Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

Bjørn Kornerup

Side 298

»Verein fur Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte«, som
allerede 1909—20 ved Ernst Michelsen har besørget en Udgave

Side 299

af den plattyske »Kercken Ordeninge« af 1542 for Slesvig og Holsten,har som Mindeskrift i Anledning af det tilstundende Reformationsjubilæum udsendt en Udgave af Die lateinische KirchenordnungKonig Christians 111 von 1537 (Schriften 1. R., 18. Heft, 1934). Det kunde maaske vække Forundring, at det er det slesvigholstenskeSelskab, der har følt sig kaldet til at foranstalte en Udgave netop af den latinske Kirkeordinans, hvad der skulde synes en mere nærliggende Opgave for dansk eller norsk kirkehistoriskForskning, men Forklaringen maa søges i den Omstændighed,at den udgør Hovedkilden for den ovennævnte »Kercken Ordeninge«. Foruden det oprindelige, nu meget sjældne Tryk fra 1537 findes der ganske vist en (noget moderniseret) Udgave fra 1737, føjet som Additamentum II til Hans Grams Udgave af Niels Krags Annales, men da heller ikke dette Værk mere er almindeligtforekommende, har der i længere Tid været virkelig Trang til en mere bekvem Adgang til den latinske Tekst, hvortil man stadig oftere er vendt tilbage i de senere Aars Forskning over Kirkeordinansens og Reformationstidens Historie. Nyudgaven,der er besørget af Selskabets Formand, Dr. Ernst Feddersen,holder sig i alt væsentligt til Originaludgaven og udmærkersig i det hele ved Nøjagtighed og Omhu, om end man hist og her kunde ønske, at Udgiveren lidt strengere havde fulgt sit eget Princip om at levere »eine moglichst getreue Wiedergabe des Urdrucks«. — I samme Hefte har Th. O. Achelis genudgivet Hader slevartiklerne fra 1528, men man forstaar ikke, hvorfor han som Grundlag for Offentliggørelsen af dette meget vigtige Aktstykkeikke har benyttet Originalen, men blot en Afskrift (ved C. M. A. Matthiessen), som maaske aldrig har været beregnet til at trykke efter, og som han endda ikke har gengivet helt korrekt. Da der findes en Del Afvigelser mellem Matthiessens Afskrift og A. D. Jørgensens Udgave (i Sønderjydske Aarbøger 1889), havde det i dette Tilfælde været særlig værdifuldt at gaa tilbage til Originalen. — Med stærkt ændret Retskrivning har Volquart Pauls genudgivet syv betydningsfulde Aktstykker til slesvigholstenskReformationshistorie, som dog alle tidligere har været kendte, medens det sidste Ridrag i Heftet, et interessant Registerfra ca. 1540 over det Hamburgske Domprovstis Indtægter af Holsten, Ditmarsken og Stormarn, som fremlægges af Wilhelm Jensen, ikke før har været offentliggjort. Med god Grund kan dette Hefte af »Schriften'« gøre Krav paa Opmærksomhed hos alle, der i Danmark og Norge beskæftiger sig med kirkehistoriske Studier, først og fremmest fordi det bringer en praktisk Haandudgaveaf Teksten i den latinske Kirkeordinans.