Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 3 (1988) 1

Gerhard Kraack unter Mitarbeit von Nis Lorenzen: Die St.-Nikolai-Bibliothek zu Flensburg. Eine Buchersammlung aus dem Jahrhundert der Reformation. Beschreibung und Katalog. = Schriften der Gesellschaft fur Flensburger Stadtgeschichte e.V. Nr. 35. Flensburg 1984. 288 s. Ill.

Harald Ilsøe

St. Nikolai Kirkes bibliotek i Flensborg er et af de meget få provinsbiblioteker, hvis grundstamme er bevaret på stedet fra reformationsårhundredet til nu. Af lignende kirkebiblioteker i kongeriget fra sidste halvdel af 1500-tallet, f.eks. i Ålborg og Nykøbing F., eksisterer der kun spredte rester, så deter virkelig en enestående samling, der er bevaret i Flensborg, nu ganske vist holdt i varetægt af Stadtmuseum og Altes Gymnasium. Bevarede lister viser, at ca. 90 bøger er gået tabt; tilbage er omkring 440 titler fordelt på knap 340 bind, alle beskrevet af forfatterne med stor og prisværdig omhu, der tilgodeser såvel bibliografiske som bind- og proveniensmæssige aspekter. En række bind kan tilskrives lokale bogbindere, og ikke mindst interessant er det, at størstedelen af bøgerne via navn på bindene eller tilskrifter kan henføres til navngivne donatorer eller tidligere ejere. En del stammer fra franciskanermunken Liitke Namens' bibliotek, en anden er løbende skænket til kirken ca. 1580-1605 af borgere m.fl. med tilknytning til Flensborg. Ad indirekte vej er der bl.a. tilgået samlingen bøger, som oprindelig har tilhørt Hans Tausen og Anders Sørensen Vedel, samt rester fra nedlagte franciskanerklostre i Danmark og Sønderjylland (jvf. Jørgen Nybo Rasmussen i Kirkehist. Saml. 1977, s. 51-80). Dominerende er ikke overraskende teologiske værker og skrifter, men historie og geografi er pænt repræsenteret, og en sjælden samling musikalier, der stammer fra kirkens kantori, rummer enkelte unica. Som hermed antydet er bogen givende i flere sammenhænge, men det vanskeliggør unægtelig benyttelsen af dette lødige bidrag til dansk og sønderjysk bogkultur, at registrene kun henviser til katalogdelen, ikke til de indledende afsnit, hvor der ofte findes yderligere baggrundsoplysninger.