Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 1 (1974) 1

Roderick Floud: An Introduction to Quantitative Methods for Historians. London. Methuen & Co., Ltd., 1973. 220 s.

Hans Chr. Johansen

Side 505

De senere års stigende anvendelse af kvantitative metoder inden for historieforskningen i en række lande har gjort det nødvendigt at supplere den traditionelle undervisning i historisk metode med kurser i den statistiske teori, der anvendes i disse analyser. Ved tilrettelæggelsen af sådanne kurser står man imidlertid over for to hovedproblemer, nemlig dels hvilket niveau en sådan undervisning skal lægges på, dels hvilket undervisningsmateriale, man skal lægge til grund for undervisningen.

Med hensyn til niveauet har praksis efterhånden aftegnet tre forskellige muligheder. Det laveste niveau, der svarer til den undervisning, der nu gives til alle historiestuderende ved de danske universiteter, indskrænker sig stort set til at give den studerende en vis øvelse i at opstille tabeller og overskue grundlæggende statistisk materiale samt til at foretage meget elementære beregninger såsom indeksværdier og gennemsnit. Adskillige steder i udlandet, herunder også ved flere svenske universiteter, er man gået et skridt videre og har fastlagt et niveau, der nogenlunde svarer til, hvad danske samfundsfagstuderende får kendskab til, d.v.s. at kurset udvides med en indføring i hypotesetests, samt med tidsserie- og regressionsanalyse og teoretisk demografi.

Side 506

Selv studerende, der har gennemgået dette pensum, vil imidlertid ikke med forståelse kunne læse de seneste års forskningsresultater, der anvender kvantitative metoder, således som de f. eks. findes publiceret i The Journal of Interdisciplinary History, Explorations in Economic History, Economic History Review og The Journal of Economic History. En nødvendig forudsætning for at få udbytte af sådanne artikler er, at de studerende tillige har kendskab til de vigtigste emner inden for den økonometriske teknik, navnlig i forbindelse med multipel regressionsanalyse og udbygningerne af denne gennem undersøgelser for autokorrelation, multicollinearitet o. 1. Dette tredie niveau er efterhånden blevet et obligatorisk led i studieplanen for økonomisk historie ved amerikanske universiteter.

Når man har lagt sig fast på det niveau, der skal nås ved undervisnigen, kan man stille sig det spørgsmål, om man nødvendigvis behøver en speciel lærebog i kvantitative metoder for historiestuderende, idet der findes talrige - udmærkede og pædagogisk veltilrettelagte - lærebøger inden for alle tre niveauer til anvendelse ved undervisningen inden for samfundsvidenskaberne og de eksakte videnskaber.

Ud fra hensynet til den anvendte teknik synes der ikke at være noget specielt incitament til at udarbejde specielle lærebøger, og når det alligevel er sket i de senere år, må årsagen formentlig være den rent pædagogiske, at det er lettere at få historiestuderende gjort interesserede i emnet, såfremt det eksempelmateriale, der indgår i en sådan lærebog, beskæftiger sig med forhold, der har den studerendes interesse, hvilket normalt kun i mindre omfang vil være tilfældet ved de grundbøger udarbejdet til brug for samfundsvidenskaberne, som det ellers vil være mest nærliggende at anvende.

Den foreliggende bog, der er et engelsk eksempel på en sådan metodebog for historiestuderende, dækker i forhold til det, der er nævnt ovenfor, nærmest niveau 2, og den minder derfor i sit indhold meget om Bernt Schiller og Birgitta Oden: Statistik for historiker, 1970 (s. 15-188), idet den dog gør noget mere ud af lineær regression med en uafhængig variabel end den svenske lærebog, hvilket übetinget er en fordel. I øvrigt er bogen særdeles traditionelt opbygget. Eksempelvalget er udelukkende sket fra britisk historie, men dækker her til gengæld meget bredt, både kronologisk - fra det 11. til det 20. rhundrede og tematisk - landbrug, udenrigshandel, skibsfart, stemmeafgivning i parlamentet, prisserier, vielsesaldre m.m. En sammenligning med Schillers og Odens bog viser i øvrigt ikke store forskelle, og eksempelvalget kan derfor være det afgørende for, om man vil vælge den ene eller den anden ved undervisning i Danmark, såfremt man skulle ønske at give historiestuderende en undervisning, der svarer til det niveau, der er angivet med de to bøger.