Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) 3

HISTORISK TIDSSKRIF Den danske historiske Forenings bestyrelse

består af

professor, dr. phil. Povl Bagge, professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen, Århus, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen, amanuensis, mag. art. Svend Ellehøj og professor, dr. phii. Astrid Friis.

Foreningen har udgivet:

HISTORISK TIDSSKRIFT. 1.-6. bd. 1840-45. Udsolgt.

Nyt Historisk Tidsskrift. 1.-6. bd. 1846-56. - Bd. 3, 4 og 6 å 6 kr.
Historisk Tidsskrift. 3. række. 1.-6. bd. 1858-69. - Udsolgt.
4. række. 1.-6. bd. 1869-78. - Serien 30 kr.; bd. 1-5 å 6 kr. pr. bd.
5. række. 1.-6. bd. 1879-87. Bd. 5 og 6 å 6 kr. pr. bd.

6. række. 1.-6. bd. 1887-97. - Bd. 3-6 samlet 30 kr.; bd. 4-6 å6 kr. pr. bd.
7. række. 1.-6. bd. 1897-1906. - Serien a 40 kr.; bd. 2-6 å 6 kr. pr. bd.

8. række. 1.-6. bd. 1907-17. - Serien å 50 kr.; bd. 1, 2 og 4-6 å 8 kr.
pr. bd.

9. række. 1.-7. bd. 1917-29. - Serien å 75 kr.; bd. 2-7 å 12 kr. pr. bd.
10. række. 1.-6. bd. 1930-14. - Serien å 90 kr.; bd. 3-6 å 15 kr. pr. bd.
11. række. 1.-6. bd. 1945-62. - Udsolgt som serie; bd. 2-5 å 30 kr. pr. bd.

C. Molbegh: Historiske Aarbøger. 1.-3. Del. 1845-51. (Udsolgt).
— Historisk-biographiske Samlinger. 1.-3. Hefte. 1847-51. (Udsolgt).

J. P. F. Kønigsfeldt: Genealogisk-historiske Tabeller over de
nordiske Rigers Kongeslægter. 2. omarb. udg. 1856. (Udsolgt).

N. M. Petersen: Bidrag til den danske Litteraturs Historie.
I-VI. 1853-64. (Udsolgt).

H. G. Garde: Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700.
1861. (Udsolgt).

Fr. Hammerich: Den hellige Birgitta og Kirken i Norden. 1863.
(Udsolgt).

0. Vaupell: Kampen for Sønderjylland 1848-50. I-111. 1863-67.
(Udsolgt).

H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til
1621. 1.-3. Del, samt Aktstykker. 1868-77. (Udsolgt).

Joh. C. H. R. Steenstrup: Historieskrivningen i Danmark i det
19de Aarhundrede (1801-1863). 1899. (Udsolgt).

Vilh. Lorenzen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i 16.
og 17. Aarhundrede. 1921. (Udsolgt).

Festskrift til Kristian Erslev. 1927. 12 kr.

Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning i
Danmark indtil Aar 1800. 1931.

Joh. Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer. Med en Fortegnelse over Joh. Steenstrups litterære Arbejder og Oversigt over hans Universitetsvirksomhed. Udgivet i Anledning af Joh. Steenstrups 90aarige Fødselsdag. 1934. Nedsat pris 2 kr.

Kr. Erslev: Historiske Afhandlinger. I—11. 1937. (Udsolgt).
A. D. Jørgensens Breve. 1939. Nedsat pris 6 kr.

Henry Bruun: Indholdsfortegnelse til Historisk Tidsskrifts
1.-10. Række, IV. Bind. 1939. 4 kr.

Ellen Jørgensen: Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede.

Henry Bruun: Dansk Historisk Bibliografi 1943-1947. 1956.
25 kr.