Historisk Tidsskrift, Bind 3. række, 1 (1858 - 1859) 1

Udsigt over den danske historiske-Forenings Regnskab for 1856, 1857 og 1858.*)

1856


DIVLxxx1

DIVLxxx2

1857


DIVLxxx3

DIVLxxx4


*) Jfr. Nyt bist. Tidsskr. 6 Bind. S. V.

1858


DIVLyyy1

DIVLyyy2

Foreningen har siden 1856 udgivet,

N. M. Petersen, Bidrag til den danske Litcratnrs Historie, IV. Holbergs
Tidsalder. Første Hefte, (for 1857 første Halvaar)

Historisk Tidsskrift, tredie Række, forste Binds første Hefte, (for andet
Halvaar 1857)

N. M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie IV. andet og
tredie Hefte (for 1858 første og andet Halvaar)

Historisk Tidsskrift, tredie Række, første Binds andet Hefte, (for første

Halvaar 18;")',).)

I Foreningens Bestyrelse er der siden Aarsmødet i Marts 1856 indtraadt følgende Forandring-er. Den 10de Novbr. 18515 afgik ved Døden Conferentsraad J. E. Larsen, der siden 1853 havde været Bestyrelsens Formand, og da ved Aarsmødet i Marts 1857 Professorerne Westergaard og Allrn udtraadte, valgtes paa det derpaa følgende Møde Prof. Westergaard, Indenrigsminister Krieger og Prof. Kali-Rasmussen. Paa Aarsmøderne i Marts 1858 og 1859 gjenvalgtes de efter Vedtægternes Bestemmelse udtraadte Medlemmer Professorerne Worsaae og Westergaard. Bestyrelsen bestaaer derfor nu af A. F. Krieger (Formand), F. E. Schiern, M. X. Ch. Kali-Rasmussen, J. J. A. Worsaae og N. L. Westergaard (Secretair.)

Side 561

Ifølge den i Nyt hist. Tidsskr. VI. S. 639 %. meddelte Fortegnelse
talte i September 1856 Foreningen 522 Medlemmer. Siden den Tid ere
havde saaledes indtil September 1859 en Tilvæxt af 129 og talte da
651 Medlemmer, som efterstaaende Liste udviser:*)


DIVL4478

JlLagaard, H., Assessor, Eier af Iselingen.

Aagaard, U. C. F., Justitsraad, Amtsforvalter, Nyborg.

Aars, J. Stud. phil., Christiania.

Agerbech, H., Sognepræst til Øster-Hæsinge, Fyen.

Ag er holm, E- V-, Premierlientenant.

Aggerup, .Tnstitsraad, Nykjøbing, Falster.

Ahrensen, A. H., Dr. med., Distriktslæge.

Al berg, C. M., Justitsraad, Assessor i Landsoverretten.

All en, C. F., Professor.

Andersen, N. F. H., Kammerraad.

Aumont, Bankassistent.

Baagoe, Stud. theol.

Bagger, F. V., Sognepræst til Vissenbjerg i Fyen.

Bagger, Stud. juris.

Baggesen, A., Generalmajor, m. m.

Bang, F. S., Hovedbogholder i Privatbanken.

Bang, O. L., Conferentsraad, Prof. og Dr. med.

Bang, P. G., Ghm. Confr., Højesteretsjustitiarius.

Bang, I. P., Cand. phil.

Barfoed, Fuldmægtig, Nykjøbing, .Sjælland.

Bar fod, F. Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

Bay, N. R., Student.

Bechmann, R. Q., Capellan, Sønder Aldum, Aarhus Stift,

Bech, O. Malling, Skibscapitain.*) Forkortelser: B. B. 3: har afgjort Medlemsbidraget for bestandig: — 111 betaler tredobbelt Bidrag; — C. B. afjtjflr Bidraget ved Besørgelse af Foreningens Commissioner; — U. C. er ogsaa udenlandsk corresponderende Medlem.

Side 562

Beck, H., Præst til Stenbjerg, Flensborg.

Becker, P. W., Provst, Sognepræst til Soderup.

Becker, Tb.. A., Professor.

Begtrup, I. H., Cand. chirurg., Bibliotheksassistent.

Bendtz, H. C. B. Professor, Dr. med.

Bendtz, C. F. W., Præst til Østerhornum. Ribe.

Berg, C, Overlærer.

Berling, E., Mag. og Bibliothcksamanucnsis. Lund.

Bertelsen, Stud. tbeol.

Bertoucb-Lehn, Baron til Sønderkarle. Lolland.

Beyer, Boghandler, Bergen.

Bie, Jac, Sognepræst til Udby og Kastberg-, Randers Amt.

Bille-Brahe, C, Baron, Kammerherre, Amtmand, Skanderborg.

Birch, V., Auditcur og Advocat paa St. Thomas.

Bischof, Lærer, Randers.

Blaclie, H. H., Professor, Rector ved Aarhus Cathedralskole.

