Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 1

Povl Bagge

Side 173

Fastelavns søndag og mandag 1969 afholdtes et dansk historikermøde i Odense,
arrangeret af Fællesudvalget for historisk Forskning. Fællesudvalget blev nedsat
af et historikermøde i København december 1967. Dets første formand var professorSvend

Side 174

fessorSvendEllehøj, som efter mødet i 1969 afløstes af rigsarkivar Johan Hvidtfeldt.Igangsætteren var universitetslektor, arkivar Erik Stig Jørgensen, udvalgetsenergiske sekretær. Han fremsatte i en kronik i Information og senere på mødet i København nogle synspunkter vedrorende mulighederne for en forbedringaf historieforskningens vilkår og for en koordinering af forskningen. Fællesudvalget påtog sig at undersøge disse muligheder og i første omgang at arrangere det nævnte møde i Odense. Det samlede henved 200 deltagere, hvoraf en fjerdedel var studenter, og blev meget vellykket. Mødets foredrag og indledningerin extenso, referater af diskussionerne samt en række skriftlige »institutionsrapporter«fra arkiver, biblioteker, institutter, museer, selskaber og foreninger om igangværende og planlagt forskning foreligger nu trykt i Det danske Historikermøde i Odense 16.-17. Februar 1969 (Redaktion: Svend Ellehøj, Harald Ilsøe og Erik Stig Jørgensen. Udgivet af Fællesudvalget for historisk Forskning (Adresse: Rigsarkivet) 1970. 231 s. 30 kr.). Bogen bringer talrige nyttige oplysninger og mange inspirerende oplæg.

Odensemødets formål var at drøfte mulighederne for gennem samarbejde at få løst større forskningsopgaver, og en del sådanne blev omtalt i de otte sektioner som på mødet behandlede hver sit emne fra kulturhistorie i dansk middelalder til forskningens anvendelse af EDB. Nogle projekter var på planlægningsstadiet eller var så småt begyndt at blive realiseret: den fællesnordiske ødegårdsundersøgelse, en dansk historisk statistik, et historisk atlas for Danmark, studiet af dansk partivæsens opkomst og udvikling 1866-1915. Andre var fremtidsmusik, men ikke af den grund mindre tiltrækkende, bl. a. en række forslag til udforskning af den centrale og lokale administration før 1660. Især i forbindelse med diskussionen af institutionsrapporterne og af professor Jorgen Weibulls foredrag om forskningens organisation drøftedes desuden væsentlige principspørgsmål, først og fremmest forholdet mellem team-work eller gruppearbejde og individuel forskning. Et andet vigtigt spørgsmål var historieforskningens betydning for samfundet og det dermed sammenhængende problem om forskningspolitikken, jfr. Erik Lonnroths, Sivert Langholms og Hans Landbergs indlæg på metodekonferencen på Hindsgavl juni 1969, trykt i svensk Historisk Tidskrift 1969, s. 413-35.

Næste møde afholdes i Odense 21.-22. februar 1971. Det vil bl.a. få forelagt
en række rapporter om de enkelte historikeres igangværende og planlagte forskning
samt et udkast til statutter for Fællesudvalget.