Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 1 (1992) 1

Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 1. Virksomhedsarkiver fra landbrug, industri og håndværk m.v. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet 1991. 253 s.

Anders Monrad Møller

Som det sidste af statens arkiver har Erhvervsarkivet pabegyndt udsendelsen af en raekke »guider« til glaede for brugerne af de i alt ca. 50.000 hyldemeter, som magasinerne rummer. Man kan undre sig over, at sa nyttigt et initiativ ikke er taget for lasnge siden, men forklaringen ligger lige for. Siden 1949 har interesserede habende vaeret underrettet om tilvaeksten i kraft af de arlige oversigter i Erhvervshistorisk Arbog. Efterhanden er det blevet lidt vel mange bind at arbejde sig igennem, sa tiden har vaeret moden til en samlet guide, begyndende med den foreliggende, der daskker virksomheder i fremstillingserhvervene, altsa landbrug, industri og handvaerk.

Al den stund, en grundig forberedelse hjemmefra er alfa og omega for den arkivbruger, der vil have optimalt udbytte af sin tid på læsesalen, kan udgivelser som denne ikke prises i toner høje nok. Ret beset burde guider såvel som egentlige registraturer have lov til at veje tre-, fire- eller femdobbelt, når arkivarernes samlede publiceringsvirksomhed gøres op, men desværre er prestigen ikke altid ligefrem proportional med nytten. Dette første binds nedfotograferede skrivemaskinesats signalerer en nøjsomhed, som, hvis der var tale om en privat virksomhed, nok nærmest ville give anledning til bekymring over kreditværdigheden.

Men indholdet er ellers godt nok. Branche for branche er virksomhederne ordnet topografisk, og der gives kort og koncis besked om åremål, antallet af arkivenheder og stikord om indholdet. Med de gode registre er det, hvad man har brug for. Om tilgængeligheden er intet specielt oplyst, men som forordet udsiger, gælder enten de sædvanlige regler for statens arkiver, eller også er der truffet specielle aftaler med de afleverende virksomheder. Brugeres erfaringer viser, at der på Erhvervsarkivet hersker stor liberalitet i denne henseende.

Det overblik, som denne udgivelse muliggør, resulterer endvidere i en iagttagelse af megen selvfølgelighed. Det har absolut betydning på både godt og ondt, at Erhvervsarkivet ligger, hvor det ligger. Hovedlandet er nu engang blevet hovedlandet, når det gælder erhvervsarkivalier. Tæller man eksempelvis op for gruppen Bygge- og anlægsvirksomhed, bliver resultatet, at øerne alle inclusive - er repræsenteret af 58 virksomheder, mens de jyske er noget nær dobbelt så mange, nemlig 115. Dette skal ses som en konstatering og slet ikke som en bebrejdelse. Men det giver stof til eftertanke.