Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 4 (1937 - 1938) 1

Henry Bruun

Side 492

I et smukt udstyret Værk, der ved sit bekvemme Kvartformatadskiller sig fordelagtigt fra de fleste andre Seglværker, har den svenske Rigsheraldiker Harald Fleetwood i 1936 publiceret Svenska medeltida kungasigill fra det ældste (Karl Sverkerssons fra ca. 1165) til og med Magnus Ladelaas'. Værket er mindre og noget snævrere i sit Anlæg end det tilsvarende danske fra 1917, Thisets »Danske kongelige Sigiller«; men bortsetherfra vil en Sammenligning paa adskillige Punkter falde ud til Fordel for vort Nabolands Sfragistik. Særlig faar man et stærkt Indtryk af selve Billedteknikkens Fremskridt; mens Thiset endnu for 20 Aar siden kun i 6 Tilfælde tog Fotografiapparatet i sin Tjeneste, anvender Fleetwood udelukkende Fotografier, dog ikke af selve Originalerne, men af til dette Brug specielt præparerede

Side 493

Afstøbninger. For at faa de flest mulige Detailler med sidestilles i mange Tilfælde en hel Række Gengivelser af Fragmenter af samme Segl. Resultatet er et meget tydeligt og oplysende Billedmateriale,som det ogsaa rent æstetisk er en Glæde at se paa. De ledsagende Seglbeskrivelser redegør minutiøst for ajle Enkeltheder;desuden meddeles i Teksten Fortegnelser ikke alene over alle bevarede Segleksemplarer, men ogsaa over alle de Breve, hvorved Kongeseglene vides eller blot maa antages at have været vedhængt. Henry Bruun.