Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 6 (1960 - 1962) 1

Astrid Friis

Side 416

Systematiserende, ræsonnerende og udvælgende bibliografier er
et kærkomment hjælpemiddel for historikerne. Ogsaa andre end
tyske historikere bør da være Gunther Franz tak skyldige for at

Side 417

han har ladet sin i 1951 udsendte Deutsche Biicherkunde efterfølge af en Biicherkunde zur Weltgeschichte vom Untergang des romischen Weltreiches bis zur Gegenwart (1956). Begge er udkommet paa det højt ansete R. Oldenbourg Yerlag. Det sidste værk er tilegnet forlagetsnuværende leder Wilhelm Oldenbourg i anledning af hans 80 aars fødselsdag i 1955. Giinther Franz har til det først nævnte værk overført den i Dahlmann-Waitz »Quellenkunde der deutsche Geschichte« anvendte systematik. Han har i det omfang, det var praktisk muligt, ogsaa bragt denne i anvendelse i »Biicherkunde zur Weltgeschichte«. Ikke færre end 20 tyske historikere har medvirketved dette sidste værk. Blandt disse maa særlig nævnes den ene af redaktørerne af Historische Zeitschrift, Walther Kienast, der paa forbilledlig vis har udarbejdet afsnittet om engelsk middelalderhistorie. Saa langt medarbejdernes indsigt har rakt, og hvor det drejer sig om særlig betydningsfulde værker, er tilføjet en kort orientering. Enkelte helt moderne værker er ogsaa saaledes markerede og placerede. Det gælder bl. a. Fernand Braudels store værk »La méditerranée et le monde mediterranean a l'époque de Philippe II« (1949). En følge af, at Tysklands historie allerede var dækket af »Deutsche Biicherkunde« er at afsnittet herom her er holdt i knap form. Det forudsætter, som forf. selv gør opmærksom paa i sit forord, at man benytter dette. Om end »Biicherkunde zur Weltgeschichte« ogsaa er beregnet til brug for andre historikere end tyske, er der dog et punkt, hvor det tyske element synes mig vel fremherskende. Det drejer sig om det efter stor maalestok medtagne udvalg af tyske samlingsværker. Man kan let faa indtrykaf, at man fra tysk side her har ydet det overordentlige. Dette er næppe tilfældet, hvis man sammenligner med, hvad der er fremkommetfra fransk og engelsk side. Endelig har Giinther Franz gjort en heroisk anstrengelse for ogsaa at medtage historisk litteratur,der behandler andre verdensdele end den europæiske. Af bogens i alt 480 sider er 304 viet Europa. Af de resterende optager U.S.A. og Canada 36 sider. Dette maa vel siges at være en knap tilmaalt plads. Et forfatterregister og et kort »Lande, Stadte und Volkesregister, bidrager til at gøre denne fortræffelige haandbog let haandterlig. 4 ... „..