Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

Alfr. Krarup

Side 311

Samuel E. Bring: Bibliografisk handbok till Sveriges historia (Sth. 1934) er ikke anlagt paa at give en bibliografisk Fortegnelse over al historisk Litteratur, saaledes som de bekendte Arbejder af Setterwall for Tiden 18751900 og fra 190120 eller som Erichsens og min Dansk historisk Bibliografi. Dr. Bring har vovet at give sig i Kast med den unægtelig langt vanskeligere Opgave at skrive en ræsonnerende Bibliografi, nøjes med et Udvalg af Arbejder vedrørende Sveriges Historie, men saa til Gengæld give Bedømmelser, rosende eller mindre anerkendende, af de anførte Værker. Det siger sig selv, at man for at paatage sig en saadan Opgave, maa ikke blot kende, men ogsaa have læst Værkerne og vide noget om den Modtagelse, de har faaet, men det skal siges, at Dr. Bring øjensynlig har været den rette Mand til dette Arbejde. Og saa faar man endda hans Bedømmelser ikke som Tilføjelser til enkelte Numre i Bibliografien, men i en fortløbende, sammenhængendeFremstilling, tilmed skrevet i et saa tiltalende Sprog,

Side 312

og saa livligt, at man læser det hele som en Morskabsbog og faar sin Viden forøget og uddybet paa alle Punkter. Jo mere man læser, des mere imponeres man af Forf.s overvældende Litteraturkendskab.Jeg kan eksempelvis anføre, at han drøfter og vurderer Problemer, som stilles af Litteraturen om Unionsbrevet fra Kalmar eller om det Stockholmske Blodbad. Man kan misunde de unge, svenske Historikere dette fortræffelige Hjælpemiddel, hvortil vi i dansk historisk Litteratur aldeles intet tilsvarende har.

Men Dr. Brings Bog, som Forlaget (Norstedt & Soner) har givet et meget tiltalende Udstyr, omfatter foruden denne specielle Bibliografi til Sveriges Historie (S. 215670) ogsaa en indledende, almindelig Del. I denne giver Forf. os paa samme Maade et Udvalg af den væsentligste, svenske og fremmede Litteratur om Historievidenskaben og dens Metode, de historiske Hjælpevidenskaber, de bibliografiske Hjælpemidler, Arkiver, Biblioteker og en Gennemgang af de svenske Haandskriftsamlinger, hvortil endnu slutter sig to Afsnit om Publiceringen af historisk Kildemateriale og svensk Historiografi. Ogsaa her faar man et levende Indtryk af Forf.s omfattende Viden og præcise Kundskaber, ogsaa her lærer man meget nyt at kende, saa den hele Bog i høj Grad kan anbefales ogsaa til danske Historikere, ikke blot til Studiet af Sveriges Historie, men ogsaa for Danmarks Historie paa mange Punkter, og til Forstaaelse af Udviklingen af Historieforskningen i Almindelighed. Alfr. Krarup.