Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 3 (1950 - 1952) 1

Bjørn Kornerup

Side 340

Norsk kirkehistorisk Litteratur ejer fra ældre Tid to værdifulde»Stiftshistorier«, nemlig Ludvig Daaes »Throndhjem Stifts geistlige Historie fra Reformationen til 1814« (1863) og A. Fayes »nhrisHanssflnrl«; .'stiff« Risnp- n<r (ISH7) Fomvliw er hertil kommet et Arbejde af Sognepræst Reidar Boiling: Kyrkjeliv i Christianssands Stift i attande Jlundrearet (Oslo, 1947, 434 S.). Med indgaaendc Benyttelse især af det righoldige Bispearkivog med godt Kendskab til den trykte Litteratur har Forf. leveret en interessant Skildring af, hvorledes Kirke- og Skoleforholdartede sig i et enkelt norsk Stift hele det 18. Aarhundredeigennem. Bogen er fortræffeligt disponeret, og i en grej, karakterfuld Prosa, der dog paa Grund af den fra det gængse »Maal« afvigende Form kan falde Læseren noget besværlig, gives der en meget alsidig Fremstilling af den almindelige kirkehistoriske Udvikling, af Personligheder, af Kirkebyggeri og Gudstjenesteforhold,af Præsternes Indsats gennem Folkeoplysning og opdragelse,af sociale og kulturelle Foreteelser i Byerne og paa Landet. Fn udtømmende Bedømmelse af det foreliggende

Side 341

Arbejde vil ganske vist først være mulig ved en Efterprøvelse af det omfangsrige arkivalskc Materiale, der danner Grundlaget for Bogen, men Fremstillingen gør i det hele og store et overbevisende Indtryk, selv om Forf.s sammenfattende Vurderinger nu og da forekommer vel summariske. Den nye Christianssands Stifts Historie er af stor Interesse ogsaa for dansk Kirkehistorie, da Udviklingen i de to Lande i dette Tidsrum opviser saa mange Lighedspunkter. Ved sin hele Tilrettelægning er den desuden egnet til at danne Forbillede for en tilsvarende dansk »Stiftshistorie«,som i saa høj Grad tiltrænges i vor Litteratur. Da der som bekendt ikke findes nogen samlet norsk Præstehistorie, er det yderligere en Fortjeneste ved Bogen, at der i et Tillæg meddelesen kortfattet, men især paa arkivalske Kilder hvilende Oversigt over samtlige Præster i Christianssands Stift i det 18. Aarhundrede. „• 7,