Bl e chingb erg, O. C, Conferentsraad og Generalfiscal.

Blechingberg, O. G., Højesterets-Assessor.

Blechingb erg, E. C. P., Justitsraad og Comptoirchef.

Bloch, H. C, Sognepræst til Hasle, Aarhus Stift.

Bloch, V., Lic. theol., Sognepræst til Kjerteminde.

Bl om, C. H. G., Overtoldinspecteur i Flensborg.

Bl om, I. I. G., Etatsraad og Overtoldinspecteur i Odense.

Borgen, V., Professor.

Bohr, I. L. S., Provst, Præst til Ballum. Ribe.

Bojesen, A., Stud. theol.

Boj es en, S., Cancelliraad, Overinspecteur ved Fattigvæsenet.

Bondesen, 1., Cand. theol., Skolebestyrer.

Bondesen, I. M. G., Sognepræst til Sorterup, Slagelse.

Bornemann, F. C., Etatsraad, Prof. juris.

Bornemann, J. A., Prof. theol.

Boye, P. H., Cancelliraad, Comptoirchef.

Boye, W., Stud. archæol.

B randt, C. 1., Cand. theol.

Brandt, Cand. juris. Christiania.

Brasch, Præst i Vemmetofte.

Brasen, I. A., Provst, Skjelskør, Foreningens Correspondent.

Bregendahl, L. N., Justitsraad, Landsoverretsassessor, Viborg.

Bregendahl, Fuldmægtig i det statist. Bureau.

Bretton, F. E., Kammerherre, Baron, Højesteretsassessor.

Bretton, L. P., Kammerherre, Baron, Stiftamtmand i Viborg.

Briem, I. G. G., Sognepræst til Gundslev. Falster.

Brinck-Seidelin, L. C, Conferentsraad og General-Decisor.
rix, C, Skoleinspecteur.

Side 563

Brock, G., Høiesteretsadvocat.

Brueneck, I. V., Student. Christiania.

Brunius, C. G., Professor, m. m. Lund. (U. C).

Bruun, C, Cand. phil.

Bruun, C, Legationssecretair.

Bruun, E., Oberst.

Bruun, G., Landvæsenscommissær. Viborg.

Bruun, M. P., Fabrik-Eier, til Jægergaarden, Aarhus.

Bruun, P. D., Conferentsraad, Høiesteretsassessor.

Bræstrup, C. I. E., Conferentsraad og Politidirecteur.

Bugge, Capellan, Astrup. (Aarhus).

Buck, I. A. Stud. juris.

Biilow, Kammerjunker.

Biilow, Auditeur. Skanderborg.

Biilow, J., Kammerjunker, Herredsfoged. Nakskov.

Bølling, I. A., Justitsraad og Bibliotheksecretair.

Børre, Chr. Th., Adjunct ved Frederiksborg lærde Skole.

Carlsen, I. F. S., Sognepræst til Dalhy-Neder. Eanders Amt.

Carlsen, Frøken.

Carstensen, V., Discipel.

Casse, A. L., Etatsraad, Dr. jur., Justitiarius.

Christensen, Skræddermester.

Christensen, Chr., Stud. juris.

Christensen-Schmidt, C. P., Collaborator. Flensborg.

Christie, Toldkasserer i Bergen.

Clausen, H. N., Professor og Dr. theol.

Collin, L, Geh. Conferentsraad.

Co Hin, E., Etatsraad og Directeur i Finants-Ministeriet.

Crone, A., Sognepræst til Herrested i Fyen.

Crone, Exam. jur., Nyborg.

Cronholm, A., Professor. Lund.

Dahl, F. P. 1., Professor.

Dahl, T. C, til Moesgaard, Etatsraad, Stiftamtmand. Aarhus.

Dahlenborg, K., Cand. phil., Adjunkt. Aalborg.

Dahlerup, C. E., Amtmand paa Færøerne.

Dahlerup, C. G., Sognepræst til Øster-Ulslev, Lolland.

Dahlerup, H. L., Justitsraad, Contoirchef.

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst og Sognepræst i Ballerup.

Dahlerup, H. V., Præst i Ærøskjøbing.

Danneskjold-Samsøe, S., Greve af, General-Postdirecteur.

Daugaard, I. 8., Biskop over Ribe Stift.

Delbanco, S. W., Landsoverretsprokurator.

Side 564

Dorph, F., Regimentschirurg og- Overlæge i Flensborg.

Do r pli, 1., Sognepræst i Vigersted.

Dorph, L. R., Overlærer ved Kanders lærde Skole.

Dorph, Adjunkt. Haderslev.

Dorph, P., Sognepræst i Ø.ster-Egesborg. Foren. Correspondent.

Drev er, Dr., Helsingør.

Drev er, W., Major. Ekernførde.

Drøhse, F., Boghandler. Tønder.

Eberlin, A. E., Herredsfoged, Samsø.

Ehlers, Etatsraad.

Ehlers. Stud. theol.

