Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 2 (1947 - 1949) 1-2

Kristof Glamann

Side 563

Med sit netop udkomne arbejde John Company At Work, A study of European expansion in India in the late eighteenth century,(Harvard Historical Studies, vol. LV, XI + 407 s., 1948) har den amerikanske historiker Holden Furber givet et interessant bidrag til den efterhaanden meget omfattende literatur om britiskimperialismes historie i Indien. Værket er resultatet af 20 aars studier, som har ført forfatteren viden om. Saavel arkiverne i Indien, som de store ostindiske kompagniers arkiver i London, Haag og Paris er benyttet, ligesom de mindre landes kompagnier

Side 564

er draget ind i undersøgelsen. Det er i denne forbindelse fra et dansk synspunkt interessant at læse redegørelsen for den danske Indienshandel, en skildring, der i det væsentlige bygger paa AsiatiskKompagnis arkiv i Rigsarkivet og som ganske vist ikke er uden misforstaaelser men dog overordentlig værdifuld ved sit internationale perspektiv.

Værkets hovedtema er den europæiske ekspansion i Indien og dennes følger for Europa i tiaaret mellem India Act 1784 og East India Company's charter af 1793. Ved kildemæssigt at lægge hovedvægten paa det regnskabsmæssige materiale er det lykkedes Holden Furber paa en række punkter at trænge om bag handelsselskabernes formelle struktur og skildre de kræfter, der brydes i handelen pa.a Indien. Værdifuld ci saaledes hans paavisning af de kontinentale kompagniers afhængighed af britisk kapital samt forsøgene paa ved hjælp af de smaa selskaber at skabe et »illegalt«, internationalt monopol paa tværs af kredsen omkring East India Company. Langt mere afgørende var dog den økonomiske udvikling i selve England. Som et centralt afsnit i værket staar skildringen af den fortvivlede økonomiske situation i Leadenhall Street og den deraf følgende forbindelse med statsmagten paa et tidspunkt, hvor den ny industris mænd er i færd med at vinde indflydelse i parlamentet. I denne forbitrede kamp med »the outports« søger kompagniet at oparbejde en række nye import- og exportartikler svarende til de nye produktionsforhold og føres herved ud i den ganske uholdbare situation, at det kræver beskyttelse af den stærkt dalenrlp import of indiske tekstiler (.^v. gamle hovedimportartikkel »piece-goods«) samtidig med, al kompagniet paabegynder en import af indisk raabomuld tvunget af Lancashire-industriens store behov. Resultatet blev det for East India Company sørgelige, at man hurtigt opdagede, at Indien ikke kunne levere et raamateriale, der ikke lod sig producere billigere et andet sted paa jordkloden. Ogsaa det indiske samfunds sociale og økonomiske struktur behandles, og forfatteren reviderer den tidligere opfattelse af den europæiske udsugning af Indien (»The drain«).

John Company at Work er tænkt som første eller snarere sidste bind i en række af undersøgelser over den europæiske ekspansion i Indien igennem 18. aarhundrede. Man kan kun ønske, at det maa lykkes at realisere denne gigantiske plan.