Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 2 (1993) 1

O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold. Fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848. Forord ved Niels Peter Stilling. Stednavneregister ved Jens Skriver. Fot. optr. 1992, Skippershoved, Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet. 24 + X + 817+13 s.

Anders Monrad Møller

Fotografiske genoptryk af klassikere florerede for en lille generation siden, men afmatningen ramte her som så mange andre steder. Så meget desto mere prisværdigt og opmuntrende er det foreliggende fondsstøttede initiativ til genudgivelse af O.J. Rawerts monumentale, men i øvrigt utroligt ujævne værk om industrien før den danske industrialisering.

I indledningen finder man en nyttig redegørelse for forfatteren og hans forudsætninger. Rawert var ikke stærk udi historien, siges det, og det kan man skrive under på. Han brugte, hvad han kunne finde i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet. Man advares også - omend lidt mere indirekte - mod at betragte O.J. Rawerts store skrift som andet og mere end den meget videndes uhyre detaillerede og stofmættede beskrivelse af sin samtids virksomhed.

På et enkelt punkt synes forordets forfatter at være lidt i splid med sig selv, nemlig når det gælder Rawerts intense interesse for husfliden, der jo på langt sigt slet ikke havde fremtiden for sig. »Bogens problem er Rawerts upræcise holdning til industribegrebet«, hedder det først, hvorefter konklusionen giver en indrømmelse af historikerens bagklogskab, som fortæller ham, at Rawert ikke altid erkendte »konsekvenserne af industriel masseproduktion«. Nej, det tror pokker. I 1840'rne havde man vel netop et ganske andet og helt anderledes »begreb« om »industrien« - eller hvad man nu egentlig skal kalde det, som endnu omkring midten af det 19. århundrede havde så stærkt et præg af husflid, kunsthåndværk og lignende.

Stedregistret er velanbragt og fungerer i bedste samklang med forordets påberåbelse af bogens nytte i lokalhistorisk henseende. Kunne man end have ønsket sig et stikordsregister, så må det naturligvis indrømmes, at udarbejdelsen af et sådant ville være noget nær uoverkommelig.