Elberling, C. W., Professor og Rector ved Roskilde Skole.

Elber ling, »Student.

El nig vist, Discipel. Randers.

Engberg, Fuldmægtig. Slagelse.

Engel b ret h, H. P., Sognepræst t. Ørbek. Fyen.

En gels toft, C. T., Dr. theol., Biskop i Fyens Stift.

Eschricht, D. F., Etatsraad, Dr. og Prof. med.

Esmann, Cand. theol.

Es trup, C, Etatsraad, Borgemester i Odense.

Estrup, 1., Godsejer til Skafføgaard, Aarhus.

Everløf, F. A., Kgl. Svensk og Norsk General-Consul.

Faber, Papirhandler.

Fabricius, F., Justitsraad og Bibliotheksecretair.

Fabricius, A., Sognej)ræst t. Bjørnsholm. Løgstør.

Fabricius, I. 0., Sognepræst til Lundum i Aarhus Stift.

Falck, H. I\, Præst t. Vindinge, Nyborg.

Falckmann, L. 8., General-Directeur for Landmaaling i Sverrig, m. m.

Falkenberg, Chr., Fuldmægtig.

Fangel, Dr., Skanderborg.

Feilberg, H. F., Capellan. (Flensborg.)

Fenger, F., Lic. theol., Sognepræst til Høie-Thaastrup.

Feveile, Lieutn.

Fibiger, Ritmester ved ste Dragonregiment.

Fis c her, P. E., Slotspræst i Helsingør. Foren. Correspondent.

Fise li er, C, Cancelliraad og const. Stiftamtmand i Odense.

Fiemmer, H. M., Dr. phil., Etatsraad og Rector i Frederiksborg.

Foersom, H. F., Apotheker i Slagelse.

Fog, Capitain.

For eh ham mer, J. G., Conferentsraad og Professor.

Freund, Stud.

Friborg, Godsejer, til Skovsgaard i Fyen.

Side 565

Fr iedenreich, 1., Handelsbogholder.

Frie deri ch s en, Justitsraad, Nøbøllegaard paa Lolland.

Friis, Steen, Stiftsskriver, Roskilde.

Friis, Sognepræst t. Horne og Asdal. Hjørring.

Fritz, Kammerraad, Raadmand i Koskilde.

Frys, E., Greve af, Stamherre til Grevskabet Frysenborg.

Funder, Cancelliraad, Aarhus.

Fønss, til Ørslevkloster, Justitsraad. Viborg.

Gad, E. C, Boghandler.

Garnst, H, Agent og Godsejer.

Garde, H. G., Commandeur.

G erson, Particulair.

G i slås on, K., Professor ved Universitetet.

Gjødwad, J. F., Redacteur.

Gleerup, M., prakt. Læge i Holstebro.

Gleerup, Boghandler i Lund. (C. B.).

Gløcrfeldt, B. V. W., Kammerraad, Havneskriver i Kjøbcnhavn.

Gorm, Cand. pharmaciæ. Aarhus.

Grove, C. 11., Sognepræst til Leiiskov ved Kolding.

Grundtvig, N. F. S., Præst ved Vartou Hospital.

Grundtvig, Joh., Premierlieutenant.

Grundtvig, Sv.,. Premierlieutenant.

Guldbrandscn, H., Cand. phil., Sproglærer.

Gundorph, 11., Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Gyllenkrok, Baron, Overkammerjunkcr, til Bjørnstorp i Skaano.

Ha ag en, C. W., Etatsraad og Bankdirekteur.

Hage, H., By- og Herredsfoged, Stege.

Hager up, Lic, Præst t. Store Solt. Flensborg.

llageru p, 11., Boghandler.

Hald, J. C. Assessor, Secretair i Landhusholdningsselskabet.

Hald, E. Sognepræst t. Snodstrup.

Hald, Erh., Grosserer. Manchetter.

Hallager, L. N., ord. Catechet i Nakskov.

Hallager, Professor. Christiania.

Hambro, C. L, Baron. London.

Hammerich, Fr., Prof. theol.

Ham merich, M., Professor.

Hammershaimb, V. U., Præst. Færøerne.

Hannover, Underbibliothekar.

Hansen, A. N., Etatsraad.

Hansen, C. A., Præst. Sorø.

Hansen, C. C. L., Sognepræst til Feldballe, Aarhus Stift.

Side 566

Hansen, C. P. M., Dr. med. og Professor.

Hansen, 1., Procurator og Skolekasserer i Odense.

Hansen, J. F., Professor i Forstvidenskaben.

Hansen, N., Præst t. Snedsted. Thisted.

Hansen, P. 8., Cand. phil. Christiania.

Hansen, L. C, Overlærer ved Søetatens Drengeskole.

Harboe, N. M., Sognepræst til Magleby ved Skjelskør.

Harhoff, C. I. Chr., Etatsraad Ringsted. Foren. Correspondeut.

Hauch, Adam, Stud. phil.

Haugsted, S. T., Sognepræst t. Tønning. Horsens.

