Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 3 (1976) 1

Vejledende Arkivregistratur er XVII. Lokalarkiver til 1559: Gejstlige Arkiver I. rkestiftet Roskilde stift. Ved Thelma Jexlev. Udgivet af rigsarkivet. Kbh. 1973. 399 s.

Herluf Nielsen

Side 282

Som det fremhæves i indledningen adskiller det nye bind i Rigsarkivets snart ærværdige række af Vejledende Arkivregistraturer sig ret væsentligt fra de øvrige. Det skal sikkert også ses i lyset af de arkivteoretiske overvejelser, man fra ledelsens side har været igennem vedrørende de arkivalier eller arkivgrupper, bogen behandler, således som det fremgår af rigsarkivarens forord. Hvilken mening man nu end kunne have om disse spørgsmål, må det af adskillige tungtvejende grunde anses for en lykkeligere løsning, at overvejelserne - i stedet for i omfattende omflytninger - resulterede i udgivelsen af dette første bind om lokalarkiver. Ydermere går man videre end blot til Rigsarkivet og Landsarkiverne, idet man også inddrager vigtige samlinger uden for statens arkiver — dog ikke arkiver uden for det nuværende Danmarks grænser. Derved skaber man et samlet overblik på eet sted over, hvad der eksisterer af materiale fra tidsrummet 1140-1559. Grænsen er sat ved dette års udgang, men som fremhævet i indledningen - den kan ikke anses for et virkeligt skel, men må snarest anses for at være betinget af rent praktiske forhold, når man ikke ville standse med Kristian 3.s død 1. januar 1559. Endnu indtil da er det overkommeligt at gennemføre en detailregistrering som her.

Som forløbere kan man betragte de i Landsarkiverne gennemførte registreringer af
breve ældre end 1559, som er tilgængelige på Rigsarkivets læsesal. For Rigsarkivets vedkommendehar
man hidtil måttet udsøge sig stoffet i læsesalens store trebinds kronologiskefortegnelse

Side 283

giskefortegnelseover pergament- og papirbrevene. I den foreliggende nye registratur får man tillige overblik over andet stof; bl. a. er det en stor fordel, at resterne af den engang så store, men nu delvis opløste, Topografisk Samling på Papir også er inddraget i registreringen.

Hvert stykke har fået sin korte regest med udsteders og modtagers navn samt en sammentrængt angivelse af hovedindholdet af dokumentet. Dernæst gives oplysninger som i Repertoriets 1. og 2. række, om det er bevaret i original eller i afskrift; ved de bevarede originaler tillige anmærkninger om afskrifter, liggende som bilag eller opbevaret andre steder. Ligeledes gives henvisning til tryk i Diplomatarium Danicum, til Repertoriet 1. og 2. række og til Regesta, det sidste dog uden forpligtelse om fuldstændighed. Afskrifter, der er optaget i brevbøger, er normalt ikke selvstændigt registreret, men »bøgerne« er ligesom de regnskaber, der falder ind under perioden, summarisk registreret med opregning af de breve, der er udstedt inden udgangen af 1559. Der er dog undtagelser. Således er den fragmentarisk bevarede Bosjo klosters brevbog registreret fuldt ud, idet 8 af de 14 nr. under Bosjo kloster hidrører herfra, men modsætningsvis er det senest opdagede brevbogsfragment fra Roskilde Vor Frue kloster bearbejdet efter den summariske metode, jf. s. 287 nr. 21. Denne brevbog findes nu i Rigsarkivets fragmentsamling som nr. 486-87. Under Esrom kloster og Æbelholt kloster har man klogeligt indskrænket sig til at medtage henholdsvis Esrom- og Æbelholtbogen som eet nr. uden nærmere specifikation af indholdet. Det samme gælder om Ringstedbogen s. 382 nr. 4.

Stoffet i registraturen er leddelt efter et ganske fast system. Først registreres ærkebispens og domkapitlets breve, derefter landsbykirkers, kødstadkirkers og til sidst klostrenes inden for det pågældende stifts grænser. I Ro>kild- stift er der på grund af de wrlige forhold desuden et afsnit om Riigen og om Københavns kapitel. De to største afsnit er Roskilde bisp og kapel med 905 nr. og Roskilde Clara kloster med 365 nr.

Nogle få trykfejl er bemærket under læsningen. S. 86 nr. 213: året skal være 1405. S. 87 nr. 222: datoen er 16/9. S. 328 nr. 267 mangler dateringen, som er 1402 20/7. S. 306 nr. 103: datoen skal være 25/2 og S. 384 nr. 8: datoen er 24/2. Endelig må der være noget galt med anmærkningen til nr. 196 side 84, som registrerer det beskadigede brev af Jakob Krage (Atlas nr. 1078). Men det er jo kun småting i forhold til det store stof, der er taget under behandling.

Ifølge den plan, der er skitseret i forordet, skal Lokalarkiver til 1559 omfatte tre bind. Med det foreliggende første bind er der skabt berettigede forventninger til indholdet af de næste. Det kommende andet bind skal indeholde resten af de gejstlige arkiver og tredie de verdslige arkiver. Forhåbentlig bliver der også plads til registre.