Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) 1-2

Dauer und Wandel der Geschichte. Aspekte europäischer Vergangenheit. Festgabe fur Kurt von Raumer zum 15. Dezember 1965. Hrsg. von Rudolf Vierhaus und Manfred Botzenhart. Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung Band 9. Münster, Aschendorff, 1966. viii+554s. III. 90 DM.

Johan Jørgensen

Side 275

Flere af afhandlingerne i dette store og smukke festskrift udmærker sig ved interessantemnevalg,
f. ex. Heinz Stoob: Über friihneuzeitliche Stådtetypen eller

Side 276

Rudolf Vierhaus: Ståndewesen und Staatsverwaltung in Deutschland im spåteren18. Jahrhundert. En dansk læser vil dog først og fremmest fordybe sig i Dietrich Gerhards artikel Probleme des dånischen Friihabsolutismus. Der gives her en på næsten udtømmende litteraturbenyttelse bygget udsigt over hovedlinieri dansk historie i anden halvdel af 17. århundrede. Selv om man ikke kan gå med til, at stiftsinddelingen, som det hævdes øverst på s. 285, er enevældens værk, må arbejdet karakteriseres som en velafvejet orientering, der sikkert vil være nyttig for udlændinge, men som næppe kan siges at bringe danske læsere noget nyt.

Da forf. nævner Povl Bagges undersøgelse i Hist. Tidsskr. 11. Rk. 111, s. 649 -91, i forbindelse med sin omtale af begrebet og ordet »middelstand« - hvis indhold og anvendelse hos Holberg vistnok overfortolkes — kan det måske her være på sin plads at henlede opmærksomheden på Pråsteståndets Riksdagsprotokoll utg. av Jan Liedgren 11, 1660-64, Uppsala 1954, s. 97, hvor det om mødet 19. oktober 1660 hedder: Adsunt Civium ablegati och begåra, det man med dem wille ofuerleggia puncterna i Regeringzformen, på det een eenigheet kunde blifua emellan dessa twenne Medelstånden . . . [udhævet her]. Det er fristende at forestille sig, at biskop Hans Svane har brugt de samme ord i 1659-60, når han anbefalede sine standsfæller »at man holder god Enighed med de Dannemænd«; borgerne (Nyt Hist. Tidsskr. VI, s. 525). -AM Javmwaix