Haxthausen, G. M., Baron, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

Hegel, F. V., Universitets-Boghandler. (Foreningens Kasserer.)

Heiberg, C. A., Provst, Sognepræst i Helsingør.

Heiberg, G., Cand. theol.

Heiberg, J. L., Etatsraad, Dr. philos.

Heide, Cancelliraad. Haderslev.

Heigaard, Assistent.

Heine, N., Stud. juris.

Heise, Stud. phil.

Hellemann, C. N., Sognepræst til Rye i Sjælland.

Helweg, L., Dr. phil., Præst i Odense.

Hemmert, Grosserer.

Henrichsen, R. J. F., Professor, Rector i Odense.

Henrichsen, Adjunkt, Bergen.

Herbst, C. F., Kammerraad.

Hermansen, C, Professor.

Her si eb, C. F., Krigsassessor.

Herte 1, Adjunkt. Frederiksborg.

Hertz, H. P. 8., Consistorialraad, Sognepræst. Roskilde.

Hertz, H., Professor.

Hindenburg, A., Cand. juris.

Hindenburg, Stud.

Hjort, P., Professor.

Hjort, J. L. M., Capellan. Kolding.

Hofman-Schmidt, N. A., Stud. philol.

Holbek, Capt. Art.

Holck, Premierlieutenant.

Holm, C. F., Conferentsraad, Directeur i Finantsministeriet.

Holm, Fr., Major, Fredericia.

Holm, I. A. L., Lic. theol., Sognepræst til Hyllested, Holsteinborg.

Holmsted, Frøken.

Holm sted, S., Overlærer i Frederiksborg.

Holst, H. P., Professor, Lærer ved Landkadet-Akademiet.

Holstein, E. F., Kammerherre, General-Postdirecteur i Liibeck.

Side 567

Holstein, L. H. C. IT , Kammerherre, Lehnsgreve t. Holsteinborg (III).

Holsten, A., Kammerherre, Lehnsbaron.

Holsøe, L. C., Sognepræst til Frederiksberg og Hvidovre.

Hol ten, H., Provst, Sognepræst i Skuldeløv.

Honoré, M. W., Stud. jur.

Hornbeck, H. 8., Dr. med.

Hoskider, D., Præst til Kallundborg.

Hundrup, F. A., Overlærer ved Roskilde Skole.

Hvidt, E., Assurance-Mægler.

Hvidtfeldt, Stud. jur. Christiania.

Høedt, Fr., kgl. Skuespiller.

Høegh, H. J. C, Cancelliraad.

Høst, A. F., Cancelliraad, Universitets-Boghandler.

Høst, Capitain, Ekernførde.

Høyen, N. L., Professor, Inspecteur ved den kgl. Malerisamling.

Høyrup, Cand. theol. Valbygaard. Slagelse.

Ibsen, Th., Fuldmægtig i Gen. Postdirectionuu.

Ingemann, B. S., Conferentsraad.

Irminger, C. L. C, Kammerherre og General-Adjutant.

Iversen, Klokker i Middelfart.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tiele i Jylland.

Jacobsen, P. C, Sognepræst. Rødby. Lolland.

Jacobsen, Etatsraadinde.

Jacobsen, Boghandler i Randers.

Jacobsen, N., Stud. theol.

Jensen, J. Ch., Sognepræst til Ousted, Allisløv og Ledreborg.

Jensen, P. A. F., Krigsraad, i Krigsministeriet.

Jensen, J. L., Cand theol.

Jensen, H. R. L.

Jenssen-Tusch, H. C. L., Capt.

Jer min, H., til Ausumgaard, Lieutenant.

Jespersen, H. A., Sognepræst til lltterslev, Lolland.

Jespersen, J. W., Dr. med., Justitsraad, Stiftsphysicus. Aarhus.

Jessen, Præst t. Vixnæs. Nykjøbing, Falster.

Jet sni ark, J., Etatsraad.

Johnsen, V. F., Conferentsraad, Directeur i Finantsministeriet.

Jonquiéres, A. F. de, Capitain i Artilleriet.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad og Departements-Chef.

Jonquiéres, Justitsraad og Contoirchef.

Juel, Cand. jur., Lærer ved Landcadetacademiet, Bogholder.

Side 568

.1 ucl-Ry sen steen, Kammerherre, Lehnsbaron.

Junge, Clir., Bogbinder.

Jørgensen, Prokurator, Holkenhavn i Pyen.

K.'ilil, Provst og Sognepra'st i Lund.

Kalko, 11. P., Kammerraad

Kali, M., Fuldmægtig.

Kampniann, 11-, Justitsraad, Herredsfoged i Kanders.

Kielsen, O. IL, Kammerassessor.

Kierulff, A., Secretair og Actuar i Haderslev.

Kirstein, E. L., Conferentsraad, m. m.

Kjær, L. Ove, Cand. pliilol.

Klagenberg, A. C, Translateur.

