Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 4 (1937 - 1938) 1

C. Klitgaard

Side 190

Den svenske Post gennem Danmark og den dansk-norske Post gennem Sverige i Tiden før 1735 er Titlen paa et anseligt Festskrift, som skyldes Hovedarkivar H. Hjorth-Nielsen, og som er udgivet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i Anledning af Svenska Postverkets 300 Aars Jubilæum d. 20. Febr. 1936. Medens Danmark 1624 fik et offentligt Postvæsen, fik Sverige først et saadant 1636, selv om Regeringens Postrute StockholmMarkaryd og videre gennem Danmark til Hamburg allerede 1620 var blevet gjort tilgængeligt for Offentligheden. Den Omstændighed, at den svenske Postforbindelse med Hamburg gik over dansk Territorium, ligesom den dansk-norske Postforbindelse maatte passere over svensk Omraade, medførte imidlertid i en Tid, da Forholdet mellem Rigerne ofte var fjendtligt og næsten altid prægedes af en mistænksom Vrangvilje, at der ideligt opstod Chicanerier fra den ene eller anden Side angaaende Posternes Fremførelse gennem de paagældende Lande, og først 1735, efter at Danmark havde maattet opgive Revanchetankerne overfor Sverige, kom de to Riger saa vidt i fredelig Forstaaelse, at en Postkonvention kunde afsluttes, i Følge hvilken Sverige fik Ret til at have to ugentlige Poster gennem Danmark, og Danmark-Xorge fik en tilsvarende Ret til Postgang gennem Sverige.

Gennem Forfatterens dygtige Udredning af de mange og trange
diplomatiske Forhandlinger mellem Landene angaaende Postgangensaa

Side 191

gangensaavel som af de meddelte Oplysninger om Postgangens Art og andet faar Læseren et godt Indblik ikke alene i Datidens Postvæsen og det postale Spørgsmaals økonomiske Side, men ogsaa i den Tilbøjelighed, Rigerne havde til at genere hinanden mest muligt, hvor det kunde lade sig gøre, og gennem denne Belysning faar Skriftet ogsaa Interesse udover den rent postale.