Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 4 (1969 - 1970) 3

HISTORISK TIDSSKRIFT

Bispetor\et 3, 1167 Kobenhavn K. Copyright C 1970 by Den danike historiske Forening.

Ii danikc histori'kc Formings bestyrehe bestar af: Professor, dr. phil. l Bagge, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen (formand), professor, Jicol. Troels Dahlerup, professor, dr. phil. S\end Ellejmj (jekrcUer), iotekar, cand. mag. Harald Ilsoe, univcr itetslektor, arkivar, cand. mag. k Stig Jorgensen, professor, dr. phil. Ole Karup Pedersen, professor, phil. Erling Ladewig Petersen og universitetsadjunkt, cand. mag. Niels Steensgaard (kasserer).

ILodning om medlemskab rettes til foreningens formand eller kasserer. tingentet, der omfatter en argang - 2 hsefter, er for almindelige mediier 54 kr., for studenter 36 kr. Abonntment pa Historisk Tidsskrift (som medforer medlemskab af foreningenj kan tegnes hos alle boghandlere. 63 kr. (ogsa for studenter). Bidrag til optagelse i tidiskriftct og boger til anmeldelse bedes sendt til sekretacren.

Af foreningens publikationer er folgende endnu pa lager:

Rrbk Tronxunr 4. nekkc I-VI (a 6 kr.), 5. rakke VI (6 kr.), 6. rekke IV og VI 6 kr.), 7. rsckke I-VI (a 6 kr.), 8. rsckke I-VI (a 9 kr.), 9. nckke 111-VI (a 12 kr.), I. nekke 111-VI (a 15 kr.), 12. nckke I-111 (a 50 kr.). Ovenkydende enkelthzfter kan h\ervei til i«lgt_nde priier: 1.-9. nckke: 2 kr. pr. turtle; 10. rrkke: 3 kr. pr. cnkrltrfte, 5 kr.pr. dobbclthjcftc; 11. rrkkc: 6 kr. pr. cnkclthrfte, 10 kr. pr. dobbelthrfte; , rakke I: 10 kr. pr. hicftc, 11-III: 20 kr. pr. enkelthsrftc, 30 kr. pr. dobbeltharfte.

B- r--- >— r— • » *~- :n J»rgknjen: HistoncfonLning og Historieiknvning i Denmark indtil Aar 1800. 931. 3. oplag. Fotografuk genoptryk \ed Kabcnhavm Univcnitrts Fond til Tihcjcringclie af Larrcmidlcr. 1964. Gyldendal. 19,70 kr. (Srlga tkk* af forcningen).

Joh. Steknttrup: Noglc Omrids af min Virkiomhcd 10m Univenitet»l«rer. Med en
FortegneUc over Joh. Steenitrupi litteraere Arbejder og en Ovenigt over hani Univerliteuvirksomhed.
1934. Roienkildc oe Bagger. 2,25 kr.

K.J«rgenaens Brrve, udg. ved Harald J»rgenien. 1939. Roienkilde og Bagger.
,75 kr.

Buy Bruun: Indholdsfortegnelie til Hiitoriik Tid«krift. 1. nekke til 10. rackke IV bind.
839-1938. 1939. Rwenkilde og Bagger. 4,50 kr.

KnJbkgemun: Hutoneni Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede. 1943. 2.oplag.
otograflik genoptryk vod Kkbrnhami Uni>eniteti Fond til Tilvejebnngelie af Ljctcndler
1964. Gyldendal. 19,70 kr. fSrlrei ikkt af foreninacni.

Kr Bruijn: Dan»k historisk Bibhopafi 1943-1947. 1956. Rotenkilde oj Baffer.
.15 kr.

Hkmry bwLUw: Dank hutoruk Blbbofrafi 1913-1942. Bd. I. 1966. Bd. 11. 1967. Bd. 111.
1966. Bd. IV. 1970. Rotenkilde og Bagger. 50,65 kr. pr. bind. rSclget tXkt af foremnfen .

Alle priser er incl. moon.