Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 6 (1991)

Scotland and Scandinavia 800-1800, ed. Grant G. Simpson (University of Aberdeen, The Mackie Monographs I) Edinburgh, John Donald Publishers, 1990, x+ 154pp.£ 20.00 (indb.).

Thomas Riis

Side 282

Det første Mackie Symposium om Skotlands forbindelser med udlandet afholdtes i Aberdeen i september 1987 med skotsk-skandinavisk vexelvirkning igennem et årtusinde som emne. Der er ikke tilstræbt fuldstændig dækning af feltet - det ville have krævet en bog af helt andre dimensioner - men man har villet pege på områder, hvor videre forskning vil kunne lønne sig.

Bindet, der gengiver symposiets akter, indledes med et elegant causeri af Magnus Magnusson om Vikingetiden, medens Rosemary Power diskuterer de norrøne sagaers meddelelser om Skotland, hvorved især forstås øerne rundt om Skotland (Man, Hebriderne, Orkney og Shetland). Brian Smiths artikel om

Side 283

Shetland, Skandinavien og Skodand 1300-1700 undersøger administration, jordejendomog handel i øgruppen og viser hvorledes fremmede, fx. den norske eller skotske stats repræsentanter, måtte tilpasse sig Shetlands daglige virkelighed. Som det sidste bidrag om det tidligere Norgesvælde gennemgår professor Troels Dahlerup ikke-residerende biskopper af Orkney og deres virke i Skandinavien og Østersøområdet omkring 1400.

De to parallelle foredrag om konge, adel og borge i senmiddelalderens Danmark (Rikke Agnete Olsen) og Skotland (Geoffrey Stell) indeholder hver for sig mange interessante betragtninger; men man kunne ønske, at arrangørerne i højere grad havde vejledet forfatterne om hvilke spørgsmål man ville have belyst.

Dr. Ditchburn giver en nyttig oversigt over skotsk-skandinavisk handel i senmiddelalderen; med rette finder han, at Skotlands handel med Norge fortjener mere opmærksomhed, idet Skotland efter indførselen afvanddrevne save i Norge kort før 1500 i stigende grad hentede sit tømmer i Norge (den uidentificerede lokalitet 'Salisbourgch', note 70 a, er vistnok Sarpsborg). Også til Østersøhandelen kan mere materiale fremdrages, fx. de ældste Øresundstoldregnskaber (1497, 1503 og 1528). Ganske vist anfører de hverken bestemmelsessted, afgangshavn, ladning eller klareringsdag; men de fortæller hvilke skotske skippere og byer tog del i Østeresøfarten. Temaet skotsk handel på Norge uddybes af Arnvid Lillehammer på grundlag af toldregnskaber fra Ryfylke nord for Stavanger i første halvdel af 17. årh.: Skotland havde brug for tømmer og leverede til gengæld korn, enten af egen avl eller indkøbt i Østersøområdet.

Som bekendt tjente mange skotske lejetropper under de svenske konger i 16.-17. årh., hvilket er Alf Åbergs emne. Et af de kendteste-,regimenter er Mackay's, der havde været i dansk tjeneste fra 1626 (ikke marts 1628 som anført p.93, ejheller deltog regimentet i slaget ved Lutter am Barenberge, som sammesteds henføres til 1638 i stedet for 1626). Desværre har forf. ikke haft adgang til James A. Falton's utrykte disputats 'Scottisch Mercenaries in the service of Denmark and Sweden 1626-1632' (University of Glasgow 1972). Beslægtet med Åbergs emne og i kronologisk forlængelse deraf er Goran Behres 'Gothenburg in Stuart War Strategy 1649-1760', hvorved tænkes på byens rolle som base og hovedkvarter for planlagte invasioner af Skotland.

Fredeligere forbindelser undersøges af John Simpson i bidraget om intellektuelle kontakter mellem Skotland og Skandinavien (især Sverige og Danmark) i 18. årh., og som en art konklusion bringes Lee Soltows sammenligning af formue i form af privat jordejendom på begge sider af Nordsøen i 17.-18. årh. Der var store sociale forskelle mellem de besiddende, og forf. rejser til sidst spørgsmålet, om ikke netop den manglende lighed satte adelen i stand til at forbedre dyrkningsmetoderne og samtidig være mæcener for videnskab og kunst? eller ville en større lighed (og dermed højere dannelsesniveau) havde skabt flere selvejere med større udbytte af landbruget? Spørgsmålet er væsentligt, men kan ikke endnu besvares uden dybtgående undersøgelser på begge sider af Nordsøen.

Alt i alt er det et meget tankevækkende bind, hvor man blot savner et bidrag om de mange skotske foretagere i 17.- 18. årh.s Sverige. Målet var som nævnt bl.a. at vise vejen for kommende forskning, og det har man nået. Arrangøren, Dr. Grant G. Simpson, har al grund til at være tilfreds med resultatet af det første Mackie Symposium.