Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) 1-2

Juhani Paasivirta: USA ser på Finland. En liten nations problem i internationell politik. Oversat fra Suomen kuva Yhdysvalloissa, 1962. Ekenäs, Ekenäs Tryckeri Aktiebolags Forlag, 1966. 226 sider.

Bertel Heurlin

Side 347

Det er hovedformålet med denne undersøgelse at klarlægge amerikansk syn på og opfattelse af Finland fra det 19. århundrede til i dag. Forfatteren, der er professor i politisk historie ved Åbo universitet, har som hovedkilde benyttet et udvalg af den amerikanske dags- og ugepresse. Endvidere har han gennemgået visse skole- og universitetslærebøger for at få et indblik i, hvilket Finlandsbillede der præsenteres for skoleeleven og studenten. Endelig er undersøgt en række opslagsværker, rejsehåndbøger og officielt informationsmateriale, hvortil kommer materiale fra opinionsundersøgelser, forfatterens egne interviewer og akter fra det amerikanske og finske udenrigsministerium.

Der er således et fyldigt kildemateriale, som er udnyttet til en bred, causerende fremstilling. Forfatteren har bevidst søgt at give et totalbillede i brede strøg. Der indledes med en redegørelse for De forenede Staters interesser for omverdenen i almindelighed. Herefter følger en gennemgang af enkelte tidsafsnit fra 1800-tallet til 1960erne, afbrudt af to tværgående temaer: Finland som idrætsland og finsk kultur. I et afsluttende afsnit gøres rede for kildematerialet.

Bogens undertitel: En lille nations problemer i international politik er helt misvisende. Finlands placering i international politik berøres så at sige ikke. Derimod behandles en række andre problemer sideløbende med hovedtemaet, en beskrivelse af amerikanernes Finlandsbillede. Dels en beskrivelse af finskamerikanernesom

Side 348

amerikanernesomgruppe i det amerikanske samfund. Dels en præsentation af den finske stats informationsvirksomhed i De forenede Stater. Endelig orienteres læseren i den kronologiske gennemgang af hovedtemaet til stadighed om De forenede Staters officielle politik over for Finland.

Det er ikke indlysende, hvorfor netop disse fire emnekredse er sammenbragt. Fremstillingen får et præg af tilfældighed, og analysen bliver grov og springende på grund af, at kildemæssigt uensartede elementer sammensættes ukritisk. Det forekommer ikke, som om forskningen er bragt væsentligt videre på væsentlige områder ved denne bog. Teserne er for løst dokumenterede, stofvalget for tilfældigt og metoden for usikker.

Forfatteren er sig bevidst de næsten uoverskuelige vanskeligheder, som optræder, hvis man vil undersøge, analysere og beskrive en opinion. Alligevel ønsker han at give et totalbillede af emnet. Man bliver imidlertid ikke klar over, hvad der egentlig er genstand for undersøgelsen, hvad målet er for denne er. Hvem er »man« i USA? Hvem er den almene opinion? Eller den oplyste amerikaner? »Vaket folk i Amerika«? Hvad menes, når der tales om amerikansk hold eller amerikansk side?

Manglen på metodiske overvejelser er iøjnefaldende. Opinionsytringernes repræsentativitet overvejes næppe. Materiale fra dagspressen bringes side om side med oplysninger om Finlandsartikler i Time og Life eller de amerikanske Fullbrightstudenters rapporter om deres besøg i Finland. De resultater, som præsenteres, forekommer enten indlysende, ligegyldige eller irrelevante i den givne sammenhæng. Har amerikanerne - som påstået - en politisk-psykologisk arv i forhold til »Under-dog«-attituden? Var finske idrætsfolks præstationer ved olympiaden i Stockholm 1912 et stormløb for Finland på den internationale arena? Hvilken finsk person er mest kendt i 1950ernes USA: Sibelius, Paavo Nurmi eller Mannerheim?

At nærme sig problemet hvorledes en nation ser en anden er en sag, som involverer en stor del begrebsklarhed, strukturanalyse og en god portion sociologi. I denne sammenhæng havde det haft nok så stor interesse at få noget at vide om US As forhold til den politiske proces og struktur i Finland. Noget sådant leder man forgæves efter i Paasivirtas bog. Man kunne have ønsket, at undersøgelsen var blevet koncentreret om f. eks. den finske regerings forsøg på at påvirke regering og opinion i USA med henblik på at varetage politiske og økonomiske interesser — eller om de finsk-amerikanske udenrigspolitiske relationer. „_ „