Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

Den danske historiske Forenings Bestyrelse

bestaar af

Bibliotekar ved Kgl. Bibliotek C. O. Bøggild Andersen, Professor Aage Friis, Bibliotekar ved Kgl. Bibliotek Ellen Jørgensen, Rigsarkivar Axel Linvald og cand. mag. Frantz Wilh. Wendt. <

Foreningen har udgivet:

HISTORISK TIDSSKRIFT. 1—6. Bd. 1840—45. Nyt historisk Tidsskrift. 1—6. Bd. 1846—56. 3. Række. 1—6. Bd., samt Register. 1858—69. 4. Række. 1—6. Bd. 1869—78. 5. Række. 1-6. Bd. 1879—87. 6. Række. 1—6. Bd. 1887—97. 7. Række. 1—6. Bd. 1897—1906. 8. Række. 1—6. Bd. 1907—1917. 9. Række. 1—7. Bd. 1917—1929. 10. Række. 1—2. Bd. 1930—34. Indholdsfortegnelse til 1—5. Række. 1889.

C. Molbech: Historiske Aarbøger. 1—3. Del. 1845—51. (Udsolgt).
— Historisk-biogra phiske Samlinger. 1—3. Hefte. 1847—51. (Udsolgt.)

J. P. F. Kønigsfeldt : Gene alogisk- hi st or iske Tabeller over de
nordiske Rigers Kongeslægter. 2. omarb. Udg. 1856.

N.M.Petersen: Bidrag til den danske Litteraturs Historie.
I—VI. 1853—64. (Udsolgt undtagen VI, Registret.)

H. G. Gabde: Den dansk-norske Sømagts Historie 1535 —1700.
1861.

Fr. Hammerich: Den hellige Birgitta og Kirken i Norden. 1863.
(Udsolgt.)

O. Vaupell: Kampen for Sønderjylland 1848—50. I—111. 1863
—67. (Udsolgt.)

H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til
1621. 1— 3. Del, samt Aktstykker. 1868—77.

Joh. G. H. R. Steenstrup: Historieskrivningen i Danmark i det
19de Aarhundrede (1801—1863). 1889. (Udsolgt).

Vilh. Lobenzen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i
16. og 17. Aarhundrede. 1921.

Festskrift til Kristian Erslev. 1927.

Ellen Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning i
Danmark indtil Aar 1800. 1931.

Joh. Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer. Med en Fortegnelse over Joh. Steenstrups litterære Arbej der og Oversigt over hans Universitetsvirksomhed. Udgivet i Anledning af Joh. Steenstrups 90aarige Fødselsdag. 1934.