Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 2

HISTORISK TIDSSKRIFT

Bispetorvet 3, 1167 København K Copyright O 1971 by Den dancke historiske Forening.

Pnske historiske Forenings bestyrelse består af: Professor, dr. phil. IGGE, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen (formand), professor, 1. Troels Dahlerup, professor, dr. phil. Svend Ellehøj (sekretær), tar, cand. mag. Harald Ilsøe, arkivar, cand. mag. Erik Stig en, professor, dr. phil. Ole Karup Pedersen, professor, dr. phil. Ladewig Petersen og amanuensis, cand. mag. Niels Steensgaard (kasserer).

Anmodning om medlemskab rettes til forcningens formand cllcr kassercr. Kontingcntct, der omfatter en argang = 2 haefter, cr for almindcligc medlcmmcr 54 kr., for studenter 36 kr. Abonnement pa Historisk Tidsskrift (som ikkc medforer medlemskab af foreningen) kan tegnes hos alle boghandlcre. Pris: 63 kr. (ogsa for studenter). Bidrag til optagelse i tidsskriftet og boger til anmeldelse bedes sendt til sekretaeren.

Af foreningens publikationer er følgende endnu på lager:

IroßisK Tidsskrift 4. rakke I, 11, V (a 6 kr.), 6. rzkke IV (6 kr.), 7. rackke I-VI (a 6 kr.), 8. rsckke I-VI (a 9 kr.), 9. rickkc 111-V (a 12 kr.), 10. ra=kke IV-VI (a 15 kr.), 12. rsekke I-IV (a 50 kr.). Ovcrskydcnde cnkclthaefter kan crhverves til folgende priscr: 1.-9. raekke: 2 kr. pr. haefte; 10. rackke: 3 kr. pr. enkelthacfte, 5 kr. pr. dobbelthaefte; 11. rackke: 6kr. pr. enkelthrfte, 10 kr. pr. dobbelthrfte; 12. nekke I: 10 kr. pr. haefte, 11-IV: 20 kr. pr. enkelthaefte, 30 kr. pr. dobbeltheefte.

Ken Jorgenien: Historieforskning og Hiitoricskrivning i Danmark indtil Aar 1800.
1931. 3. oplag. Fotografisk genoptryk ved Kobcnhavns Universitets Fond til Tilvejebringclse
af Laeremidler. 1964. Gyldendal. 19,70 kr. (Sjcllcs ikke af foreningen).

I;. Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslserer. Med en
Fortegnelse over Joh. Steenitrupt litteracre Arbejder og en Oversigt over hans Univerlitetsvirksomhed.
1934. Rosenkilde og Bagger. 2,25 kr.

A. D. Jergemenf Breve, udg. ved Harald Jorgensen. 1939. Rosenkilde og Bagger.
6,75 kr.

tjRY Bruun: Indholdifortegnelse til Hiitorisk Tidnkrift. 1. rackke til 10. rackke IV bind.
1839-1938. 1939. Roienkilde og Bagger. 4,50 kr.

Ellen Jbrgembn: Hiitorieni Studium i Oanmark i det 19. Aarhundrede. 1943. 2. oplag.
Fotografisk genoptryk ved Kobenhavni Universiteti Fond til Tilvejebringelse af Lacremidler.
1964. Gyldendal. 19,70 kr. (Saelges ikke af foreningen).

Henry Bruun: Dansk hiitoriak Bibliografi 1943-1947. 1956. Rofenkilde og Bagger.
28,15 kr.

Hinry Bruux: Dan«k bitoruk Bibliogr.fi 1915-1942. Bd. I. 1966. Bd. 11. 1967. Bd. 111.
1968. Bd. IV. 1970. Rowrnkilde og Bagger. 50,65 kr. pr. bind. (Selges ikke af foreningen).

Alle priier er incl. mom.