Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) 1

Bjørn Kornerup

Side 591

Det gamle ansete Tidsskrift Archiv fiir Reformationsgeschichte, som har fremlagt saa mange værdifulde Bidrag til det 16. Aarhundredes Historie, er efter den mangeaarige Redaktørs, Walter Friedensburgs, Død 1938 blevet underkastet en gennemgribende Reorganisation. Under Ledelse af Professor Gerhard Ritter i Freiburg i. B. (i Forbindelse med Professorerne Heinrich Bornkamm og Otto Scheel) har man besluttet sig til en Videreførelse paa et væsentligt bredere Grundlag end før. Tidsskriftet betragter sig ikke som Organ for konfessionelt bestemt Kirkehistorie, men for almindelig Historie i videste Forstand, for saa vidt den har Tilknytning til »Reformationsbevægelsen« i Tidsrummet ca. 1450 1700. Hovedproblemet, man ønsker belyst, bliver dog først og fremmest Spørgsmaalet om det indbyrdes Forhold mellem Kirke, Stat og Folk i det 16. Aarhundrede. Ogsaa formelt vil en Omdannelse af Tidsskriftet finde Sted: de Partier, der skal bringe Publikationer af Kildestof, skal gennemgaa en stærkere kritisk Sondring og fremtræde i en mere hensigtsmæssig Skikkelse, eventuelt i bearbejdet Form; der skal lægges større Vægt paa selvstændige Afhandlinger og Undersøgelser vedrørende almindelige Problemer fra Reformationstiden, og foruden egentlige Anmeldelser skal der jævnlig meddeles Oversigter (»Sammelberichte«) over de enkelte Landes Tilskud til den reformationshistoriske Litteratur. Hertil kommer, at Tidsskriftet i særlig Grad ønsker at vise Interesse for den nordiske og den baltiske Forskning paa disse Omraader. — Af de allerede udgivne Hefter under den nye energiske Redaktion fortjener især et Dobbelthefte (12) af 36. Aargang (1939) at nævnes. Foruden interessante Afhandlinger af den svenske Riksarkivarie Helge Almquist og den estiske Arkivar Paul Johansen henholdsvis om Dronning Christines Stilling til det østrigske Protestantspørgsmaal 165354 og om den sværmeriske Franciskaner Johann v. Hilten bringer dette Hefte en udmærket Oversigt over svensk Reformationsforskning

Side 592

ved Professor Hjalmar Holmquist og en tilsvarende for Letlands
og Estlands Vedkommende af Professor Leonid Arbusow
i Riga. Bjørn Kornerup.