Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 3 (1994) 1

Neville A.T. Hall: Slave Society in the Danish West Indies. St. Thomas, St. John and St. Croix. Udg. ved B.W. Higman. Mona, Jamaica, University of the West Indies Press, 1992. XXIV + 287 s., kr. 198.

Erik Gøbel

Side 210

Neville Hall var ansat ved universitetet i Mona på Jamaica, indtil han blev dræbt ved en bilulykke i 1986 kun 50 år gammel. Han var en af de få historikere, som beskæftigede sig med de danske vestindiske øers historie, om hvilken han har publiceret flere artikler den seneste snes år. Hans store plan var at skrive en trilogi om øernes farvede befolkning, nemlig et bind om slaverne i Dansk Vestindien, et om de frikulørte og et om årtierne efter slaveriets ophævelse i 1848.

Den nu foreliggende bog består hovedsagelig af færdige kapitler og forarbejder til værkets første bind samt et par kapitler om frikulørte. Halls kollega B.W. Higman har redigeret manuskripterne i begrænset, men fornødent omfang og i sit forord omhyggeligt redegjort for processen. Han har endvidere forsynet bogen med en liste over Halls publikationer, forkortelses- og ordlister, bibliografi og register.

Neville Halls bog er interessant allerede derved, at han havde lært sig at læse dansk litteratur og arbejdede med kilder i Rigsarkivet, først og fremmest fra Generaltoldkammeret. Til forskel fra den traditionelle danske synsvinkel bestræbte han sig for at beskrive øsamfundet set fra de farvedes plads, og han søgte tillige at sætte sine resultater ind i en større caraibisk sammenhæng.

Hans hovedtanke kommer klart til udtryk i første kapitel, som hedder »Empirewithout Dominion«, og som dækker perioden helt fra 1671 til 1848. Det danske styre var meget åbent, (så udenlandske handelsfolk og plantageejere i høj grad kunne skumme fløden), og svagt (med få reelle magtmidler til rådighed for den fåtallige hvide befolkning i en oprørssituation). Hall har også rammende karakteriseret situationen som »Reign without Rule«. Denne lidt halvhjertede

Side 211

danske indstilling til kolonien indebar en strukturel svaghed, som slaverne var
særdeles opmærksomme på og benyttede sig ai, og som i sidste ende førte til
opstanden på St. Croix i 1848 og afskaffelsen af slaveriet.

Hovedtanken er underbygget i bogens forholdsvis detaljerede gennemgang af slaveejerideologi, slavelove, slavekår, flugtmuligheder, fremvæksten af en frikulørt befolkning (og dennes adresse til kongen 1816), slaveuddannelse samt endelig sla\eriets ophævelse. Hovedvægten i fremstillingen ligger på anden halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Særlig interessant forekommer kapitlet om slaverne i byerne. Normalt hører man ikke meget om disse slaver, hvoriblandt der var forholdsvis mange kvinder (i forskellige servicefunktioner), hvoraf mange havde det noget bedre end plantageslaverne, og som ofte lå i direkte konkurrence på arbejdsmarkedet med de frikulørte.

For eksperten inden for forskningsområdet er der ikke så meget nyt at hente i bogen. Thi godt halvdelen af de tretten kapitler er optryk af tidligere publicerede artikler, medens et par kapitler gengiver konferencepapers, og tre er hidtil upublicerede manuskripter.

Et og andet kan naturligvis kritiseres med hensyn til Halls udvalg af litteratur og kilder. Men i det store og hele udgør hans bog et værdifuldt indlæg i debatten om slaverne. På visse områder, især kronologisk, supplerer den Karen Fog Olwigs »Cultural Adaptation and Resistance on St. John. Three Centuries of Afro- Caribbean Life« (University of Florida Press, 1985). Det er en god idé, at Aarhus Universitetsforlag distribuerer Neville Halls bog i Danmark.