i Mai 1801 og Professor J. J. A. Worsaae i Juni 1863. Bestyrelsen bestaaer derfor nu af N. L. Westergaard, A. F. Krieger, F. E. Schiern, T. A. F. Regenburg og J. J. A. Worsaae, og af disse har A. F. Krieger i det forløbne Tidsrum været Foreningens Formand og N. L. Westergaard dens Secretair.