Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 5 (1956 - 1959) 1-2

Den danske historiske Forenings bestyrelse

består af

professor, dr. phil. Povl Bagge, professor, dr. phil. C. O. Boggild-Andersen, Arhus, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen, professor, dr. phil. Astrid Friis og overarkivar, dr. phil. H. Hjelholt.

Foreningen har udgivet:

HISTORISK TIDSSKRIFT. 1-6. Bd. 1840—45. Nyt historisk Tidsskrift. 1—6. Bd. 1846—56. 3. Række. 1—6. Bd., samt Register. 1858—69. 4. Række. 1—6. Bd. 1869—78. 5. Række. 1—6. Bd. 1879—87. 6. Række. 1—6. Bd. 1887—97. 7. Række. 1—6. Bd. 1897—1906. 8. Række. 1—6. Bd. 1907—17. 9. Række. 1—7. Bd. 1917—29. 10. Række. 1—6. Bd. 1930—44. Indholdsfortegnelse til 1—5. Række. 1889.

C. Molbech: Historiske Aarbøger. 1—3. Del. 1845—51. (Udsolgt.)

— Historisk-biographiske Samlinger. 1—3. Hefte. 1847—51. (Udsolgt.)

J. P. F. Kønigsfeldt: Genealogisk-historiske Tabeller over de
nordiske Rigers Kongeslægter. 2. omarb. Udg. 1856. (Udsolgt).

N. M. Petersen: Bidrag til den danske Litteraturs Historie.
I—VI. 1853—64. (Udsolgt undtagen VI, Registret.)

H. G. Garde: Den dansk-norske Sømagts Historie 1535 —1700.
1861.

Fr. Hammerich: Den hellige Birgitta og Kirken i Norden. 1863.
(Udsolgt).

O. Vaupell: Kampen for Sønderjylland 1848 — 50. I—111. 1863
—67. (Udsolgt.)

H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til
1621. 1—3. Del, samt Aktstykker. 1868—77.

Joh. C. H. R. Steenstrup: Historieskrivningen i Danmark i det
19de Aarhundrede (1801—1863). 1889. (Udsolgt.)

Vilh. Lorenzen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i
16. og 1 7. Aarhundrede. 1921.

Festskrift til Kristian Erslev. 1927.

Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning i
Danmark indtil Aar 1800. 1931.

Joh. Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer. Med en Fortegnelse over Joh. Steenstrups litterære Arbejder og Oversigt over hans Universitetsvirksomhed. Udgivet i Anledning af Joh. Steenstrups 90aarige Fødselsdag. 1934.

Kr. Erslev: Historiske Afhandlinger. I—11.I—11. 1937.
A. D. Jørgensens Breve. 1939.

Henry Bruun: Indholdsfortegnelse til Historisk Tidsskrifts
1.—10. Række, IV. Bind. 1939.

Ellen Jørgensen: H istoriens Studium i Danmark idet 19. Aarhundrede.