Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 (1944) 1

Den danske Historiske Forenings Vedtægter.

(Vedtagne 10. Maj 1876 paa Foreningens Aarsmøde med Ændringer vedtagne paa Aarsmøderne 18. Maj 1898 og 15. April 1937).

§ 1.

Formaalet for den danske historiske Forening er dels at vække historisk Aand og Interesse i Almindelighed, dels at fremme historisk Kunst og historiske Studier, nærmest med Hensyn til Fædrelandet og dets Litteratur.

§ 2.

Foreningen udgiver et dansk historisk Tidsskrift. Dettes Indhold skal fornemmelig bestaa af originale historiske Afhandlinger; tillige kan deri optages historiske Anmeldelser og Kritiker, utrykte Breve, Dokumenter og andre historiske Bidrag. Ved Siden deraf kan særskilt udgives større historiske Arbejder.

§ 3.

Enhver, som anmelder sig for Bestyrelsen, kan blive ordentlig Medlem af Foreningen, er stemmeberettiget 1 Maaned efter Anmeldelsen og betaler et paa et Aarsmøde med almindeligt Stemmeflertal fastsat aarligt Bidrag eller Bidrag een Gang for alle.

Æresmedlemmer, som ikke erlægger Kontingent, kan vælges paa
Foreningens Aarsmøder. Medlemmerne modtager de Skrifter, som Foreningen

§ 4.

Den historiske Forenings Hovedsæde er i Kjobenhavn. Her ledes dens Virksomhed ved fem Bestyrere, der vælges paa 5 Aar af Foreningen paa dens Aarsmoder med Flertallet af de tilstedeværende Stemmer. Hvert Aar udtræder det ældste Medlem. Den udtrædende kan vælges paa ny. Bestyrelsens Medlemmer afgører, hvad der skal optages i Tidsskriftet, fordeler Forretningerne mellem sig og vælger en Formand. Bestyrelsen samles paa Formandens Indbydelse, saa ofte som et af dens Medlemmer forlanger det.

§ 5.

Foreningens Aarsregnskab revideres af 2 dertil ■val^te Revisorer og
forelægges derefter paa Aarsmodet.

§ 6.

I Lobet af hvert Aars andet Kvartal holdes i Kjobcnhavn efter offentlig Indbydelse fra Ticstyrelsen et Aarsmode. I dette vælges Medlemmer af Restyrelscn og Revisorer, og Bestyrelsen gor Rede for Udforeisen af sit Hverv. I dette aarlige Mode afgores tillige de Forslag og Andragender fra Medlemmer i Foreningen, som maatte være indsendte til Hestyrel.sen inden Marts Maaneds Udgang. Bestyrelsen meddeler tillige i hvert Bind af det historiske Tidsskrift en nojagtig Beretning om Foreningens Virksomhed og pekuniære Forhold, ligesom der ogsaa med passende Mellemrum oflentliggores en Fortegnelse over dens Medlemmer. Extraordinary almindelige Moder afholdes, naar enten Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller det forlanges af 30 Medlemmer i en til Bestyrelsen stilet Skrivelse.

§ 7.

Forandringer i disse Vedtægter kunne alene ske i Foreningens Aarsmoder. Forslag til saadanne Forandringer fra Medlemmernes Side maa indgives til Bestyrelsen inden hvert Aars Jste Marts. Baadc i dette Tilfælde, og hvis Bestyrelsen vil foreslaa Forandringer, maa de 14 Dage for Modet bekjendtgores for Medlemmerne. Underændringer til foreslaaede Ændringer skulle anmeldes for Bestyrelsen 3 Dage forinden Modets Afholdelse. For al give Beslutninger, som forandre Vedtægterne, Gyldighed, maa i det mindste 30 Medlemmer, Bestyrelsen iberegnet, være tilstede i Modet og 2 3 af de tilstedeværende billige Forandringen.

§ 8.

Et Exemplar af disse Vedtægter skal medfolge ethvert Bind af Historisk
Tidsskrift.