Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 1 (1986) 2

Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen: Faldskærmsfolk. SOE's arbejde i Danmark 1941-45. Årsskrift for Frihedsmuseets Venner. Kbh. 1986. 160 s. Ill. 45 kr.

Hans Kirchhoff

Støttekredsen bag Frihedsmuseet udsender et skrift der i de sidste par år har bidraget med selvstændige undersøgelser af besættelsestidens forhold. Her drejer det sig om den engelske sabotageorganisation, Special Operations Executive's virke i Danmark. Observationspunktet er den menige SOE-agent, hvis indsats og portræt aftegnes i det omfang det ofte spinkle materiale tillader. Det er blevet en nyttig oversigt over de 54 agenter der fra 1942 blev bragt ind i Danmark - og hvoraf de fleste hidtil kun har været navne. Fremstillingen er styret af de af Museet indsamlede beretninger, hvad der naturligvis farver de løbende vurderinger og den afsluttende konklusion om SOE's rolle og betydning. En mangel er det at forfatterne i dette prisværdige forsøg på at skrive SOE's »hverdagshistorie« ikke er gået til politirapporterne i Statsadvokatens arkiv, der rummer mange tekniske og personlige oplysninger og et fortrinligt og næsten ukendt billedmateriale.

Bogen har tilsyneladende ingen ambitioner om at sætte SOE ind i en større allieret - eller for så vidt - dansk modstandspolitisk og -organisatorisk sammenhæng, men stiller sig tilfreds med at referere forskningens resultater fra 1950'eme og 60'erne, der ikke længere tilfredsstiller på dette punkt. Dette har givet fremstillingen et konsensuspræg, og det har tilsyneladende forhindret forfatterne i at se, at den afgørende skrankesættende faktor for SOE's virksomhed i Danmark hverken var de politiske, de personelle eller de transport-tekniske problemer, men det faktum at vi krigen igennem lå i den den store strategis bagland.

Birkelund og Dethlefsen har i Nationalmuseets Arbejdsmark fra 1985 skrevet en
artikel, »Fox, Tiger og Lion - om de allieredes standardleverancer til modstandsbevægelsen«,
der supplerer ovennævnte.