Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) 1

Povl Engelstoft

Side 778

Asger Karstensen har deltaget i dansk Politik i op imod et halvt Aarhundrede som Journalist, Taler og Folketingsmand. Han begyndte som »ung Højremand«, hørte siden til de over for Venstre mest forhandlingsvillige, var 1915 den egentlige Stifter af Det konservative Folkeparti og gik for en halv Snes Aar siden over til Venstre. Han har deltaget i utallige Kulisseforhandlinger og ved Besked med Mænd og Meninger som faa i Landet. Man kunde vente interessante Afsløringer i hans Erindringer Et Liv i Politik (1940), men faar det egentlig ikke. Tidspunktet har i visse Henseender virket hemmende paa Fortælleren. Alligevel har den muntre og underholdende Bog sin Værdi ogsaa for Historikeren. Den giver i sine første Kapitler adskillige Smaabilleder fra Forfatningskampen,hvis Historie set ude fra Landet langtfra er skrevet endnu. Fra senere Tider er der nogle Indtryk og Oplevelser fra Alberti-Kampagnen, som dog er for übestemte til at betyde meget. Af større Interesse er Begivenhederne omkring Rottbøll-

Side 779

Affæren 1927 og flere andre bevægede Episoder inden for Højrepartiet.Størst Værdi har nogle Samtaler med Estrup, der bekræfter det andetsteds givne Indtryk, at Ministeren ingenlunde var uden Forstaaelse for sociale Spørgsmaal. Den lille Bog er meget praktisk forsynet med Register — men Forfatteren kunde utvivlsomt have fortalt adskilligt mere. Povl Engelstoft.