Klce, F., Justitsraad og Contoirchef under Gen. Postdirectionen.

Klemming, Bibliothekar ved Bibi. i Stokholm.

Klingenberg, K., Assistent.

Knudsen, L. A. C, Sognepræst til Eltang og Vilstrup. Koldin;

Knæckenborg, Adjunkt. Frederiksborg.

Koch, C. F., Stud. theol.

Koeli, G., Provst og Sognepræst i Døstrup, Ribe Stift.

Koch, Lærer. Randers.

Koch, T. F., Cand. jur.

Koefocd, 11. J., Conferentsraad, General-Auditeiir, m. m.

Konow, A., Kgl. preussisk Consul i Bergen.

Kopp, C. M., Cand. theol., Adjunkt. Frederiksborg.

Krag, G. A., Kammerjunker, Amtsforvalter i Aalborg.

Krag, W., Kammerherre.

Krag, C. A., Capitain.

Krarup, Discipel. Odense.

Krebs, J. 11. K., Krigsraad, Distriktslæge i Ringsted.

Kri eger, A. F., Indenrigsminister.

Kricger, W., (Heinstrupgaard.)

Kritger, F. 8., Justitsraad, Kasserer ved den alm. Enkekasse.

Krog, Præst paa Suderø.

Krøyer, H., Professor, Inspecteur.

Kuntzen, C. F., Conferentsraad.

Kønigsfeldt, J. P. F., Overlærer. Frederiksborg.

KØster, I. E., Stud. juris.

Lagerhoim, E., Kammerherre, Baron. Stokholm. (P>. B.)

Lampe, Handelsfuldrnægtig. Bergen.

Langb all, A., kgl. Fuldmægtig.

Langballe, 1., Stud. juris.

Lange, C. V., Stud. juris.

Side 569

Lange, Rigsarchivar. Christiania.

Langhoff, B. S., Boghandler.

Lappenberg, Dr. jur., Archivarius. Hamborg. (U. C).

Larsen, E. T.

Lassen, Provst, Tølløse, Holbek.

Lauritsen, I. F., Bogliandlerfuldmægtig.

Leemejer, J.

Lengnich, J. C. L., Capitain.

Levin, 1., Cand. phil.

Levin, Dr. Keitum (Tønder).

Levin sen, N., Landsovcrrctsprokurator.

Lewetzau, J. G., Kammerherre, Overhofmarskal, m. m.

Lewetzau, H. F. H., Kammerherre, Generalmajor, Odense.

Levy, C. E., Dr. med., Professor.

Levy, Committeret i Banken.

Liclitenberg, F., Hof-Jægermester, til Løistrup.

Licbtenberg, H. IL, Hof-Jægermester, til Stamhuset Bistrup.

Liebe G: T<.- Justitsi\i:hl Hos')it3.l?forstP.Qf3-Or i Roskilde.

Liebe, J., Etatsraad, Stats-Secretair.

Liebe, P. B. T., prakt. Læge. Manager.

Liebenberg, Redacteur.

Lind, H., Cand. polytech.

Lin db erg, F., Overlæge i Aarhus.

Lin db erg, Overauditeur. Kiel.

Lindcrup, Fuldmægtig. Nykjøbing, Sjælland.

Linstow, Oberst, Kammerherre.

Ljunggren, G., Mag. Lund.

Lohse, O. C, Stud. philol.

Lorck, L., Sognepræst til Hvedstrup og Flyng.

Lund, J. C, Høiesterets-Assessor.

Lund, Dr. phil., Overlærer. Nykjøbing, Falster.

Liitticb.au, 11. H., Kammerherre, Overpræsident.

Lunding, V., Stud. jur.

Lynge, Boghandler.

Løser, E. C, Bogtrykker, Capitain.

Løvenskiold, Baron til Løvenborg, Holbek.

Magnussen, C. W., Boghandlercommis.

Magnus sen, 8., Provst og Sognepræst til Føllesløv, Holbek.

Manicus, E., Dr. Professor. Flensborg.

Mansa, F. W., Etatsraad, Stabslæge i Sø-Etaten.

Mansa, Lieutenant.

Mansa, J. H., Oberst.

Marstrand, W., Professor.

Side 570

Mathiesen, Capitain. Ekernførde.

Mathiesen, Th., Stud. theol.

Matzen, Capelian, Jellinge, Veile.

Mazar de la Garde, Justitsraad og Postmoster i Helsingør

Mazar do la Garde, G., Stud. jur.

Media gl,g1, Skolelærer, Stubbekjubing.

Meincke, C. H. L., Etatsraad.

Melby, J. C. F. V., Sognepræst til Kundby. Sjælland.

Melchior, H. E., Institutbestyrer.

Michelsen, Boghandler.

Mielcke, Chr., Missionær, Omanak, Grønland.

Milo, F. A., Cand. theol.

Moll)ech, K., Professor i Kiel.

Moltke, C, Greve, Geh. Conf., Kammerherre.

