Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 5 (1978) 2

William R. Copeland: The Uneasy Alliance. Collaboration between the Finnish Opposition and the Russian Underground. 1899-1904. Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia ser. B torn. 179. Helsinki, 1973. 224 s. FM 33.

Bent Jensen

Side 630

Bogens emne er de finske reaktioner på den intensiverede russificeringspolitik ved rhundredeskiftet.Forf.s
har været at klarlægge den finske modstandsbevægelses

Side 631

udvikling, sammensætning og faser, en opgave der ikke har været uden problemer på grund af et ofte svigtende kildemateriale. Hovedkilden har været arkiverne fra det russiskepolitiske politis (Ochrana) udenlandske sektion, som er tilgængeligt i USA. Hertil kommer diverse finske privatarkiver, men også samlinger i bl. a. den svenske og danske arbejderbevægelses arkiver.

Den finske oppositionsbevægelse var i begyndelsen domineret af konservative kræfter, hvis mål var en genoprettelse af Finlands status før den intensiverede russificering. Der opstod imidlertid snart flere retninger, herunder en mere aktivistisk fløj under ledelse af Konni Zilliakus. Denne ønskede at samarbejde med russiske grupper i opposition til det zaristiske styre, især med de russiske social-revolutionære, for via en fuldstændig ødelæggelse af det russiske autokrati at nå målet: Finlands selvstacndighed. Forbindelserne med det russiske socialdemokratiske parti var derimod ikke særligt intime, måske fordi den finske arbejderbevægelse ikke var integreret i den finske modstandsbevægelse.

Forf. har valgt at slutte sin redegørelse ved den russisk-japanske krigs udbrud, men man kan jo håbe, at han har kræfter til at fortsætte sit rekonstruktionsarbejde, som også kaster et sidelys over den russiske opposition og dennes mangel på enhed. For skandinaviske læsere er det måske afsnittene om The Northern Underground, der har størst umiddelbar interesse. Dette begreb, der blev anvendt af den britiske historiker Michael Futrell til at betegne det illegale transport- og kommunikationssystem mellem oppositionsgrupperne i Rusland og deres tilhængere i Vesteuropa (se M. Futrell: Northern Underground, London 1963), bliver her yderligere belyst. « , r.„..„