Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

Harald Jørgensen

Side 158

I Samlingen »Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte-,
der udgives af den historiske Kommission i Staten
Hessen, har Dr. Georg Durst offentliggjort en Afhandling:

Side 159

Hessen-Darmstadt und die schleswig-holsteinische Frage 18401850, som fortjener at kendes af danske Historikere, der beskæftiger sig med Hertugdømmernes Historie. Som Titlen angiver, har Forfatteren til Formaal at skildre Stemningen i det lille Omraade Hessen-Darmstadt, men som det undertiden gaar med den Slags snævert afgrænsede Opgaver, bliver det nødvendigt at gribe ind paa den almindelige Histories Omraade. Det gør Georg Durst, og hans Afhandling bliver derfor snarere et Bidrag til Spørgsmaalet om hele det tyske Folks Stilling til det slesvigholstenske Spørgsmaal. Durst har brugt baade trykt og utrykt Materiale; af det sidste bør navnlig fremhæves Indberetningerne fra Hessen- Darmstadts Befuldmægtigede paa Forbundsdagen, der belyser den danske Regerings Forsøg paa gennem Forbundsdagen at dæmme op for den Pressekampagne, Slesvigholstenerne lidt efter lidt fik vakt til Live, især i Staterne syd for Mainlinien. Mon der ikke paa dette Omraade skulde ligge en Opgave for en dansk Historiker: i Sammenhæng at undersøge og skildre den Virksomhed, som det danske Gesandtskab udfoldede i Frankfurt, og den Betydning det havde i de skæbnesvangre Aar 184050? Georg Dursts Fremstilling paa disse Punkter virker fragmentarisk, ligesom det ogsaa maa fastslaas, at han har skrevet sit Arbejde uden Kendskab til dansk videnskabelig Litteratur. I denne Forbindelse maa der endvidere gøres opmærksom paa, at Forf. et Par Steder forveksler de to Konger Chr. VIII og Fred. VII (Side 32) og heller ikke er videre stiv i de militære Træfninger i Aaret 1848.