Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 1 (1980) 2

Horst Zettel, Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkischen, ostfränkischen und angelsachsischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts. Munchen, Wilhelm Fink 1977. Pris: 78 DM.

Herluf Nielsen

Dette arbejde, der er en udvidet udgave af en >Inaugural-Dissertation«, indledes med resumé af faglitteratur og - populærvidenskabelig litteratur! - om vikingerne og deres togter, opdelt efter deres hovedteser om årsagen til vikingetogterne. Dernæst er det forfatterens erklærede hensigt at samle de samtidige - og de næsten samtidige - kilders - forrinsvis de fortællendes — efterretninger om vikingerne og deres færden for at give et indtryk af normanneme, >so wie es sich aus der Perspektive der Betroffenen ergab«, jf. s. 27 øverst, idet han dog samtidig betoner, at han ikke vil indlade sig på at føje en ny samlet fremstilling af normannernes eller deres togters historie til rækken af arbejder fra de sidste 150 år, jf. s. 13, gentaget s. 26.

Derefter deles fremstillingen i fire hovedafsnit: >Die Ethnische Einordnung«, Skandinavien >im Quellenbild«, >das Charakterbild« af normanneme og endelig normannernes togter, >Ihre Motive und Ergebnisse im Quellenbild«. I det første hovedafsnit behandles kildernes betegnelser Normanni, pagani, Dani, piratae, vikingi; i forbindelse med det sidste begreb gives der s. 54-55 et utilfredsstillende referat af diskussionen om ordets etymologi, jf. til sammenligning >viking« i kulturhistorisk leksikon XX. løvrigt er et af citaterne i dette afsnit gået >i fisk«, idet det ret afgørende ord pyratae mangler s. 57 mellem >quoque< og »Danorum*. I det hele taget har det knebet med korrekturlæsningen i dette hovedafsnit. Således skal der i note 93 s. 44 læses denu = dal i orienteringen om etymologien af Dani, men Løvrigt er der andre mangler, sml. >Daner« i kulturhistorisk leksikon 11. Blandt de senere afsnit må dog fremhæves sammenstillingen af kildernes ordbrug, nar de beskriver normannerne og deres »vilde« gerninger, men den er tillige et billede på en af bogens svage sider, at for forfatteren er alle kilder lige gode. En samlet konklusion eller vurdering findes ikke, hvilket kan hænge sammen med bogens ret skematiske opstilling; til gengæld er der en beskeden sammenfatning af resultater i hvert underafsnit Et fyldigt register letter brugen af bogen, som afsluttes med forkortelsesliste og litteraturfortegnelse.