Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 4 (1995) 2

Anders Leegaard Knudsen: Saxostudier og rigshistorie på Valdemar Atterdags tid. Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet. Bind 17. Kbh., Museum Tusculanums forlag, 1994. 144 s. 194 kr.

Esben Albrectsen

Denne lille bog har som grundlag forfatterens ph.d. afhandling om Saxos Gesta Danorum og dets eftervirkning i middelalderen. Vort berømteste, middelalderlige historieværk var heller ikke for datiden lettilgængeligt, højst ejendommeligt og krævende som det er i sprog og stil. På den anden side var det jo her landets og folkets historie forelå og det måtte indbyde til bearbejdelse og forkortelse. Det er den vigtigste af de middelalderlige bearbejdelser, Compendium Saxonis, som her er underkastet analyse.

Forfatteren erkender sin gæld til Inge Skovgaard-Petersen og Karsten Friis- Jensen for deres arbejde med stil, motiver, formål og komposition i Gesta Danorum, og på den baggrund behandles som særlige emner Saxos og kompendiets skildring af kristendommens komme, Danmark som en nordlig parallel til Romerriget og det stærke kongedømme. Undersøgelsen viser disse temaers relevans og betydning da forkortelsen udarbejdedes i begyndelsen af Valdemar Atterdags regeringstid. Værkets affattelsestid sættes overbevisende til 1342-46.

Centralt i bogen står en håndskriftundersøgelse af de overleverede fire latinske og tre middelnedertyske mss. der ved udbygning af Gertz' og Erslevs forarbejder fører til opstilling af et troværdigt stemma. I alt har der eksisteret mindst 15 håndskrifter af kompendiet, og det påvises at værkets publikum har været ikke alene gejstlige, men også adelige, herunder adelskvinder. Bogen der er skrevet på et klart og nuanceret dansk forener således filologisk og historisk metode og er et godt bidrag til vor forståelse af senmiddelalderens historieopfattelse og dens udbredelse.