Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) 1

Albert Olsen

Kun 42 Aar gammel afgik Professor Johan Plesner ved Døden efter en Operation for Blindtarmsbetændelse — samme Dag som Aarhus Universitet fejrede sin 10 Aars Stiftelsesdag. Dette mistede herved en af sine dygtigste Lærere, vi andre en god Ven og Kollega og dansk Historieforskning et af sine Fremtidshaab.

Plesners Produktion var ikke imponerende. Han var kommet ind paa Studiet ad Omveje og havde oprindelig tænkt sig en Tilværelse som malende Kunstner. Men Evnerne slog efter hans egen Opfattelse ikke til, og Trangen til Forskning drog ham bort fra Kunstnerbanen og ind paa Historiens Gebet, hvor han med Rette mente at kunne præstere det helt gode og skabe større Fylde i sin Tilværelse. Efter at have taget Magisterkonferens drog han som Rockefellerstipendiat til Firenze, hvor han under Prof. Ottokars Ledelse kastede si3 over Studiet af den italienske Bykultur. En Frugt heraf var Disputatsen L'emigration de la campagne å la ville libre de Florence au XIIF siede (1934), et Værk, bygget paa et stort Arkivmateriale, skarpsindigt og metodisk ypperligt behandlet, men for vidtrækkende i sine Konklusioner. Plesners kunstneriske Anlæg var baade hans Svaghed og Styrke, de gav ham Intuition og Iderigdom, men løb undertiden af med ham, saa han kom i Strid med de strenge Principper for historisk Forskning, som Videnskabsmanden i ham krævede respekteret. Det skabte en Spaltning i Sindet, som han led under, og som sled stærkt paa hans svage Fysik. Plesner var en endog usædvanlig ringe Taler, men ikke desto mindre en fremragende Pædagog. Studiekredsen var hans Speciale, og blandt en Kreds af Studenter udfoldede han sine allerbedste Egenskaber som Lærer og Historiker. Men hans Universitetsarbejde, først (1934) som Docent og senere (1937) som Professor tog haardt paa ham. Sin videnskabelige Forskning fik han dog stadig Kræfter til at fortsætte, og i 1938 kom i Acta Jutlandica en større Redegørelse for Arno-

Side 762

dalens Opdyrkning og Firenzes administrative Forhold, Una riuoluzione stradale del Dugento, samt (1935) Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i Scandia. Derudover indskrænker Plesners Produktion sig til et Par kunsthistoriske Afhandlinger og en Redegørelse for Partidannelsen i de slesvigske Provinsialstænder i Sønderjyske Aarbøger (1925). Albert Olsen.