Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 4 (1977) 1

Dansk selskab for Europaforskning.

Hjalte Rasmussen

K. Hagel-Sørensen

I takt med den stigende interesse for forskning og undervisning i europæiske forhold har
der vist sig et behov for et organ, der kan informere om det arbejde, der foregår på videnskabelige
institutter og forskningsbiblioteker, og tilstræbe en koordinering af indsatsen.

Med henblik herpå har en række repræsentanter for højere læreanstalter og forskningsbiblioteker den 8. juni 1976 stiftet Dansk Selskab for Europaforskning. Selskabet har til formål at fremme undervisning og forskning i de administrative, juridiske, politiske, sociale og økonomiske spørgsmål, som oprettelsen og udviklingen af EF og andre europæiske sammenslutninger har rejst og rejser. Endvidere kan selskabet afholde samt støtte afholdelsen af foredrag og seminarer samt iværksætte forskningsprojekter m.v.

Selskabets bestyrelse består af:

Erling Bjøl, professor, Århus Universitet.

Troels Fink, professor, Institut for Grænseregionsforskning, Åbenrå.

Karsten Hagel-Sørensen, adjunkt (sekretær), Institut for International Ret og Europaret,
Københavns Universitet.

Peter Hansen, professor, Odense Universitet.
Kristian Hvidt, folketingsbibliotekar.

Hjalte Rasmussen, lektor (formand), Institut for Europæisk Markedsret, Handelshøjskolen
i København.

Xiels Thygesen, professor, Københavns Universitet.

Som medlem optages videnskabelige institutioner eller forskningsbiblioteker, som beskæftiger sig med undervisning eller forskning i et af de ovennævnte spørgsmål. Som medlem optages endvidere enhver, som på videnskabeligt niveau beskæftiger sig eller har beskæftiget med sådan undervisning eller forskning. Endelig kan enhver person, forening eller virksomhed overfor bestyrelsen tilkendegive, at den ønsker at blive holdt orienteret om selskabets virksomhed mod at betale kontingent.

Årskontingent for personlige medlemmer er fastsat til 25 kr.

Selskabets vedtægter og en indmeldelsesblanket kan rekvireres ved henvendelse til selskabets
sekretær, Studiestræde 6, 1455 København K., tlf. nr. (01) 15 21 66.