Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 4 (1937 - 1938) 1

Aage Friis

Side 469

Den 24. Marts 1936 døde Alfred Stern næsten 90 Aar gammel. Født 1846 i Gottingen af en Professorfamilie. Han studerede Historie i Rankes og Waitz' Skole, kom 1872 som Professor i Verdenshistorie til Universitetet i Bern, og var fra 1887 helt til 1928 Professor i moderne Historie ved det schweiziske Polyteknikum i Zurich, hvor han fik god Tid til videnskabeligt Arbejde. I denne By blev han og hans gæstfrie Hjem et aandeligt Midtpunkt, og hans Studium af det 19. Aarhundredes Historie gav Grundlaget for intime Forbindelser mellem den utrættelige, alment interesserede, paa en Gang karakterfulde og sjældent elskelige Forsker og utallige ældre og yngre Kaldsfæller rundt om i Europa.

Sterns væsentlige Produktion begyndte 1868 med et Skrift Über die 12 Artikeln der Bauern, 187779 udgav han John Milton und seine Zeit, 1881 Geschichte der Revolution in England, 2. Oplag1898, 1889 Das Leben Mirabeaus. Derefter vendte han sig til det 19. Aarhundrede og udsendte 1894 første Bind af sit HovedværkGeschichte Europas seit den Vertrdgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871. I 1924 fuldførtes det med 10. Bind og i Mellemtiden var det blevet ledsaget af talrige mindre Publikationer. Det store Værk, hvoraf adskillige Bind er kommen i to Oplag, bygger ikke blot paa et omhyggeligt Kendskab til den trykte Litteratur, til selv fjerntliggende Dele af den europæiskeDagspresse, men ikke mindst for Aarene 186371, paa et omfattende Studium i de europæiske Hovedarkiver, som Forfatterenmed utrættelig Flid, stor Sporsans og vaagen Kritik udnyttedei saa stort et Omfang, som det indtil Verdenskrigens Afslutning med den begrænsede Adgang til Statsarkiverne var muligt. Værket maatte efter Emnets Omfang naturligvis indskrænkesig til en Oversigt, men det indeholder paa en Mængde Punkter betydningsfuld Udvidelse af vort Kendskab til væsentligeEnkeltheder; i mange Afsnit er der givet en helt original Fremstilling. Som alt hvad Alfred Stern skrev, udmærker hans Hovedværk sig ved den klare, tiltalende Fremstilling, den alsidige og ligevægtige Hensyntagen til de forskellige Sider af den politiskeUdvikling, men først og fremmest ved Redelighed og Upartiskhed. Det er skrevet ud fra en afklaret human og liberal Livs- og Verdensopfattelse og Stern har som en fintfølende og udviklingsdygtig Discipel af Ranke anvendt historisk Kritik paa de moderne Tider. Indtil de sidste Tiaar, hvor Arkivernes Oplukningog Verdenskatastrofen paa mange Maader aabnede nye Forskningsmuligheder og bragte nye Synspunkter i Forgrunden, var Sterns Værk enestaaende, den grundigste og med størst

Side 470

Upartiskhed skrevne Fremstilling af Europas samlede politiske
Udvikling.

Under sin Udforskning af Europas Statsarkiver var Stem ogsaa kommet til Kobenhavn og knyttede livsvarig Forbindelse med danske Historikere. 1924 blev han Medlem af Videnskabernes Selskab. Aaqe Friis.