Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) 1

Otto Koefoed-Petersen

Side 796

Endnu inden Glotz' bindstærke »Histoire générale« er bragt blot knapt halvvejs til Ende, har »Les Presses universitaires de France« paabegyndt en ny og omfattende Oversigt over Verdenshistorien,der har faaet Navn efter ingen ringere end vor Videnskabshøje Muse. -»Clio*, Introduction aux etudes historiques (Paris 1934). »Clio« skal omfatte ialt 12 Bind, hvoraf de første ni, af hvilke nogle er delt i to Afdelinger, indeholder den egentlige

Side 797

historiske Fortælling. De gamle Østerlandes Historie (Bd. I, 1—2)12) behandles af Lærerstanden ved Institut catholique, Vestasiens af Louis Delaporte, det faraonske Ægyptens af Etienne Drioton og Jacques Vandier; den græske Historie skildres af Glotz' mangeaarige Medarbejder Robert Cohen og Roms af André Piganiol. I fjerde og femte Bind giver Joseph Calmette en Oversigt over Middelalderens Historie; det 16. Aarhundrede, Renæssancens, Reformationens og Religionskrigenes Tidehverv (Bd. VI) er overdraget til Henri Sée i Samarbejde med ArmandRébillon, og sidstnævnte i Fællesskab med Victor Tapié og J. Préclin Bearbejdelsen af det 17. Aarhundrede (Bd. VII). Den nyeste Tids Historie skrives overvejende af Louis Villat; som Eneforfatter skriver han i Bd. VIII 1—212 om Revolutionen og Kejserdømmet (17891815) og i Samvirken med Pierre Renouvin, J. Préclin og G. Hardy den nyeste Tids Historie op til 1919 (Bd. IX 1—2).12). Samlingens tiende Bind, som er delt i fire Hefter, bringer et historisk Atlas, medens dens elvte Bind, ligeledes bestaaende af fire Hefter, indeholder en Samling Kildesteder, og dens tolvte og sidste Bind en Udsigt over KunstensHistorie ved P. Lavedan.

Medens Glotz har lagt an paa at tilvejebringe en Samling videnskabelige Haandbøger, er Hensigten med »Clio« at give en Række Grundrids som en Indledning til et historisk Studium. Men i Virkeligheden yder dette Samlingsværk langt mere end blot et Kompendium: med sit rige Udstyr af videnskabeligt Apparat viser det Vej til den levende historiske Forskning. De righoldige systematiske Bibliografier, hvormed Oversigterne af den almindelige historiske Udvikling er forsynet, og som indeholder en kyndig sigtet Oversigt over den efterhaanden næsten uoverskuelige historiske Litteratur, og de Noter og Exkurser, som ledsager Fortællingen Kapitel for Kapitel og giver en klar Forstaaelse af den historiske Forsknings Stade, gør denne Række Haandbøger ikke blot til et solidt Stykke Værktøj for unge Studenter, men yder ogsaa god Hjælp til den erfarne Historiker, som gerne og med Udbytte tager dets Bind i Haanden.