Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

R. Paulli

Side 163

Det berømmelige »Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien«er egentlig først oprettet 1786, men med sine Forløbere »Svenska Vitterhets-Akademien«, stiftet 1753, og »Antikvitetskollegiet«,stiftet 1666, rækker dets Historie langt tilbage i Tiden.

Side 164

Med Henrik Schucks nu udgivne store Værk: Kgl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien. Dess forhistoria och historia. I—111 (Stockholm 1932—33) er Fremstillingen ikke naaet ud over Antikvitetskollegiet Historie, men hele forste Bind er da ogsaa helliget Forhistorien, nemlig det antikvariske Studiums Udvikling i Sverige, især i det 17. Aarhundrede. Ikke mindst dette Bind udviser mange Berøringspunkter med Danmark, f. Eks. Striden mellem Bure og Worm. Skildringen af AntikvitetskollegietsUdgivervirksomhed i tredje Bind giver mange interessante Bidrag til den nordiske Filologis Historie i det 17. Aarhundrede. Værket er præget af svensk Storslaaethed, Udstyret svarer til det imponerende Anlæg. Akademiets Historie vil kræve endnu adskilligeBind, før den er ført til Ende; men den Kraft, hvormed svensk Lærdomshistories Nestor har formaaet at fremme Arbejdet,lover godt for dets snarlige Fuldendelse. R. Paulli.