Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) 3

Basil Collier : A Short History of the Second World War. London, Collins, 1967. 638 s. 63 sh.

Ole Karup Pedersen

Side 625

Forfatteren til denne håndbog om 2. verdenskrig er en af de »officially accredited historians of the Second World War«. Han har allerede ydet flere bidrag til den officielle britiske serie om 2. verdenskrigs forløb. Umiddelbart vil man ikke være meget tryg ved en historiker, der af den ene part i et stort opgør betales for at skrive om forløbet af dette. Om det skyldes britisk historieforsknings høje stade, forfatterens personlige integritet eller helt andre årsager, skal jeg lade være usagt - men i hvert fald er det lykkedes at fremstille en skildring af 2. verdenskrigs ydre hændelsesforløb, der langt fra at være endelig kan anses for at være både pålidelig og hæderlig i sin omtale af enkeltbegivenheder samt i de vurderinger, der fremsættes.

Forfatteren er hovedsagelig militærhistoriker, hvorfor det ganske naturligt er krigens militære forløb, der træder i forgrunden. Fremstillingen indledes dog med tre afsnit om udviklingen i mellemkrigsårene, hvor hovedvægten - igen set fra et militært synspunkt - lægges på, at man ikke ved afslutningen

Side 626

af 1. verdenskrig havde sikret sig afvæbningen af fjenden. Herefter følger krigsforløbet fase for fase. Fremstillingen støttes af mange tabeller og kort, der viser parternes indbyrdes styrke målt i materiel, ildkraft og mandskab, samt de foretagne bevægelser. Det er beundringsværdigt, at det lykkes for forfatteren at få skabt en helhed ud af de mange enkelte slag, de geografisk vidt adskilte slagmarker og det for lægfolk at se ofte helt tilfældige og tilsyneladende uovervejede forløb af selve krigsbegivenhederne.

Når det lykkes ham, skyldes det ikke mindst, at han til stadighed holder sig for øje, hvorledes de mange spredte fægtninger og træfninger blev samlet, analyseret og søgt vurderet i de krigsførende staters centrale organer. Her samledes indtrykkene og her søgtes etableret en sammenhæng, på grundlag af hvilken de rent politiske beslutninger om krigens fortsættelse, indsatsen af mandskab og materiel blev truffet. Også med hensyn til disse — der så tydeligt afspejlede selv nære allieredes uforenelige interesser - er det forfatteren magtpåliggende at redegøre for deres indhold, deres rækkevidde og hvis muligt forudsætninger. Derimod afholder han sig helt fra at afsige domme, hvorvidt den ene politiske beslutning ville have været militært bedre end den anden.

I 6 tillæg redegøres mere udførligt for enkeltproblemer i fremstillingen. En litteraturfortegnelse muliggør yderligere undersøgelser samt redegør for grundlaget for fremstillingen, som iøvrigt dokumenteres nøje i det udførlige noteapparat, der er samlet sidst i bogen. Foruden på alle detailundersøgelser, der allerede er foretaget af militære forløb under 2. verdenskrig, bygger forfatteren i høj grad på endnu übearbejdet materiale fra amerikanske, britiske og tyske arkiver. Sovjetisk materiale har han ikke haft mulighed for at se - men i en fremstilling, der så afgørende lægger vægten på at forstå de militære aspekter af sovjetiske forslag og dispositioner er det et spørgsmål, om dette overhovedet vil kunne dække andet end nuancer og detaljer. Krigstidens kampfællesskab og gensidige behov skabte uundgåeligt en så omfattende udvexling af meddelelser, at næppe mange betydningsfulde sovjetiske synspunkter forblev skjult for de øvrige allierede.

Bogen kan anbefales som håndbog til hurtig og præcis orientering om de vigtigste
krigsbegivenheder under 2. verdenskrig.