Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 2 (1993) 2

Tore Nyberg og Thomas Rhs (red.): Kalundborgs historie. 1. Tiden indtil 1830, 1985. - 2. Tiden 1830-1980, 1987. - 3. Byens huse, 1983. - 4. Specialartikler, bilag, noter og registre, 1992. 335, 397, 489 og 517 s.

Ole Degn

Side 440

I årene 1967-92 udkom godt 30 danske byhistorier, heraf mere end halvdelen fuldstændige, omfattende tiden fra de ældste tider og til nutiden. Blandt disse hører Kalundborgs historie med fire bind på tilsammen 1.738 sider til de største, kun overgået af Odenses 10 bind på tilsammen 4.000 sider - den største byhistorie, der nogensinde er kommet på dansk - Ålborgs fem bind på 2.400 sider og Københavns seks bind på 2.000 sider.

Kalundborgs historie er disponeret således, at de to første bind omfatter den
egentlige byhistorie, med en deling ved 1830, tredje bind behandler byens huse,
og fjerde bind rummer en række specialartikler, bilag, noter og registre.

Hovedteksten, de to første bind, er udarbejdet af 15 forfattere, velskrevet, for en enkelts vedkommende med en forfriskende, let ironisk distance, og teksten uddybes med overskuelige tabeller og et stort, velvalgt billedmateriale. Dispositionen af en byhistorie, i virkeligheden en kompliceret form, kan altid diskuteres. Her falder skildringen i 92 kapitler, kronologisk fordelt på en række perioder, der i første bind til dels lapper ind over hinanden, hvilket gør billedet lidt flimrende. Dette forstærkes af, at kapitlerne emnemæssigt står noget spredt og usammenhængende i forhold til hinanden. Helheden udgør dog en god, stofrig, detaljefyldt og velunderbygget skildring af byens historie, med en fin forståelse for ældre tiders meget anderledes samfund og med blik for fordelingerne og proportionerne i samfundet.

Byens ramme, i form af samlingen af huse og bygninger, er holdt for sig selv, i bind 3, der efter en historisk indledning om byens meget spændende struktur med de to borge og en gennemgang af bygningshistorien i en registrant skildrer de enkelte gader og huse, med ejerlister tilbage til 1600-årene og detaljerede bygningsbeskrivelser. Det omfangsrige bind er enestående i den byhistoriske litteratur, også med gadebeskrivelserne, og man far et godt indtryk af byen, der i usædvanlig grad har en velbevaret, værdifuld bygningsmasse fra ældre tid.

Usædvanligt er også bind 4, med nyttigt stof, der på denne måde er kommet med uden at tynge eller virke forvirrende i hovedteksten. Der er tale om redegørelser for byens berømte femtårnede kirke, tidligere og nyere kirker, gejstlige institutioner, egnens landsbykirker, byens slotte og befæstningen m.m.

Side 441

samt lister over borgmestre og medlemmer af byråd og sogneråd. Hertil kommer en længere række bilag i form af kildetekster, embedslister, skibsfartstabeller, skattelister og folketællinger m.m., tilsammen et værdifuldt materiale, der tillader brugere at arbejde videre med historien på en måde, som sjældent ses i byhistorierne. Dette arbejde støttes af et omhyggeligt noteapparat og person- og stedregistre, idet man dog her savner en kilde- og litteraturliste. En liste som sidstnævnte omtales ejendommeligt nok både s. 327 og 372, men må være faldet ud. Og når det gælder kildelisten, må man for byarkivmaterialets vedkommende lade sig nøje med den detaljerede trykte registratur over rådstuearkivet, der i øvrigt hører til blandt landets mest omfattende og velbevarede. Af noterne fremgår dog, at værket i usædvanlig grad har udnyttet utrykt kildemateriale, ikke blot fra nævnte rådstuearkiv, men også fra købstadarkivet, byfogedarkivet, stiftsarkivet og Rigsarkivets rækker af reviderede regnskaber.

Med stoffylden og bindene med byens huse og specialartiklerne og bilagene
hører Kalundborgs historie blandt de mest lødige danske.