Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 (1944) 1

Historisk Tidsskrift udgives med 3 Hefter aarlig. Den danske historiske Forenings Medlemmer betaler aarlig 6 Kroner. Anmeldelser om Indtrsedelse modtages hos Foreningens Formand, Rigsarkivar Axel Linvald (Rigsarkhet), H. Hagerups Forlag (Fiolstrsede 10, Kbh. K.) og hos samtlige Boghandlere. Meddelelser om Boprelsforandring samt Klager over Mangier ved Tidsskriftets Tilsendelse bedes sendt til Rigsarkivar Axel Linvald. Bidrag til Optagelse i Tidsskriftet og Buger til Anmeldelse bedes sendt til Tidsskriftets Redakterer, for Afhandlingers Vedk. til Dr. phil. Astrid Funs, Kr. Zahrtmanns Plads 83, Kbh. F., og for Begers Vedk. til Arkivar Dr. Povl Bacge, Landstrkivet, JagUej 10, Kbh. N.

Koreningens Medlemmer kan, for saa vidt Forraad haves, faa ethvert af 1—10. Riekke af Historisk Tidsskrift mod at betale 4 Kr. Regitil 3dje Raekke leveres, naar anskes, gratis sammen med Rarkkcns ind; ellers betales det med 50 Ore.

For frtfcnAs *»§mr §Mé*r «a PikillÉil jjiiii;

Ua»d«: Dea da»«fc-awhs SaaufU HistocM U3L—17C0. 50 8
■>h>—■■■▼: JM«li|>ih håiiwl^i Tahelfe*. 1 K».

Knsi«: mil »ill yr— Untr—H^ Hirtorf« IM7—Mil. 1—8. D.r qprf
Aktotjkkw. 3 Kr. (E»krfU Biai »IW UÉitfkk«-. fl

Desuden er Prisen paa ea Ratkke em kel te Hefter af Historisk
Tidsskrift n«4f*t til 30 Øre.

I F*ige Overenskomst mad den turiki ki»Wf4aks uf dam svaaska historiske Foraoing sU»r Adgangen aabea tor Medlenarcrie af da« danafce historiske Foreaing til at indtræde i den norske og i den svenske Forening naad et medsat Kontingent af haaholdsvis 3 og 7 Kroner om Aaret. MedlemaMr, dar »asker at benytte sig keraf, kaa face AhumMUlm itrom ttl da* daashr kiatariakc Faraaua^s Ka«aarar.