Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 3 (1994) 1

P&Ts Historie til 1711. Otto Madsen: Et nyttigt og gavnligt Postværk, udgivet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, København 1991, 437 s. inkl. register, noter og litteratur.

Helge Gamrath

Side 205

De store gamle danske etater er beskrevet i flere omgange og en af de ældste, postvæsenet har flere gange fået sin historie, senest skrevet af Fr. Olsen (under titlerne »Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten i 1711«, 1889, »Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VTl's Død (1711-1808)«, 1903, og »Poststyrelsen, Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624-1924«, 1925). Hensigten med den nye »P&Ts historie« her i 1990'erne, der er den hidtil største - planlagt som den er i 5 store bind - er ifølge generaldirektør Helge Israelsens forord at skildre institutionen i nær sammenhæng med den øvrige samfundsudvikling, og om blandt andet dette er lykkedes, skal der tages stilling til i denne anmeldelse.

Side 206

Måske holder værkets bind 1 i den henseende ikke helt, hvad der loves. Eftei en original og meget tankevækkende generel indledning med titlen »Kommunikation i 1600-tallet«, hvor kommunikationsproblemerne (bl.a. skrivekunst, vejlængder, vejvæsen) drøftes særdeles indgående og brevskriveren Otte Krag og hans korrespondance omkring 1645 glimrende udnyttes til at trænge ind i hele postvæsenets idé og funktion, følger selve den egentlige fremstilling, der er opdelt i tre hovedafsnit: forordningen af 1624, postvæsenets ledelse og struktur og den lokale administration. Fremstillingen, der er meget velskrevet, præges af mange institutions- og personalhistoriske oplysninger, og der er lagt et vældigt arbejde i at indsamle og organisere det store stof, herunder at fremlægge et overvældende utrykt materiale, men man får ikke indtrykket af at der er tale om et samfund i voldsom udvikling og ændring - f.eks. er hele magtstatens udvikling fra Christian IV's til Frederik IV's tid slet ikke inddraget. Der mangler også en klar konklusion på hele forehavendet og et 2-siders post-scriptum med nogle vigtige pointer gør det ikke.

Det skal dog retfærdigvis bemærkes, at en delsammenfatning af Christian IV-tiden side 152 & 208 og en tilsvarende af Klingenberg-tiden side 274 retter op på denne mangel. Der er imidlertid samlet en utrolig mængde oplysninger om så at sige alle sider af postvæsenets udvikling fra dets løse organisering, men dog oprettelse under Christian IV, til det bringes i system af den hamburgske købmand Klingenberg i 1650'erne, og til den definitive statsovertagelse i 1711. Hovedruterne, først og fremmest forbindelsen København-Hamburg beskrives nøje ligesom de jyske sidelinier, forbindelsen til Norge og konkurrencen med det svenske postvæsen. Lønninger, stillingsbeskrivelser, overnatningssteder, transportformer, finansiering, udnævnelser, takster, rejsetider m.v. gennemgåes med omhu og akribi. Hertil kan føjes, at der øves en solid og grundig kildekritik, omend kilderne ind imellem citeres lovlig meget. Til trods for det enorme indsamlede materiale er det samlede portræt noget uoverskueligt og vanskeligt for læseren, ja ind imellem føler man, at alle informationer er lige vigtige. Da forfatteren er særdeles velbevandret i sin litteratur kan det undre, at der ikke er nogen samlet forskningsoversigt.

En samlet vurdering af Otto Madsens store, indholdsrige og lærde værk må konkludere i, at alt er med, men at læseren har svært ved at følge Madsens disposition, der synes udtryk for forfatterens store engagement og hele hans af begejstring prægede arbejdsproces. Otto Madsen kunne være nået frem til en mere klar og følgerigtig strukturering. F.ex. er det ærgerligt, at man skal langt ind i fremstillingen, før man for alvor hører om de internationale forudsætninger, der selvfølgelig har spillet en rolle for udformningen af det danske postvæsen. Med disse forbehold, der i betydelig grad opvejes af en omhyggelig indholdsfortegnelse og af et godt gennemarbejdet register, skal P&Tbd.l alligevel anbefales, fordi den har så meget nyt stof. Alene de mange oplysninger, der ikke før har været publiceret, giver bogen blivende værdi. Endelig skal det fremhæves, at værket er fornemt typografisk opsat, udstyret med velvalgte og smukke illustrationer og forsynet med et stort noteapparat.