Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 3 (1994) 1

Georg Albrecht Koefoed: Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog. Søhistoriske Skrifter XVII. Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør, 1993. LXIII + 301 s. kr. 450.

Erik Gøbel

Side 209

På Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg har man fra omkring 1930 haft et omfangsrigt håndskrevet maritimt leksikon stående, men uden at kende dets forfatter eller proveniens. I museets årbog 1981 kunne Anders Monrad Møller imidlertid kaste lys over begge disse forhold. Og nu har så Iver C. Weilbachs legatfond bekostet udgivelsen af håndskriftet på smukkeste vis.

Som indledning bringes en revideret udgave af Anders Monrad Møllers spændende artikel, som skarpsindigt påviser, at forfatteren til det maritime leksikon er Georg Albrecht Koefoed. Denne levede 1753-1808 og gjorde som søofficer en smuk karriere, hvorunder han gjorde langvarig tjeneste også i den britiske og franske krigsflåde. I den forbindelse udarbejdede han omkring 1780 en kortfattet dansk-fransk og fransk-dansk søordbog, (som også findes på Kronborg). Efter hjemkomsten til Danmark i 1783 omarbejdede han ordbøgerne til den store såkaldte søordbog, som er Danmarks første maritime leksikon.

Med Lescalliers bekendte franske værk som nært forbillede lavede Koefoed sin søordbog. I ganske korte artikler definerer og beskriver den begreber og betegnelser inden for sømandsskab, skibsbygning, navigation og søkrigskunst; desuden indgår en del kommandoer blandt opslagsordene. For hvert af disse gives en kort forklaring, som ofte uddybes og illustreres i en af de 24 billedplancher, der vrimler med pædagogiske opstillinger og detaljer som i tidens store franske encyclopædi. Selve ordbogsdelen med 2806 opslagsord fylder 205 tospaltede tryksider. I omfang og anlæg svarer søordbogen nogenlunde til C.L.L. Harboes berømte Dansk Marine-Ordbogfra. 1839, som blev genoptrykt 1979, men som forlængst er udsolgt igen.

Det store arbejde med at udgive Koefoeds værk er samvittighedsfuldt og
omhyggeligt gennemført af Merete og Jørgen Marcussen. De har forsynet udgavenmed
rigelige oplysninger om manuskriptet og principperne for dets

Side 210

udgivelse med videre. Desuden har de sørget for et meget nyttigt indeks, som fra
moderne danske betegnelser henviser til søordbogens stavemåde af samme
begreb, eksempelvis fra ruf til Roff.

Ved benyttelse af leksikonnet bliver det i øvrigt påfaldende hvor lille en ændring, der er sket i den maritime sprogbrug i løbet af de mellemliggende godt to hundrede år. I tvivlstilfælde giver Koefoeds tekst og plancher god forklaring. Som med mange andre opslagsværker er det en lyst at lade sig kaste hid og did og i dette tilfælde at læse om alt maritimt fra agterlugen til vulingstovet og fra at strække mærssejl til at brække som søen imod en grund. Til fornøjelsen bidrager også, at der er tale om en smuk stor bog i godt boghåndværk.

Alle søordbogens indførsler slutter med oversættelse af opslagsordet til fransk og engelsk. Koefoeds store arbejde berettiger klart, at man har sørget for at indledning, brugsanvisninger og registre med videre alle findes i engelske paralleltekster. På denne måde vil udgaven kunne anvendes også af interesserede