Moltke, Fr., Greve, Stamherre til Biegentved.

Moltke, Kopist.

Monrad, Collaborator. Flensborg.

Mor vi Ile, G., Overretsprokurator i Viborg.

Mos sin, Pra^st t. Aaker, Bornholm.

Motli, Adjunkt. Sorø.

Mourier, C. F. L., Højesterets-Assessor.

Muhle, F. S., Bogtrykker.

Munck, Chr., Student, Skeen.

Mulertz, A. C, Cand. phil.

Muller, C. P., Paludan, Dr., Prof., Rector. Nykjøbing.

M filler, Paludan-, Student.

Muller, 11. V. A., Universitetspedel.

M filler, J. C, Dr. med., Etatsraad, Stabschirurg.

Mit Iler, C. L., Dr. phil., Professor, Inspecteur.

Munter, 8., Dr. theol., Provst og Sognepræst, m. m.

Møller, A. P., Cand. juris.

Møller, C. D., Aarhus.

Møller, C. F. L., Cand. theol. Haderslev.

Møller, Fabricius-, Cand. phil. Ribe.

Møller, A., Landsoverretsprocurator. Viborg.

Møller, J. 0., Regimentsehirurg.

Møller, Cand. med.

Møllmann, P. A., Kjøbmand. Odense.

Mørch, B. H., Overlærer ved den lærde Skole i Randers.

Mørch, M., Præst til Ilostrup.

Mørch, F. A., Kammerassessor.

Nathan.son, M. L., Grosserer.

>>ebelong, Architekt, Bygningsinspecteur.

Side 571

Nellemann, Sophus, Stud. jur.

Neergaard, J. T., Provst og Sognepræst i Faxø.

Newe, Cand. theol., Skolebestyrer.

Nicolaysen, N., Cand. jur. Christiania.

Nielsen, Forligelsescommisair og Skolelærer i Aarre ved Varde.

Nielsen, Boghandler. Silkeborg.

Nielsen, Stud. theol.

Nielsen, Cand. philol.

Nielsen, C, Provst og Sognepræst til Kallehange.

Nielsen, G., Redacteur. Haderslev.

Nielsen, H., Cand. theol. Aarhus.

Nielsen, K. C, Professor.

Nielsen, N. P., Fuldmægtig.

Nielsen, P., Stud. med.

Nielsen, P. N., Professor.

Nissen, Carl, Stud. juris.

Nutzhorn, F., Cand. philol.

Nutzhorn, H., Stud. theol.

Nyegaard. Justitsraad. Kokkedal ved Helsingør.

Nyegaard, C\ S., Sognepræst i Blistrup. Sjælland.

Oldenburg, Stud.

Olrik, H. H., Conferentsraad.

Olrik, J. 8., Etatsraad og Borgemester i Helsingør.

Olsen, C, Prokurator i Randers.

Olsen, Postbud.

Olsen, F. C, Prof., Rector i Viborg. Foren. Correspondent (C. B.)

Olsen, Capellan i Humble, Langeland.

Oluf,sen, H. F. F. M., Capitain og Kammerjunker.

Ostwald, E. F. A., Dr. jur., Justitsraad.

Otterstrøm, Præst til Langaa. Randers.

Otto, Th., Cand. polit.

Paludan, H., Sognepræst t. Nurup. Aalborg.

Paul li, H., Dr. theol., Stiftsprovst.

Pedersen, R., Adjunkt i Viborg.

Petersdorff, Lehnsgreve til Einsiedelsborg i Fy en.

Petersen, T. C, Stud. theol.

Petersen, A. F., Cancelliraad.

Petersen, H. G., Postinspecteur.

Petersen, P. C, Cancelliraad, m. m., St. Croix.

Petersen, F. C, Conferentsraad og Prof.

Petersen, Helm, Ejer af den Hempelske Boghandel i Odense.

Side 572

Petersen, L. V., Cand. phil.

Petersen, N. M., Etatsraad og Professor ved Universitetet.

Peters en, Overauditeur.

Petersen, C, Wolfgang, Stud. juris.

Petersen, N. R., Jnstitsraad, m. ni.

Petersen, Sigv., Cand. phil. Christiania.

Petersen, Jus tits rand.

Pi o, Cand. phil.

Pie s ner, U. A., Provst og Sognepræst paa Langeland.

Plockross, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

PI o ug, G., Contoirchef.

Poulsen, I. Stud. jiiris.

Prehn, G., Stud. juris.

Prior, D. C, Stud. theol.

Quade, G. 1., Kammerherre.

Quist, I. D., Bog- og Nodetrykker.

Råben, Chr., Dr. phil., Kammerherre, Lehnsgreve til Christianshohn.

Råben, Jo si as, til Lækkcndegaard, Kammerherre.

Raffenberg, M. K., Etatsraad.

Rafn, C, Dr. phil., Conferentsraad.

Ramsgaard, Stud. phil.

Rasch, Cand. theol.

Rasmussen, Grove, Stud. tlieol.

