Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 2 (1993) 1

Christophe Colomb: Journal de bord 1492-1493, présentation Michel Balard. Paris, Imprimerie Nationale Editions, 1992. 256 pp., ill., 2 kort, Ffr. 450.

Thomas Riis

Side 208

Som bekendt er Colombus' originale skibsjournal tabt og findes kun i resumé ved admiralens søn Fernando og i uddrag ved den spanske dominikaner Bartolomé de Las Casas (d. 1566), der er bedst kendt for sit forsvar for indianernes rettigheder. Serien »Voyages et découvertes«, som redigeres af professor Michel Mollat du Jourdin, har i anledning af 500-årsjubilæet udsendt den foreliggende, meget smukke publikation. Foruden selve skibsjournalens tekst i fransk oversættelse indeholder bogen en indledning ved professor Michel Balard (pp. 11-48). Valget af denne forsker er heldigt, idet prof. Balard måske er den fineste kender af den genuesiske ekspansions historie. Hans store fortrolighed med de genuesiske arkiver har tilladt ham at løse spørgsmålet om admiralens oprindelse. Han er således hverken af nordisk eller jødisk afstamning, som henholdsvis Johs. V. Jensen og Salvador de Madariaga hævdede i deres romaner, men genueser. Hans fædrene slægt hørte hjemme i Ligurien; men senest ved tiden for den senere admirals fødsel (mellem 25. august og 31. oktober 1451) havde hans forældre bosat sig i Genova.

Indledningen meddeler, hvad der med sikkerhed lader sig sige om admiralens uddannelse, og med rette fremhæves betydningen af hans år i Portugal (1476-85). Her blev han fortrolig med Atlanterhavet, lærte passaten og de stabile vestenvindeat kende og erhvervede sig viden om tidligere opdagelser; det fremhæves, at hans deltagelse i en rejse til Island kan have givet ham lejlighed til at høre om

Side 209

Nordboernes rejser til Amerika omkring 1000. Det berettes derefter, hvorledes han gradvis udviklede hypothesen om den vestlige søvej til Østasien og hvorledes han søgte at underbygge den. Hvor systematisk admiralen gik til værks, ses af hans talrige noter i marginen til de geografiske værker, som han studerede (facsimile p. 20).

Efter indledningen følger så den egentlige gengivelse af skibsjournalen fra hans første rejse, og værket er naturligvis forsynet med bibliografi, noter, register og kort. Foruden dette videnskabelige apparat indeholder bogen et væld af smukke illustrationer, der i følge sagens natur langt fra alle er samtidige, navnlig ikke de, der gengiver forhold i Amerika. Adskillige er dog fra den senere del af det 16. århundrede.

Det er en ualmindelig smuk bog og - i betragtning af udstyret - til en rimelig pris. I den polemik om opdagelserne som sådan, der kom frem i løbet af jubilæumsåret 1992, er Columbus undertiden blevet fremstillet som undertrykker af de indfødte i lighed med de senere conquistadores i Mexico og Peru. Skibsjournalen fra admiralens første rejse viser klart, at han ønskede at fare med lempe og undgik enhver voldsanvendelse, medmindre han eller hans folk blev angrebet.