Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) 1

Henry Bruun

Midt under Finlands Vinterkrig, Dec. 1939, fik den unge Finne Pentti Renvall Lejlighed til at erhverve Doktorgraden ved Åbos Universitet med et gennem mange Aar forberedt, paa Tysk affattet Værk om Klaus Fleming und der finnisene Adel. Sveriges og Finlands stærkt dramatiske Historie i det 16. Aarh.s Slutning har længe tiltrukket Historikerne, og to værdifulde Bidrag til dens Udforskning ydedes i 1935 af Helsingforsdocenten Eric Anthoni og Svenskeren Hugo Sommarstrom. I sin grundige og detailrige Gennemgang af finsk Politik 1587—93 bygger Renvall paa disse Forgængere — mod hvilke han dog tillige jævnlig polemiserer — men dog langt mere paa omfattende Studier i navnlig de finske, svenske, estniske og polske Arkiver. Hans Hovedtesis gaar ud paa, at den Modsætning mellem Fleming og Hertug Karl (Karl IX), som i 1593 førte til et aabent Brud, er af senere Oprindelse end hidtil antaget, idet tidligere Forskere med Urette har forlænget Linierne bagud. Hvad der gjorde Fleming og med ham Flertallet af Finlands Adel gunstigt stemte for den polsk-svenske Union og derigennem efterhaanden til paalidelige Hjælpere for Sigismund, var Hensynet til den diplomatiske og militære Styrkelse over for Rusland, som de to Staters dynastiske Forbindelse syntes at medføre. Saaledes minder Renvalls dygtige Arbejde Læseren om Finlands gennem Aarhundrederne uændrede Særstilling som Nordens Forpost mod Øst.