Rasmussen, L., Justistraad, Bogholder og Seer.

Rasmussen, M. N. C, Kali-, Prof., ved det kgl. Geh. Archiv.

Rasmussen, Provst og Præst t. Steenstrup, Odense.

Rathje, Cand. theol.

Ravnkilde, P. S., Byfoged og Birkedommer i Saxkjøhing.

Regcnhurg, Etatsraad.

Reiersen, C. F. K., Sognepræst t. Fjællerup. Grenaa.

Reimann, C. F., Cand. pliarm.

Reitzel, Tli., Boghandler.

Reumert, L. J. A., Dr. med. og Distriktslæge. Odense.

Rcuterdahl, IT., Dr. theol.. Erkebiskop. Upsala.

Reymann, Dr. Overlæge, Ekernførde.

Ricard, Cand. juris.

Rieffesthal, Cand. pharm., Odense.

Riis, II- P., Boghandlerfuldmægtig.

Riise, J. C, Justistraad og Classelotteri-luspecteur.

Ringsted, Lieutenant.

Rist, Capitain.

Rode, G., Adjunkt, Herlufsholm.

Side 573

Rode, Wilh., Stud. juris.

Rode, J. R. G., Justitsraad. Vallø.

Rohinann, J. L., Sognepræst til Rønninge i Fyen

Rosendahl, E. P., Professor.

Rosenkrantz, G. E., Baron, Amtmand over Thisted Amt.

Rosenstand, Frantz, Stud.

Rosenørn, C. P. T., Kammerjunker. Ribe.

Rosenørn-Lehn, 0., Baron.

Rothe, L. A., Professor. Sorø.

Rudelbach, A. G., Dr. theol. Consistorialraad, Præst. Slagelse.

Rung, G., Justitsraad og Inspccteur ved Vaisenhuset.

Rynning, Provst i Flaksted.

Ræd er, G., Stud. juris.

Rørdam, IL, Cand. thcol.

Rørdam, 11. C, Dr. theol., Sognepræst til Hammer ved Præstø.

Sadolin-Schmidth, Stud. med.

Sager, H. C, Cancelliraad, Byfoged i Rudkjøbing

Sandbcrg, I. 8., Vinhandler.

Scaveuius, P. 8., til Gjørslev og Klintholm, Kammerherre.

Schade, J., Sognepræst til Nebbelunde og Sæddinge, Lolland.

Schade, J. S., Sognepræst til Grimstrup og Aarre, Ribe Stift.

Scharling, C. E., Dr. og Prof. theol.

Schaumburg, Secretair.

Scheel, A. W., Dr. jur., Kammerherre, Generalauditeur.

Scheel, Siegfr., Greve.

Scheelund, Th., Contorist.

Schiern, F. E., Professor ved Universitetet.

Schiødte, J. C, Prof., Inspecteur ved det kgl. naturhist. Museum.

Sch I øn ri i ug, X. L., Conferentsraad.

Schiørring, P., Cancellist.

Schlegel, Gouverneur i Vestindien.

Schmidt, C. A., Præst.

Schmidt, Kammcrraad. Voldbyg-aard, Grenaa.

Schmidt, L. H., Præst ved Frederiks Hospital.

Schmidt, V., Stud. theol.

Schmidt, J. L., Overretsassessor. Viborg.

Schmith, Overlærer. Aalborg.

Schleisner, Dr. med., Justitsraad. Flensborg.

Schrøder, L., Stud. theol.

Sch umach er, F. S.

Schurmann, Seminariforstander i Skaarup, Odense.

Schuster, Lærer. Randers.

Schwartz brem, Cand. theol.

Side 574

Scholer, C, til Margaard i Fyen, Kammerherre, Oberstlieutenant.

Schønborg, K.

Seclier, C, Cand. mag.

Seidelin, V. P., Consistorialraad, Provst og Præst til Dreslctte.

Selmor, H. P., Justitsraad.

Siesbye, 0., Cand. phil.

Sigurd son, J., Inspecteur.

Simonsen, A. E. A., Capt., Regnskabsfører.

Simony, C. P., Justitsminister.

Skibsted, Caucellist.

Smidt, C. C, Major og Postmester i Horsens.

Smidt, Edv. F., Capt.

Smidt, Præst t. Vadgaard. Logstør.

Smith, D., Provst og Sognepræst i Stege.

Smith, E., Catecbet i Stubbekjøbing.

Smith, H., Auditeur, Herredsfoged i Lundtofte Herred, Aabenraa.

Smith, S., Stud. med.

Sneedorff, H. C., Comm. Capt. og Toldinspecteur i Helsingør.

Sommer, A. G., Dr. og Prof. med.

Sommer, Chr., Distriktslæge. Færøerne.

Sommersted, A. W., Cancellist.

Speer, F. F., Universitetspedel.

Spliid, M., Cand. juris.

Stage, C. L., Justitsraad og Controlleur ved Finantshovedkassen.

