Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) 1

Bjørn Kornerup

Side 377

Trods Tidernes Ugunst fortsætter det »Lårdomshistoriska Samfundet«støt sin fortjenstfulde Virksomhed og har for Aarene 194041 under Redaktion af Professor Johan Nordstrom udsendtto, blot lidt mindre omfangsrige, Bind af sin løbende PublikationLychnos. Aargangen for 1940 indeholder væsentlig Bidragtil Naturvidenskabens Historie, men rummer dog ogsaa et Par humanistiske Afhandlinger, ToniSchmids Undersøgelse over den latinske Litteratur i Middelalderens Sverige ogW. Sjostrands om Ramismens Indflydelse i Sverige. Fra Aargangen 1941 er der især Grund til at fremhæve O. Waldes Bidrag »Bokanteckningar och Iårdomshistoria«, hvori Forfatteren, der som ingen anden er

Side 378

hjemmevant paa dette Omraade, fremsætter en Række principielle Synspunkter vedrørende Betydningen af en systematisk Gennemforskningaf hele det Kildemateriale, som ligger skjult i Ejerpaaskrifteri ældre Bøger. Begge Aargange er som sædvanlig ledsagetaf en omfattende Recensionsafdeling, hvori talrige Bøger af lærdomshistorisk Indhold mer eller mindre indgaaende finder Omtale. Særlig kan her nævnes Redaktørens grundige Anmeldelse, af Omfang som en hel Afhandling, af Bengt Hildebrands Skildring af Vetenskapsakademiens Historie. Glædeligt er det at se, i hvor høj Grad der nu i denne Rubrik tages Hensyn til dansk videnskabeligLitteratur. Derimod er Publikationens sidste Afsnit »Notiser och meddelanden« saa tilfældig i Stofudvalg og saa sparsomi de enkelte Meddelelser, at dette Afsnit vistnok helt burde udgaa eller fra Grunden reformeres.