Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 5 (1990) 1

Svein Tore Gjønnes: Norsk historisk bibliografi 1916-1945. Universitetsbiblioteket i Oslo. Skrifter 16. Oslo, Universitetsbiblioteket, 1988. 470 s. Pris 550 Nkr.

Ann R. Welling

Side 178

Denne nyttige selektive bibliografi er udarbejdet på baggrund af Bibliografi til Norges historie, der udkom som årlige tillæg til (Norsk) Historisk tidsskrift, men den er alligevel et selvstændigt værk. Mængden af indførsler er faldet fra de ca. 23.000, som en direkte kumulering ville give, til 4563. Dette er for det første sket ved, at visse emner slet ikke er medtaget. Det gælder især topografi, egentlig personalhistorie og dele af kulturhistorien, som litteratur-, kunst- og sproghistorie. I forordet er der ganske praktisk henvisninger til andre bibliografier, der mere eller mindre dækker de udeladte emner.

For det andet er der foretaget en selektiv udvælgelse af den resterende stofmængde. Det fremgår ikke fuldstændigt, hvad kriterierne for selektionen har været. Der er ikke tale om mekanisk at skære de korteste artikler fra, det ser snarere ud til, at en hel del stof, der primært har lokal interesse, selv om det omhandler f.eks. økonomisk historie, nu er udeladt. Man kan f.eks. finde norske fagforeningers historie, men ikke de lokale afdelingers. Generelt optager den politiske historie meget plads (ca.halvdelen), uden at man dog kan sige, at de øvrige emner er underforsynet.

Manglen på anmeldelser er derimod følelig. Man skal lede for overhovedet at finde anmeldelser. Selv i de ret få tilfælde, hvor Bibliografi til Norges historie har medtaget anmeldelser, er de ikke altid, eller kun delvis medtaget i NHB. Undertiden er der dog medtaget andre anmeldelser. Set fra et brugersynspunkt er dette en svaghed ved bibliografien.

Der er fine registre, både et forfatterregister og et kombineret emne-, personog stedregister. Systematikken virker velkendt, og ligner da også i meget Dansk historisk Bibliografi's. Inden for de enkelte grupper er indførslerne ordnet alfabetisk efter forfatter; en sådan ordning er nok den eneste en computer kan finde ud af, og det betyder heller ikke noget, så længe de enkelte systematiske grupper ikke bliver for store.

En sammenligning med Henry Bruun: Dansk historisk Bibliografi 1913-1942 er selvfølgelig nærliggende, men ikke rimelig. For næsten samme tidsrum har Henry Bruun samlet over 50.000 indførsler og et utal af anmeldelser, og det alene viser, at en direkte sammenligning ikke er mulig. HB kom så nær på en udtømmende bibliografi, som det er menneskeligt muligt, mens Gjønnes bevidst

Side 179

selekterer med henblik på at få det væsentligste med om Norges historie i almindelighed. For anmelderen, der bakser med en »overdimensioneret« dansk historisk bibliografi, har denne norske historiske bibliografi givet stof til megen eftertanke. Komplette bibliografier er ikke altid det eneste saliggørende.