Stampe, Justitsraad og Godsejer, Falster.

Stein, S. A. W., Dr. og I'rof. med.

Steenstrup M. G. G., Dr. phil.

Stenderup, R. J., (Høsts Boglade).

St enersen, A., Justitsraad, St. Thomas.

Stephens, G., Professor ved Universitetet.

Strunk, A., Kammerraad.

Stub, C. F., Sognepræst t. Glostrup.

Sty lir, Vald., Stud. theol.

Svane, Agent, Roskilde.

Svedelius, Professor, Lund.

Svitzer, H. P., Stiftsprovst i Odense.

Save, Profesor, Upsala.

Sø 11 ing, Cand. jur.

Tang, Etatsraad, Godsejer til Nørre-Vosborg.

Tang, N., Justitiarius i Landsoverretten i Viborg.

Tang, P., Præst.

Tauber, F. 8., Sognepræst til Eiby og Dalby.

The i s en, M. P., Sognepræst til Fanefjord, Nakskov.

Side 575

Thestrup, Lieutenant.

Thomsen, C. J., Conferentsraad, Directeur.

Thomsen, Collaborator, Flensborg.

Thomsen, V. L. P., Student.

Thorkilsen, C, Sognepræst i Sørbyinagle.

Thornam, L., Overlærer ved den lærde Skole i Horsens.

Thor s en, P., Professor og- Universitetsbibliothekar.

Thortsen, C. A., Dr. phil., Prof.

Thrige, S., Professor, Rector i Haderslev.

Timm, H. A., Sognepræst til Magleby paa Amager.

Timm, M. F. U., Justitsraad, Borgemester. Randers.

Trap, Etatsraad.

Treschow, F. W., Geheime-Conferentsraad.

Trier, Ernst., Stud. theol.

Trojel, O. S., Adjunkt. Nykjøbing.

Trolle Bonde, Greve, Kammerherre. Skaane.

Tryde, Dr. theol., Confessionarius.

Tscherning, F. F., Oberstlieutenant.

Tiichsen, E., Toldcontrollør. Randers.

Tiichsen, E. M., Toldinspecteur i Lemvig.

Tønnes en, Kasserer. Sorø.

Tøppfer, Stud. phil.

Uldall, C. P. L., By- og Herredsfoged, Svaneke. Bornholm.

Ulrich, Dr. Physikus. Tønder.

Unsgaard, 1., Kammerherre.

Ussing, T., Al gren-, Conferentsraad og Generalprocurenr.

Ussing, L., Professor ved Universitetet.

Wagner, L., Stud. theol.

Vahl, Cand. med.

Waitz, G., Professor, Gottingen.

Vaupell, Capitain.

Vedel, P. A., Geheime-Legationsraad.

Weeke, C, Stud. jur.

Wegen er, Præst t. Halsted, Nakskov.

Weg ener, C. F., Conferentsraad og Geh. Archivar.

Weis, E. M., Overrets-Assessor.

Velschow, H. M., Professor ved Universitetet.

Weilbach, Stud. phil.

W engel, H. J., Apotheker i Ringsted.

Werlauff, E. C, Conferentsraad, Overbibliothekar og Professor.

Wessel, C. G., Etatsraad. Helsingør.

West, J. V., Sognepræst i Hellested.

Side 576

Westergaard, N. L., Professor ved Universitetet.

Westrup, J., Lieutenant Art.

Wichfeld, til Engestofte, Kammerherre.

Wieselgreen, P., Dr. theol., Domprovst i Gøteborg-.

Wille, F. V. J., Cand. phil.

Vilster, Oberstlieutenant.

Wind, C. A., til Sanderumgaard og Bækkeskov, Kammerherre.

Winge, C. M. S. A., Canccllist.

Win s trup, L. A., Bygningsinspecteur. Slesvig.

Winther, Chr., Professor.

Wissing, Boghandler i Aarhus.

Wissing, Bogtrykker i Viborg.

Wolff, Stud. juris. Christiania.

Worm, R. T., Sognepræst i Kold, Hobro.

Worsaae, J. J. A., Professor.

Voss, Sognepræst til Spind, Bergen.

Wro ble wsky, Boghandler.

van Wylich, P. W., Sognepræst i Greve.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, J. C. J., Provst og Sognepræst i Stillinge.

ock enh oldt, Kammerraad.

Øllgaard, F., Cand. juris.

oligaard, N. E., Biskop.

Ørsted, A. S., Dr. jur., Geli. Conferentsraad.

Ørum, J. M. IL, Klokker ved Vor Frue Kirke.

Athenæum i Kjøbenhavn.

Garn ison s biblioth c ket i Fredericia.

Gø te borgske Nat. Bibliothek i Lund.

Herlufsliolms Skolebibliothek.

Ho fbibl iotheket i Wien.

Lunds Universitet s bibliothek.

Det militaire Bibliothek i Odense.

Sorø Academis Bibliothek.

Studenterforeningen i Kjøbenhavn.