Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 5 (1984) 1

Ingrid Hammarström (red.): Kalmarområdets forntid och stadens äldste utveckling. Tiden intill 1300-talets mitt. Kalmar stads historia I. Kalmar, 1979. 416 s. Ill. Från Kalmarunionens stad till den nya stadsgrundingen på Kvarnholmen (1654). Kalmar stads historia II. Kalmar, 1982. 407 s. Ill. PerJansson: Kalmar under 1600-talet. Omland, handel och krediter. Doktorsavhandling ved Uppsala universitetet (Resumé af 3 utrykte afhandlinger). Studia Historica Upsaliensia 125. Uppsala, 1982. 22 s.

Karl-Erik Frandsen

Side 163

Som den sidste af Sveriges større byer, med Stockholm som en bemærkelsesværdig
undtagelse, har nu også Kalmar faet en monumental, moderne byhistorie i 3
bind, hvoraf de to er udkommet.

Det var rektoren for gymnasiet i Kalmar, Erik Nordell, der i 1967 tog initiativ til værket, hvilket hurtigt blev fulgt op af bystyret med de nødvendige bevillinger og nedsættelsen af en redaktionskomité med Ingrid Hammarstrom, professor i byhistorie ved Stockholms universitet, som hovedredaktør. Der er skabt et ikke bare smukt og indbydende værk men også en byhistorie, der forener videnskabeliggrundighed

Side 164

liggrundighedog dokumentation med en letlæselig fremstilling, der vidner om et
omfattende redaktionsarbejde, når mere end 20 personers afhandlinger skal
bringes i stilistisk harmoni.

Værket er forsynet med et væld af illustrationer, bl.a. nogle glimrende tegninger af kunstneren Lars Wellton, og en række fine kort. Her skal især fremhæves en detaljeret kartografisk rekonstruktion af byplanen i 1400-tallet udført af Dagmar Selling på basis af den righoldige »tånkebok« (nærmest en skødeprotokol), der er bevaret for årene 1402-46 og 1474-92.

Flere af bogens kapitler er blevet til som doktorafhandlinger. Det gælder således Per Janssons interessante undersøgelser af Kalmars handel i 1600-tallet, hvor han har kunnet udnytte det omfattende toldmateriale. Mange af kapitlerne behandler netop Kalmars placering dels i forhold til det nærmeste opland og dels de økonomiske og sociale relationer med hele Østersø-området, hvilket hæver værkets kvalitet over mange tilsvarende byhistorier.