Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 3 (1976) 1

Dorothy Burton Skårdal: The Divided Heart, Scandinavian Immigrant Experience through Literary Sources. Universitetsforlaget, Oslo. 394 s. N.kr. 100,00.

Kristian Hvidt

Side 322

På begge sider af Atlanterhavet går der i disse år en bølge af interesse for den store europæiske udvandring, der begyndte i 1840'erne og sluttede i midten af 1920'erne. I Europa har navnlig Skandinavien haft en intensiv forskning, der har koncentreret sig om drivkræfterne i denne massebevægelse og dens baggrund i hjemlandets sociale og økonomiske forhold. I USA, der modtog den helt overvejende del af de ca. 52 millioner europæere, bevægelsen flyttede, har man naturligvis først og fremmest koncentreret sig om begrebet »ethnicity«, problemerne om de nationale mindretals indflydelse på Amerikas indre udvikling og deres tilpasning eller ikke-tilpasning til samfundsstrukturen.

De skandinaviske mindretal i USA, der tilsammen udgjorde over to millioner mennesker er i sig selv et fascinerende emne for forskning. De talrige svensk- og norskfødte i Amerika har selv dannet deres historieskrivning, tidsskrifter og bøger, der hidtil mest har indeholdt letlæselig personal- og lokalhistorie, men nu synes at gå over til mere sociologisk stof af videnskabelig karakter. Men om dansk-amerikanernes særlige forhold med hensyn til assimilation, social mobilitet osv. er der så at sige intet skrevet. Der ligger her en påtrængende opgave, der burde løses ved et samarbejde mellem en dansk og en amerikansk forsker, påtrængende, fordi de sidste af den gamle generation af udvandrere fra før 1925 nu er ved at forsvinde.

Et bidrag til denne forskning er Dorothy Burton Skårdals bog »The Divided Heart, Scandinavian Immigrant Experience through Literary Sources«, et værk, der er bygget også på dansksprogede kilder. Forfatterinden, der er amerikansk født og uddannet, men i mange år har været bosat i Oslo, har gennem mange år indsamlet den meget omfattende skønlitteratur, der udsendtes på danske, norske og svenske forlag i USA. Litteraturhistorisk må materialet for størstedelens vedkommende betegnes med det moderne ord triviallitteratur, men social- og kulturhistorisk ligger der i disse fortællinger og digte realistiske udtryk for forskellige niveauer af immigranternes daglige virkelighed.

Det er en meget ambitiøst anlagt bog, der i koncentreret form gennemgår så at sige alle sider af de skandinaviske immigranters åndelige og materielle verden, ikke alene en diskussion af problemerne omkring kulturel tilpasning, assimilation, men også af indvandrernes praktiske hverdag, klædedragt, spisevaner, forhold til skoler, politik, kirke etc.

Den anvendte metode, at basere fremstillingen på fiktiv litteratur er usædvanlig og betegnes da også som eksperimentel. Eksperimentet er lykkedes både godt og dårligt. Uden tvivl er der ideer og åndelige strømninger blandt sådan en befolkningsgruppe, der rives ud af deres barndomsmilieu, som ikke kan findes bedre udtrykt end i immigranternesegne klagesange. På den anden side kan der næppe generaliseres overhovedet på grundlag af et sådant materiale. Heri ligger nok bogens største svaghed. Generalisationernegår mange steder så langt, at hvis et bestemt forhold ikke er omtalt i litteraturenfastslås det, at fænomenet slet ikke eksisterede. Når den svenske midsommerfest ikke er fundet beskrevet i materialet, ja så slutter forfatteren, at den slet ikke blev holdt blandt mindretallet i USA og at man heller ikke savnede den - dette kun være nævnt som et enkelt eksempel blandt mange. Dertil kommer så, at der ikke gøres noget forsøg på at skelne mellem forskellen på de enkelte nordiske mindretal eller stille disse i forholdtil andre europæiske grupper i USA. Men det er naturligvis også værdifuldt at få en hel »sædeskildring« af det skandinavisk-amerikanske milieu. Det havde dog nok været klogt at gå noget ud over det litterære kildemateriale. - Hvis blot den ganske betydeligeerindringslitteratur om emigranter var blevet inddraget, havde man måske kunnetgeneralisere en smule mere og måske føle lidt mere sikker grund under fødderne.

Side 323

Alligevel må Dorothy Burton Skårdals værk betegnes som særdeles værdifuldt ikke mindst
for Danmark, hvor der så at sige intet findes om emnet.